E- ISSN: 2822-4051
C-Reactive Protein in Patients With Obstructive Sleep Apnea and Together With COPD [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2009; 19(2): 53-58 | DOI: 10.5222/terh.2009.20982

C-Reactive Protein in Patients With Obstructive Sleep Apnea and Together With COPD

Zeynep Zeren Uçar1, İlke Evciler1, Cenk Kıraklı1, Şevket Dereli1, Rıfat Özacar1
Tepecik Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırına Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi, İZMİR

AIM: Some epidemiological stııdies has showed that an elevated C-Reactive Protein (CRP) level higher than normal range in healthy men and women is a strong predictor of cardiovascular risk. From this point we aimed to evaluate the CRP levels of patients with Obstructive Sleep Apnea syndrome (OSAS) and OSAS with Chronic Obstructive Pulmonaıy Disease (COPD). MATERIAL AND METHOD: 78 patients with complaints of snoring were included in this prospective study. Standard polysomnography (PSG) (Embla version 4.0. Flaga hf. Medical Devices, Iceland) was performed in each patient. Patients were classifıed into groups according to diagnoze of sleep related breathing disorder with PSG. FINDINGS: 78 patients classifıed into three groups as OSAS, TUAS with COPD and simple type snorer group according to polisomnographic diagnose. There was no statistically significant difference between OSAS, TUAS with COPD and simple type snorer group according to age, gender, smoking status and accompanying disease. Mean CRP values were higher in patients with OSAS and OSAS with COPD group than simple type snorer group (respectively: 0.60±0.60 mg/dl, 1.29±0.92 mg/dl, p<0.001). Patients with CRP>0.1 have spent longer time at oxygen saturation below %90 than patients with CRP< 0.1 (89.75±110.96 min, 21.00±55.89 min, p=0.012) and had higher apnea-hypoxia index (AHI) (42.67±26.91, 20.63±18.35, p=0.024). We also found statistically signifıcant correlation between CRP values and the time spent at oxygen saturation below 90% and AHI (respectively: p<0.01 r2=0.456, p<0.01 r2=0.316). CONCLUSION: According to this study, CRP values were higher in patients with OSAS and Oveıiap syndrome than patients with simple type snorer. CRP may increase in patients with OSAS in correlation with severity of disease.

Keywords: Apnea-Hypopnea Index, C-reactive protein, Cardiovasculary disorder, Hypoxia, Overlap syndrome, Sleep Apnea Syndrome.

KOAH'la Birlikte Olan ve Olmayan Tıkayıcı Uyku Apne Sendromunda C-Reaktif Protein Düzeyleri

Zeynep Zeren Uçar1, İlke Evciler1, Cenk Kıraklı1, Şevket Dereli1, Rıfat Özacar1
Tepecik Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırına Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi, İZMİR

AMAÇ: Sağlıklı erkek ve kadınlarda yapılan epidemiyolojik çalışmalar C-Reaktif Protein (CRP) değerinin normalden yüksek olmasının kardiyovasküler risk için iyi bir belirleyici olduğunu göstermiştir. Bundan yola çıkarak tıkayıcı uyku apne sendromlu hastalar ile (TUAS) ve beraberinde kronik tıkayıcı akciğer hastalığı (KOAH) olan hastalarda CRP düzeylerini araştırdık. GEREÇ VE YÖNTEM: Horlama yakınması ile başvuran toplam 78 hasta ileriye dönük olarak çalışmaya alındılar. Olguların tümüne standart polisomnografi (PSG) (Embla version 4.0. Flaga hf. Medical Devices, Iceland) uygulandı. Olgular PSG tetkiki ile saptanan uykuda solunum bozukluğuna göre gruplandırıldı. Hastane etik kurulundan onay ve hastalardan aydınlatılmış onam alındı. BULGULAR: 78 olgu polisomnografi sonucuna göre TUAS, TUAS'İı KOAH ve basit tip horlama grubu olmak üzere üç gruba ayrıldılar. TUAS, TUAS ve KOAH ve basit tip horlama grubu arasında yaş, cinsiyet, sigara öyküsü, ek hastalık ve vücut kitle indeksi (VKİ) açısından istatistiksel açıdan fark yoktu. TUAS ve TUAS'lı KOAH olgularında basit tip horlama grubu île karşılaştırıldığında daha yüksek CRP düzeyleri saptandı (sırasıyla: 0.60±0.60mg/dl, 1.29±0.92mg/dl, p<0.001). CRP düzeylerine göre CRP>0.1 grubunun CRPO.l grubuna göre gece boyunca oksihemoglobin satürasyonun %90 altında geçirdikleri sürenin daha uzun olduğunu (sırasıyla: 89.75±110.96dk, 21.00±55.89dk, p=0.012) ve daha yüksek apne-hipopne indeksi (AHİ) değerlerine (sırasıyla: 42.67±26.91, 20.63+18.35, p=0.024) sahip oldukları bulundu. Ayrıca CRP düzeylerinin oksihemoglobin satürasyonunun %90'nın altında geçirdiği süre ve AHİ ile ilişkili olarak arttığı saptandı (sırasıyla: p<0.0J r2-0.456., p<0.01 r2=Û316). SONUÇ: Bu çalışmada TUAS ve TUAS'lı KOAH hastalarında basit tip horlama grubuna göre CRP düzeylerinin arttığı saptandı. TUAS hastalarında CRP'nin hastalık şiddetiyle ilişkili olarak arttığını düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Apne-Hipopne indeksi, C-reaktif protein, Hipoksi, Kardiyovasküler hastalık, Uyku apne sendromu

Zeynep Zeren Uçar, İlke Evciler, Cenk Kıraklı, Şevket Dereli, Rıfat Özacar. C-Reactive Protein in Patients With Obstructive Sleep Apnea and Together With COPD. Tepecik Eğit Hast Derg. 2009; 19(2): 53-58
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale