The Level of Dependency To an Organization of Caregivers And Treaters in The Emergency Departments [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2014; 24(2): 111-118 | DOI: 10.5222/terh.2014.22931  

The Level of Dependency To an Organization of Caregivers And Treaters in The Emergency Departments

Birsel Yavuz1, Savaş Sezik2, Gizem Gürakan3
1Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir
2Ödemiş Devlet Hastanesi, Acil Servisi İzmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir

INTRODUCTION: Our aim in this study is to detect the level of dependency of caregivers and treaters of emergency departments to an organization and to investigate the difference between the employees of different hospitals.
METHODS: In Izmir city centre at three different hospitals' emergency department; a questionnaire was applied to all of the caregivers and treaters of at the between in March 2013- June 2013. (Tepecik Training and Research hospital, Dokuz eylül university hospital and Private Medical park hospital) the first part of the questionnaire consisted of questions about participants' demographic properties and the second part was the scale of organization dependency improved by Allen-
Meyer.

RESULTS: In the hospitals mentioned above, 74(77%) of 96 caregivers and treaters were able to reach and apply the questionnaire. In our study; the average of organization dependency was found to be as 3.14 in Medical Park Hospital which
is a private hospital; 2.51 in Tepecik Training and Research Hospital and 2.69 in Dokuz Eylül University Hospital employees. Organization dependency, was found to be significantly different institutionally (p<0.05). No significance was found by dependency of continuation between institutions (p=0.163).

DISCUSSION AND CONCLUSION: The level of dependency to an organization of caregivers and treaters are found to below, this issue has to be evaluated by the directors and supervisors carefully

Keywords: Caregivers, Emergency Department, Hospital, Level of dependency to an organization, Nurses


Acil Servislerde Hasta Bakım Ve Tedavi Hizmeti Veren Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeyleri

Birsel Yavuz1, Savaş Sezik2, Gizem Gürakan3
1Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir
2Ödemiş Devlet Hastanesi, Acil Servisi İzmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Acil Servislerde hasta bakım ve tedavi hizmeti veren sağlık çalışanlarının örgütsel bağlılık düzeylerinin belirlenmesi ve hastaneler arası farklılığın araştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: İzmir ilinde üç ayrı hastane Acil Servislerinde (Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi ve Özel Medical Park Hastanesi) hasta bakım ve tedavi hizmeti veren sağlık çalışanlarına Mart 2013- Haziran 2013 tarihleri arasında sormaca uygulandı. Sormacanın ilk kısmında katılımcıların demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorular, ikinci kısmında Allen-Meyer tarafından geliştirilen örgütsel bağlılık ölçeği yer almaktadır.
BULGULAR: Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi ve Özel Medical Park Hastanesi Acil Servislerinde hasta bakım ve tedavi hizmeti veren 96 çalışanın 74’üne (%77) sormaca uygulandı. Çalışmamızda örgütsel bağlılık ortalamalarını Özel Medikal Park Hastanesi’nde 3.14, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2.52, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp fakültesi’nde 2.69 olarak bulundu. Örgütsel bağlılık düzeylerinin kurumlar arası incelemesinde duygusal ve normatif bağlılıkta anlamlı fark olduğu (p<0.05), devam bağlılığında ise kurumlar arası anlamlı bir fark olmadığı (p=0.163) tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Acil Servislerde hasta bakım ve tedavi hizmeti veren sağlık çalışanlarının örgütsel bağlılık düzeyleri düşüktür, yöneticiler bu konuyu dikkatle değerlendirmelidirler.

Anahtar Kelimeler: Acil Servisler, Hastane, Hemşireler, Örgütsel Bağlılık Düzeyi, Sağlık Çalışanları


Birsel Yavuz, Savaş Sezik, Gizem Gürakan. The Level of Dependency To an Organization of Caregivers And Treaters in The Emergency Departments. Tepecik Eğit Hast Derg. 2014; 24(2): 111-118

Corresponding Author: Savaş Sezik, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (3 accesses)
 (678 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale