Comparison of Laparoscopic and Open Appendectomy in Clinical Results and Cost: A Single Center Experience. [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(1): 74-78 | DOI: 10.5222/terh.2019.23281  

Comparison of Laparoscopic and Open Appendectomy in Clinical Results and Cost: A Single Center Experience.

İbrahim Aydoğdu1, Yaren Ece Aydogdu2, Ali Çay1, Ilhami Soykan Barlas3, Adem Akcakaya4
1Department Of Pediatric Surgery, Bezmialem Vakif University, School Of Medicine, Istanbul, Turkey
2Student, Bezmialem Vakif University, School Of Medicine, Istanbul, Turkey
3Department Of General Surgery, Istanbul Bilim University, School Of Medicine, Sisli Florence Nightingale Hospital, Istanbul, Turkey.
4Department Of General Surgery, Bezmialem Vakif University, School Of Medicine, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Appendectomy is among the most commonly performed emergency surgeries. As there is no consensus on the most appropriate technique, both open (OA) and laparoscopic (LA) methods are used in appendectomy. This retrospective study aims to compare OA and LA in the treatment of acute appendicitis with regard to their effectiveness and cost analysis.
METHODS: Data from records of patients who underwent appendectomy due to a diagnosis of acute appendicitis were retrospectively evaluated. The patients were divided into two groups as LA and OA. The two groups were compared with regard to age, gender, operative times, postoperative pain, complication rates, hospitalization times, return to daily activities, and cost.
RESULTS: At our hospital, 4474 patients (2765 M, 1709 F) underwent appendectomy due to a diagnosis of acute appendicitis between September 2010-June 2017. Mean age was 29.7 years (1-90 y). Of the patients, 806 underwent LA and 3668 OA. Mean operative times were 43 min for the LA group and 39 min for the OA group (p>0.05). In the post-operative complication, wound infection was detected in 102 patients in the AA group and in 21 cases in the LA group (p>0.05). The total treatment cost was 37 USD higher for the LA group (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Laparoscopic appendectomy is more advantageous than open appendectomy in terms of less need for postoperative analgesia and faster return to normal life. At the time being, the only disadvantage of laparoscopic appendectomy appears to be its cost.

Keywords: Appendectomy, Laparoscopic, Cost.


Laparoskopik ve Açık Apendektominin Klinik Sonuçlar ve Maliyet Açısından Karşılaştırılması: Tek Merkez Deneyimi.

İbrahim Aydoğdu1, Yaren Ece Aydogdu2, Ali Çay1, Ilhami Soykan Barlas3, Adem Akcakaya4
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Öğrenci, İstanbul
3İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Şişli Florence Nightingale Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
4Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Apendektomi en sık uygulanan acil cerrahi girişimlerden birisidir. En uygun tekniğin hangisi olduğu konusunda tam bir fikir birliği olmadığı için apendektomide hem açık (AA) hem de laparoskopik (LA) yöntem kullanılmaktadır. Bu retrospektif çalışmada akut apandisit tedavisinde AA ve LA’nin etkinliklerinin ve maliyet analizlerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Akut apandisit tanısıyla apendektomi uygulanan hastanın dosya verileri retrospektif olarak incelendi. Hastalar LA ve açık AA olarak iki gruba ayrıldı. İki grup yaş, cinsiyet, operasyon süresi, ameliyat sonrası ağrı, komplikasyon oranı, hastanede yatış süresi, günlük aktiviteye dönüş ve maliyet açısından karşılaştırıldı.
BULGULAR: Hastanemizde Eylül 2010-Haziran 2017 tarihleri arasın¬da akut apandisit tanısıyla 4474 hastaya (2765 E, 1709 K) appendektomi işlemi uygulanmıştır. Yaş ortalaması 29.7 yıldır (1-90y). Hastaların 806’sına LA, 3668’ine AA uygulanmıştır. Ortalama ameliyat süresi LA grubunda 43 dk, AA grubunda 39 dk idi (p>0.05). Ameliyat sonrası komplikasyon olarak AA grubunda 102 hastada yara yeri enfeksiyonu saptanırken, LA grubunda 21 vakada gözlenmiştir (p>0.05). LA grubunda toplam tedavi maliyeti 37 USD daha yüksekti (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Laparoskopik apendektomi, postoperatif analjezi ihtiyacının daha az olması ve günlük aktiviteye erken dönüş açısından açık apendektomiye göre daha avantajlıdır. Laparoskopik apendektominin şu an için görünen tek dezavantajı, maliyetinin yüksek olmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Apendektomi, Laparoskopik, Maliyet.


İbrahim Aydoğdu, Yaren Ece Aydogdu, Ali Çay, Ilhami Soykan Barlas, Adem Akcakaya. Comparison of Laparoscopic and Open Appendectomy in Clinical Results and Cost: A Single Center Experience.. Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(1): 74-78

Corresponding Author: İbrahim Aydoğdu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (12 accesses)
 (341 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale