The use of computer and information technology by nurses [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2017; 27(2): 126-130 | DOI: 10.5222/terh.2017.126  

The use of computer and information technology by nurses

Funda Kardaş Özdemir1, Güler Karakaya2
1Kafkas University Health Sciences Faculty, Child Health And Diseases Nursing Department, Kars
2Kars Public Health Directorate

INTRODUCTION: The use of computer and information technologies guiding nurses in all areas from documentation of health records to analysis of patient data has become more valuable day by day. The use of information technologies is important for developing information in nursing. This study was conducted in order to determine the use of computer and information technologies by nurses.
METHODS: Sample of the study, conducted with descriptive survey model, consisted of 107 nurses working in a university hospital between November 2015 and February 2016 and agreeing to participate in the study. “Individual Information Form” and “Evaluation Form on Use of Information Technologies in Nursing” prepared by researchers were used to collect data of the study. Number and percentage distributions were used to assess the data.
RESULTS: Mean age of the nurses participating in the study was 24.28, 73.8% were female, 75.4% were single, and 41.1% had associate’s degree. It was determined that nurses mostly use information technologies at workplace during the day and they spent meanly 3.78 hours daily on the computer. They expressed that they used mostly search engines as software product, used them for following news, up-to-date information and events on the internet, and used vocationally information technologies mostly for following laboratory results of patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Even though nurses were closely interested in information technology, they were determined not to use it sufficiently in their professional lives. It is needed to eliminate deficiencies of nurses about education, to extend programs for patient care and nursing practices, and for nurses to utilize from advanced technologies such as use of tele-nursing and bedside computer.

Keywords: Nurse, computer, informatics, use of technology


Hemşirelerin bilgisayar ve bilişim teknolojisini kullanma durumları

Funda Kardaş Özdemir1, Güler Karakaya2
1Kafkas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Kars
2Kars Halk Sağlığı Müdürlüğü

GİRİŞ ve AMAÇ: Sağlık kayıtlarının dokümantasyonundan hasta verilerinin analizine kadar tüm alanlarda hemşirelere rehber olan bilgisayar ve bilişimin teknolojilerinin kullanımı her geçen daha değerli hale gelmektedir. Bilişim teknolojilerinin kullanılması Hemşirelikte bilginin gelişmesi için önemlidir. Bu çalışma, hemşirelerin bilgisayar ve bilişim teknolojilerini kullanma durumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Betimsel tarama modelinin kullanıldığı çalışmanın örneklemini, Kasım 2015-Şubat 2016 tarihleri arasında, bir üniversite hastanesinde çalışan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 107 hemşire oluşturmuştur. Araştırmanın verilerinin toplanmasında araştırmacılar tarafından oluşturulan “Birey Tanıtım Formu” ve “Hemşirelikte Bilişim Teknolojilerini Kullanma Durumu Değerlendirme Formu” kullanılmıştır. Araştırma için araştırmanın yapıldığı kurumdan yazılı, araştırmaya katılan hemşirelerden sözlü izin alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı ve yüzdelik dağılımlar kullanmıştır.
BULGULAR: Araştırmaya katılan hemşirelerin yaş ortalaması 24.28, %73.8’i kadın, % 75.4’ü bekar ve %41.1’i ön lisans mezunudur. Hemşirelerin bilişim teknolojilerini gün içinde çoğunlukla iş yerinde kullandıkları ve günlük ortalama 3.78 saatlerini bilgisayar başında geçirdikleri saptanmıştır. Yazılım ürünü olarak en çok arama motorlarını ve bunları da haberler ve güncel olayları takip etmek için kullandıklarını, bilişim teknolojilerini mesleki olarak en çok hastaların laboratuvar sonuçlarını takip etmek amacıyla kullandıklarını ifade etmişlerdir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hemşirelerin bilişim teknolojisiyle yakından ilgilenmelerine karşın mesleki yaşamlarında verimli şekilde kullanmadıkları tespit edilmiştir. Hemşirelerin eğitim konusundaki eksikliklerinin giderilmesi, hasta bakımı ve hemşirelik uygulamalarına yönelik programların yaygınlaştırılması, tele hemşirelik ve hasta başı bilgisayar kullanımı gibi ileri düzey sistemlerden yararlanmaları gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, bilgisayar, bilişim, teknoloji kullanımı


Funda Kardaş Özdemir, Güler Karakaya. The use of computer and information technology by nurses. Tepecik Eğit Hast Derg. 2017; 27(2): 126-130

Corresponding Author: Funda Kardaş Özdemir, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (23 accesses)
 (2757 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale