E- ISSN: 2822-4051
The Effect of COVID-19 Pandemic on Pain, Physical Activity, and Anxiety in Individuals with Chronic Musculoskeletal Pain [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(3): 355-361 | DOI: 10.5222/terh.2021.23356

The Effect of COVID-19 Pandemic on Pain, Physical Activity, and Anxiety in Individuals with Chronic Musculoskeletal Pain

Gülşah Özsoy1, Hayriye Yilmaz2, Ismail Ozsoy1
1Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Faculty of Health Sciences, Selcuk University, Konya, Turkey
2İzmir Bozyaka Education and Research Hospital, Izmir, Turkey

Objective: The COVID-19 pandemic has many features that can potentially trigger and increase chronic pain. The aim of this study was to examine the effects of the pandemic on pain, physical activity and anxiety in individuals with chronic musculoskeletal pain, in both periods of isolation and controlled social life.
Methods: Seventy one individuals with chronic musculoskeletal pain were included in the study. Three different periods (pre-pandemic, isolation and controlled social life) were evaluated and analyzed. Pain intensity (Visual Analogue Scale (VAS)), coronavirus anxiety (Coronavirus Anxiety Scale Short Form (CAS-SF)), and physical activity level (International Physical Activity Questionnaire Short Form (IPAQ-SF)) were evaluated.
Results: The VAS resting score was significantly higher during the isolation compared to the pre-pandemic period (p = 0.002). The VAS activity score was significantly higher in the isolation period compared to both pre-pandemic (p <0.001) and controlled social life periods (p <0.001). The lowest IPAQ-SF score (p <0.001) and the longest sitting time (p <0.001) were in the isolation period. The CAS-SF scores were significantly higher in the isolation period compared to the controlled social life period (p <0.001).
Conclusion: While the measures taken during the isolation period had negative impacts on the severity of pain, physical activity and anxiety levels in individuals with chronic musculoskeletal pain, gradual deconfinement in the controlled social life period led to a decrease in pain intensity and anxiety and an increase in physical activity.

Keywords: COVID-19, chronic musculoskeletal pain, anxiety, physical activity

COVID-19 Pandemisinin Kronik Kas İskelet Ağrısı olan Bireylerde Ağrı, Fiziksel Aktivite ve Anksiyete Üzerindeki Etkisi

Gülşah Özsoy1, Hayriye Yilmaz2, Ismail Ozsoy1
1Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Konya, Türkiye
2İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir, Türkiye

Amaç: COVID-19 pandemisi, kronik ağrıyı potansiyel olarak tetikleyebilecek ve artırabilecek birçok özelliğe sahiptir. Bu çalışmanın amacı, kronik kas-iskelet sistemi ağrısı olan bireylerde pandeminin hem izolasyon hem de kontrollü sosyal yaşam dönemlerinde ağrı, fiziksel aktivite ve anksiyete üzerindeki etkisini incelemekti.
Yöntem: Çalışmaya kronik kas-iskelet sistemi ağrısı olan 71 kişi dahil edildi. Üç farklı dönem (pandemi öncesi, izolasyon ve kontrollü sosyal yaşam) değerlendirildi ve analiz edildi. Ağrı şiddeti (Görsel Analog Skala (VAS)), koronavirüs anksiyetesi (Koronavirüs Anksiyete Ölçeği Kısa Formu (CAS-SF)) ve fiziksel aktivite düzeyi (Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi Kısa Formu (IPAQ-SF)) değerlendirildi.
Bulgular: VAS istirahat skoru izolasyon döneminde anlamlı olarak COVID-19 öncesine göre yüksekti (p=0.002). VAS aktivite skoru izolasyon döneminde anlamlı olarak COVID-19 öncesine (p<0.001) ve kontrollü sosyal hayat dönemine (p<0.001) göre yüksekti. Katılımcıların en düşük IPAQ-SF skoru (p<0.001) ve en uzun oturma süresi (p<0.001) izolasyon dönemindeydi. Katılımcıların CAS-SF skoru izolasyon döneminde anlamlı olarak kontrollü sosyal hayat dönemine göre yüksekti (p<0.001).
Sonuç: COVID-19 pandemisi sürecinde izolasyon dönemindeki alınan önlemler kronik muskuloskeletal ağrılı bireylerde ağrı şiddeti, fiziksel aktivite ve anksiyetenin olumsuz etkilenmesine neden olurken kontrollü sosyal hayat dönemi ile birlikte ağrı şiddeti ve anksiyete düzeyinde azalma ve fiziksel aktivitede artış olmuştur.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, kronik kas-iskelet sistemi ağrısı, anksiyete, fiziksel aktivite

Gülşah Özsoy, Hayriye Yilmaz, Ismail Ozsoy. The Effect of COVID-19 Pandemic on Pain, Physical Activity, and Anxiety in Individuals with Chronic Musculoskeletal Pain. Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(3): 355-361

Corresponding Author: Gülşah Özsoy, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale