E- ISSN: 2822-4051
Evaluation of the Children with Intestinal Parasites Admitted in Dr. Behçet Uz Children's Hospital Outpatient Clinic [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2006; 16(3): 131-135 | DOI: 10.5222/terh.2006.24119

Evaluation of the Children with Intestinal Parasites Admitted in Dr. Behçet Uz Children's Hospital Outpatient Clinic

Mehmet Demirdöven1, Hurşit Apa2, Ertan Kayserili2
1Haydarpaşa Numune Hastanesi Ümraniye Semt Polikinliği, İstanbul
2Dr. Behçet Uz Çocuk Sağlığı ve Hastalıklan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

Aim: Nowdays, parasitic diseases continue to be a problem especially in the developing countries. Immigration to metropolitan areas has increased the prevalence of parasitic diseases. In our study we aimed to evaluate the children with intestinal parasites who were admitted in our outpatient clinic. Methods: The study population consisted of 131 patients with intestinal parasites. Parents educational and economical status, the number of family members within the house were recorded. The percentile of height for age and weight for age were calculated. The stool samples were evaluated microscopically using adhesive cellophane tape. Complete blood count was done by a hemocounter (XT-2000i-SYSMEX). Results: E. histolytica, E. vermicularis and G.lamblia were the most freguently encountered parasites with 38.16%, 37.40% and 70.61%, respectively. Parasites were mostly encountered in families with >4 family members, low monthly income, low educational status. The frequency of weight for age and height for age <-2 SDS were 6.1% and 7.6%, respectively. Conclusion: Intestinal parasites are stili an important health problem in childhood in our study population. Improvement of socio-economic status and public education will help in solving this problem.

Keywords: Intestinal parasites, economic and cultural status, growth

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Polikinliğine Başvuran Barsak Parazitli Olguların Değerlendirilmesi

Mehmet Demirdöven1, Hurşit Apa2, Ertan Kayserili2
1Haydarpaşa Numune Hastanesi Ümraniye Semt Polikinliği, İstanbul
2Dr. Behçet Uz Çocuk Sağlığı ve Hastalıklan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

Amaç: Paraziter hastalıklar özellikle gelişmekte olan ülkelerde toplum sağlığını tehdit etmeye devam etmektedir. Son yıllarda, büyük şehirlere göç paraziter hastalık sıklığını artırmıştır. Çalışmamızda hastanemize başvuran olgularda barsak parazitli çocukları değerlendirdik. Yöntem: Yaş ortalaması 6.07 ± 2.50 olan barsak paraziti tespit edilen 131 çocuk olgu çalışma gurubumuzu oluşturdu. Ailelerin öğrenim durumu, gelir düzeyi ve evde yaşayan birey sayısı kaydedildi. Yaşa göre boy ve ağırlık persantilleri tespit edildi. Gaita incelemeleri mikroskopik olarak ve seloteyp yöntemi ile yapıldı. Kan sayımları hemocounter (XT-2000i-SYSMEX) ile değerlendirildi. Bulgular: Olgularımızda sık rastlanan barsak parazitleri entamoeba histolytica, enterobius vermicularis ve giardia lamblia sırası ile %38.16, %37.40, %20.61 oranlarında bulundu. Barsak parazitleri dört kişiden fazla bireyden oluşan, düşük gelir ve düşük öğrenim düzeyine sahip ailelerin çocuklarında diğerlerine göre daha sık idi. Olguların %6.1'nin yaşa göre ağırlıkları, %7.6'sının yaşa göre boyları -2 SDS'nin altında bulundu. Sonuç: Çocuklarda barsak parazitleri önemli bir sağlık sorunu olmaya devam etmektedir. Sosyo-ekonomik koşulların düzeltilmesi yanında halkımızın eğitim düzeyinin yükseltilmesi bu problemin çözümünü kolaylaştıracaktır kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Barsak parazitleri, sosyo-ekonomik durum, büyüme

Mehmet Demirdöven, Hurşit Apa, Ertan Kayserili. Evaluation of the Children with Intestinal Parasites Admitted in Dr. Behçet Uz Children's Hospital Outpatient Clinic. Tepecik Eğit Hast Derg. 2006; 16(3): 131-135
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale