E- ISSN: 2822-4051
Microbiological Diagnosis Of Covid-19 Disease In Children [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(2): 76-84 | DOI: 10.5222/terh.2020.26056

Microbiological Diagnosis Of Covid-19 Disease In Children

Yıldız Ekemen Keleş1, Dilek Yılmaz Çiftdoğan2
1Health Sciences University Tepecik Training And Research Hospital Izmir, Turkey
2Department Of Pediatric Infectious Diseases, Katip Çelebi University, İzmir, Turkey. Health Sciences University Tepecik Training And Research Hospital Izmir, Turkey

Recently, a novel coronavirus (SARS-CoV-2) has emerged, rapidly spreading and severely straining the capacity of the global health community. First described in Wuhan, China, the virus has spread to 185 countries, showing little signs of eradication. There does not exist a medical treatment regimen or a vaccine to address COVID 19 definitively. Many nations are employing combinations of containment and mitigation strategies, where early diagnosis of COVID-19 is vital in controlling illness progression and limiting viral spread within the population. Thus, rapid and accurate methods of early detection are vital to contain COVID-19 and prevent further spread in future.
Quantitative real‐time reverse transcriptase‐polymerase chain reaction (rRT‐PCR) assay has routinely been used for the detection of viruses from respiratory secretions and diagnostics of COVID‐19. Limited by the high false negative rates and kit supply, RT-PCR cannot give a satisfied performance for diagnosing suspicious patients. It is urgent to rapidly optimize the quality of testing kit and standard operating procedure for the best testing of SARS‐CoV‐2 infection.
The criteria for diagnosis of COVID-19 in children were formulated based on the diagnosis of adult patients, combined with the characteristics of epidemiology and clinical manifestations of children. Different diagnostic methods are needed due to the frequency of asymptomatic infection in children.
In this review, molecular tests, serological methods, genomic sequencing and viral culture of covid-19 disease in children were summarized.

Keywords: COVID-19, diagnostic tests, polymerase chain reaction (PCR), pediatric cases, serological tests

Çocuklarda Covid-19 Hastalığının Mikrobiyolojik Tanısı

Yıldız Ekemen Keleş1, Dilek Yılmaz Çiftdoğan2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İzmir, Türkiye
2Katip Çelebi Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı,İzmir,Türkiye. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İzmir, Türkiye

Son zamanlarda, Çin’de yeni bir koronavirüs hastalığı (COVID-19) ortaya çıkarak kısa sürede 185 ülkeye yayıldı ve sağlık sistemleri üzerinde önemli bir yük oluşturarak birçok insanın yaşamını kaybetmesine neden oldu. COVID-19 hastalığının kesin bir tedavi rejimi ya da aşısı yoktur. Fakat erken teşhis hastalığın ilerlemesini kontrol etmek ve popülasyondaki yayılımını sınırlamak için gereklidir. Bu nedenle, COVID-19’un gelecekte daha fazla yıkımını önlemek amacıyla hızlı ve doğru erken tanı yöntemleri hayati öneme sahiptir.
COVID-19’un tanısı, solunum yolu salgılarından rutin olarak kantitatif gerçek zamanlı ters transkriptaz‐polimeraz zincir reaksiyonu (rRT ‐ PCR) ile virüsün RNA’sının tespitine dayanır. RT-PCR, yüksek yanlış negatiflik oranları ve kit tedarikiyle ilgili sıkıntılar nedeniyle şüpheli hastaların tanısı için memnun edici bir performans verememektedir. SARS‐CoV-2 enfeksiyonunun en iyi şekilde tespit edilmesi için test kitinin kalitesinin ve standart çalışma prosedürünün hızlı bir şekilde optimize edilmesi gereklidir.
Çocuklarda COVID-19’un tanı kriterleri; yetişkin hastaların temasına dayanarak, epidemiyolojisi ve klinik belirtileri ile formüle edilmiştir. Çocuklarda farklı klinik bulguların olması ve asemptomatik enfeksiyon oranlarının fazlalığı nedeniyle farklı tanı metodlarına ihtiyaç vardır.
Bu derlemede; çocuklarda COVID-19 hastalığının moleküler testleri, serolojik yöntemleri, viral genomik sekanslama ve viral kültürü hakkındaki literatür bilgileri özetlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, pediatrik olgular, polimeraz zincir reaksiyonu (PCR), serolojik testler, tanı testleri

Yıldız Ekemen Keleş, Dilek Yılmaz Çiftdoğan. Microbiological Diagnosis Of Covid-19 Disease In Children. Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(2): 76-84

Corresponding Author: Yıldız Ekemen Keleş, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale