Effects of hyperemesis gravidarum on birth and neonatal outcomes [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2018; 28(3): 151-154 | DOI: 10.5222/terh.2018.25348  

Effects of hyperemesis gravidarum on birth and neonatal outcomes

Ahkam Göksel Kanmaz1, Adnan Budak2
1Izmir Health Science University Tepecik Education and Research Hospital,Obstetrics and Gynecology, İzmir, Turkey
2Izmir health directorate, Obstetrics and Gynecology, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: To investigate the effects of hyperemesis gravidarum which is conflict results in the literature and which is the first trimester complication on pregnancy and neonatal outcomes
Material-methods:

METHODS: Between October 2013 and January 2017, 170 patients with hyperemesis gravidarum diagnosed in our clinic and 791 patients with no pregnancy complications between the same dates were retrospectively analyzed for demographic information, birth and neonatal outcomes.
RESULTS: The hyperemesis gravidarum group had a lower age and a lower birth weight infant birth rate than the control group. Preterm birth and needs of newborn intensive care unit ratio was higher in control group than hyperemesis gravidarum group. Although our results were different, there was no statistical significance different between hyperemesis gravidarum and control groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Hyperemesis gravidarum, which usually heal without sequelae and is likely to affect maternal first trimester well in the bad way, has no significant effect on birth and neonatal outcomes.

Keywords: hyperemesis gravidarum, low birth weight, preterm pregnancy, neonatal, stillbirth


Hiperemesis gravidarumun doğum ve neonatal sonuçlar üzerine etkisi

Ahkam Göksel Kanmaz1, Adnan Budak2
1İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İzmir, Türkiye
2İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Gebelikte birinci trimester komplikasyonlarından olan ve literatürde çelişkili sonuçların olduğu hiperemesis gravidarumun doğum ve neonatal sonuçlar üzerine etkilerinin araştırılması

YÖNTEM ve GEREÇLER: 2013 Ekim-2017 Ocak tarihleri arasında kliniğimizde hiperemesis gravidarum tanısı ile takip edilen 170 hasta ile aynı tarihler arasında bilinen hiçbir gebelik komplikasyonu olmayan 791 hasta geriye dönük olarak taranarak demografik bilgileri, doğum ve neonatal sonuçları karşılaştırıldı.
BULGULAR: Hiperemesis gravidarum olan gebeler kontrol grubundaki gebelere göre daha küçük yaş ve daha yüksek oranda düşük doğum ağırlıklı bebek doğum oranına sahipti. Preterm doğum ve yeni doğan yoğun bakım ihtiyacı oranı kontrol grubunda hiperemesis gravidarum grubuna göre daha yüksek saptandı. Sonuçlarımız her ne kadar farklı olsa da istatistiki anlamlı olarak hiperemesis gravidarum ve kontrol grubu arasında farklılık saptanmadı.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Çoğunlukla sekelsiz olarak iyileşen ve maternal birinci trimester iyilik halini kötü yönde etkilemesi muhtemel olan hiperemesis gravidarum, doğum ve neonatal sonuçlar üzerine anlamlı etki göstermemektedir.

Anahtar Kelimeler: hiperemesis gravidarum, düşük doğum ağırlığı, preterm gebelik, neonatal, ölü doğum


Ahkam Göksel Kanmaz, Adnan Budak. Effects of hyperemesis gravidarum on birth and neonatal outcomes. Tepecik Eğit Hast Derg. 2018; 28(3): 151-154

Corresponding Author: Ahkam Göksel Kanmaz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (26 accesses)
 (757 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale