E- ISSN: 2822-4051
The Relationship Between First Time Stool And Feeding Intolerance in Very Low Birth Weight Preterm Babies [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2009; 19(1): 12-16 | DOI: 10.5222/terh.2009.25057

The Relationship Between First Time Stool And Feeding Intolerance in Very Low Birth Weight Preterm Babies

Esra Arun Özer1, Semra Şen2, Halil Aydınlıoğlu1, Mehmet Helvacı3
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, İzmir
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatri Kliniği, İzmir
3Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk 1. Dahiliye ve İntaniye Kliniği, İzmir

AIM: Feeding intolerance is one of the most important clinical problems resulting from GIS immaturity in preterm infants. The purpose of the study is to investigate the relationship between fırst time stool and feeding intolerance, and to evaluate if first time stool may be a clinical indicator of feeding intolerance. MATERIAL AND METHOD: The study included 106 preterm babies (less than 1500g) admitted to our clinic between September 1st, 2006 and August 31st 2007. The exclusion criteria were major congenital anomaly, multiple pregnancy and neonatal death. Those who had at least one of the following criteria were accepted as feeding intolerance: Increase in abdomen circumference of 2cm and more, or gastric residual volume more than 3cc/kg and vomitting, or gastric residue containg bile, or guaiac positive stool. First time stool (hour) and other parameters including birth weight (g), gender, delivery type, hospitalization duration (day), time of starting total enteral nutrition (day) and time of achieving normal birth weight (day) were recorded. Statistical analysis were performed to evaluate the relation between feeding intolerance and these parameters. FINDINGS: Mean gestational age was 29.8 ± 1.4 weeks and mean birth weight was 1357 ± 132g. Fifty two (%49.1) babies were boy and the remaining (%50.9) was girl. Of 106 babies, 33(%31.1) had feeding intolerance. These babies had significanly lovver birth weight, more common lıistory of ceserean section, starting enteral nutrition later and longer hospitalization. In contrast, other parameters including first time stool did not show any statistical relation with feeding intolerance. First time stool was 40.4 ± 50.4 hours in babies with feeding intolerance, whereas it was 31.8 ± 36.1 hours in those without. CONCLUSION: We think that the delay in first time stool is not an indicator of feeding intolerance in very low birth vveight preterm babies. Besides feeding intolerance is related to diverse clinical parameters.

Keywords: Feeding intolerance, First time stool, Newborn, Preterm infant, Very low birth weight

Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Erken Doğan Bebeklerde İlk Dışkılama Zamanının Beslenme İntoleransı ile İlişkisi

Esra Arun Özer1, Semra Şen2, Halil Aydınlıoğlu1, Mehmet Helvacı3
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, İzmir
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatri Kliniği, İzmir
3Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk 1. Dahiliye ve İntaniye Kliniği, İzmir

AMAÇ: Erken doğan bebeklerde GİS immatüritesine bağlı gelişen önemli klinik sorunlardan biri beslenme intoleransıdır. Bu çalışmada amaç, ilk dışkılama zamanının, erken doğan bebeklerde beslenme intoleransı ile ilişkisini araştırmak ve beslenme intoleransını belirleyen bir gösterge olabileceğini değerlendirmektir. GEREÇ VE YÖNTEM: Kliniğimize 01 Eylül 2006 ve 31 Ağustos 2007 tarihleri arasında kabul edilmiş bebekler arasından, doğum ağırlığı 1500g altında yeni doğan bebekler çalışmaya alınmıştır. Major konjenital anomalisi, çoğul gebelik öyküsü ve eksitus olanlar çalışma grubu dışında bırakılmıştır. Karın çevresinde 2 cm ve daha fazla artış olması ya da kusma, gastrik rezidüel volümün 3 cc/kg'dan fazla olması ya da safralı gastrik rezidü varlığı ya da gaitada gizli kan pozitifliği durumlarından en az birinin bulunması beslenme intoleransı ölçütü olarak kabul edilmiştir. İlk gaita çıkış zamanı (saat) yanısıra, doğum ağırlığı, cinsiyet, doğum şekli, yatış süresi, enteral beslenme başlanma zamanı ve doğum ağırlığını yakalama zamanı gibi ölçütler kaydedilmiştir. Beslenme intoleransı olan ve olmayan olgular tüm ölçütler yönünden istatistiksel olarak karşılaştırılmışlardır. BULGULAR: Çalışmamıza alınan 106 olgunun, ortalama gebelik yaşı 29.8 ± 1.4 hafta ve doğum ağırlığı 1357 ± 132g olup. 52si (%49.1) erkek, 54'ü (%50.9) kızdır. Olguların 33'ünde (%31.1) beslenme intoleransı gözlenmiştir. Beslenme intoleransı olan olgular istatistiksel olarak daha düşük doğum ağırlıklı, daha sıklıkla sezeryan ile doğdukları, tam enteral beslenmeye daha geç başlandığı ve daha uzun süre hastanede yattıkları saptanmıştır. Buna karşılık ilk dışkılama zamanı ve diğer ölçütler istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. İlk gaita çıkış zamanı beslenme intoleransı olan bebeklerde 40.4 ± 50.4 saat iken, diğerlerinde 31.8 ± 36.1 saattir. SONUÇ: Çok düşük doğum ağırlıklı erken doğan bebeklerde ilk dışkılama zamanındaki gecikmenin, beslenme intoleransı ile ilişkili olmadığı, beslenme intoleransını farklı klinik göstergelerin belirleyebileceği kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Beslenme intoleransı, Çok düşük doğum ağırlığı, Erken doğan, İlk dışkılama zamanı, Yeni doğan

Esra Arun Özer, Semra Şen, Halil Aydınlıoğlu, Mehmet Helvacı. The Relationship Between First Time Stool And Feeding Intolerance in Very Low Birth Weight Preterm Babies. Tepecik Eğit Hast Derg. 2009; 19(1): 12-16
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale