HBV and HCV Infections in Hemodialysis Unit [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 1996; 6(1): 93-96 | DOI: 10.5222/terh.1996.24861  

HBV and HCV Infections in Hemodialysis Unit

Seyhun Kürşat1, Şükran Köse2, Ayla Havuk2, Kazım İnci1, Onur Özgenç2, Erol Salk1
1SSK İzmir Eğitim Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesi, İzmir
2SSK İzmir Eğitim Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir

One of the important problems in hemodialysis patients is the HBV and HCV infections. While as a result of various precautions that has been undertaken, the HBV threat is decreasing, HCV infection risk is increasing continuously. In this study various parameters were investigated effecting HBV and HCV infections. HBs Ag and anti- HCV positivities were found to bv 19.7% (14/71) and 36.6% (26/71) respectively, while no relationship was found between HBV and dialysis duration or blood transfusions; the increase in ALT values and HBV positivity were found to be interrelated importatly. As regard to the HCV, no relation was found with blood tranfusions when hemodialysis patients were taken into consideration as a whole group, but dialysis duration and increases in ALT were strong factors that effect HCV prevalence. The results suggest that HCV infection can be carried by means other than blood transfusion. On the contrary, when patients were grouped according to the number of blood transfusions, it was found that while anti- HCV positivitiy was 28% in 29 patient with 1-9 units anad 33% in 21 patients with 10 to 20 units of blood transfusion, the prevalence increased to 52% in 21 patients who had been transfused more than 20 units of blood. This last finding suggests that at least in the last group, blood transfusions can play a role in the transmission of HCV infection among hemodialysis patients.

Keywords: HBV, HCV, End- stage renal failure


Hemodiyaliz Ünitesinde HBV ve HCV Enfeksiyonları

Seyhun Kürşat1, Şükran Köse2, Ayla Havuk2, Kazım İnci1, Onur Özgenç2, Erol Salk1
1SSK İzmir Eğitim Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesi, İzmir
2SSK İzmir Eğitim Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir

Hemodiyaliz hastalarındaki önemli sorunlardan biri HBV ve HCV enfeksiyonlarıdır. Alman çeşitli önlemler ile HBV tehlikesi azalırken, HCV enfeksiyon riski gün geçtikçe artmaktadır. Bu çalışmada SSK İzmir Eğitim Hastanesi Hemodiyaliz merkezinde, HBV ve HCV enfeksiyonlarım etkileyen çeşitli parametreler araştırılmıştır. HBsAg olumluluk oranı %19.7 (14/71), iken, HCV için bu oran %36.6 (26/71)' dir. HBV enfeksiyonu ile diyaliz süresi, kan transfüzyonu arasında bir ilişki bulunamamış, ALT yüksekliği ile HBV arasmda anlamlı bir ilişki saptanmıştır. HCV enfeksiyonu ile diyaliz süresi ve ALT yüksekliği ilişki gösterirken, kan transfüzyonu ile bu enfeksiyon arasmda bir ilişki hastalar bir bütün olarak ele almdığında saptanamamıştır. Bu da diğer bulaşma yolları olasılığını düşündürmektedir. Buna karşın 1-9 ünite kan transfüzyonu yapılan 29 hastada anti-HCV olumluluğu %28, 10-20 ünite kan transfüzyonu yapılan 21 hastada %33 iken, 21 ünite ve üzerinde kan transfüzyonu yapılan 21 hastada ise %52 oranına erişilmesi, en azından bu son gurupta kan tranfüzyonunun hemodiyaliz hastalarındaki HCV infeksiyonu yayılımında etkili olduğunu akla getirmektedir.

Anahtar Kelimeler: HBV, HCV, Son dönem böbrek yetmezliği.


Seyhun Kürşat, Şükran Köse, Ayla Havuk, Kazım İnci, Onur Özgenç, Erol Salk. HBV and HCV Infections in Hemodialysis Unit. Tepecik Eğit Hast Derg. 1996; 6(1): 93-96


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (604 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale