E- ISSN: 2822-4051
Mitigation, Preparedness and Response Practices in Training and Research Hospital During Coronavirus Pandemic [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(2): 10-18 | DOI: 10.5222/terh.2020.26779

Mitigation, Preparedness and Response Practices in Training and Research Hospital During Coronavirus Pandemic

Turhan Sofuoğlu1, Mustafa Emiroglu2, Şükran Köse3
1University Of Health Sciences Tepecik Training And Research Hospital, Izmir
2University Of Health Sciences Tepecik Training And Research Hospital General Surgery Clinic, Izmir
3Univeristy Of Health Sciences Tepecik Training And Research Hospital Infectious Diseases And Clinical Microbiology Clinic, Izmir

Goal; To present the Mitigation, Preparedness and Response Practices during Corona Virus Pandemic in Tepecik Training and Research Hospital, that serves as a tertiary healthcare facility in Izmir.
Method: Izmir Tepecik Training and Research Hospital Disaster Plan has been prepared in accordance with the Hospital Disaster and Emergency Plans Implementation Regulation published by the Ministry of Health in 2015. In this study, the activities carried out in the light of previous experiences during the Mitigation, Preparedness and Response phases of Disaster Management Cycle is explained.
Results; There are capacity building in the hospital and administrative practices in the general operation of the hospital for the treatment of Covid-19 patients, These; establishment of hospital crisis (incident) management center, use of social media in pandemic management, infection prevention and control, creation of Covid-19 policlinic, restructuring of emergency services, ambulance and patient transport services, increasing pandemic service bed capacity, capacity increase in intensive care services, microbiology laboratory activation in terms of Covid-19, reorganization of outpatient services, operating room working order, conversion of the gym to temporary bed service, reorganization of radiology (Medical Imaging) services, actions of Administrative Financial Affairs directorate, Health Care Services directorate, Support and Quality Services directorate and in the hospital other practices made during the pandemic.
Conclusion: Covid-19 pandemic management; Mitigation, Preparedness and Response phases have been managed in Tepecik Training and Research Hospital in the light of accurate information and previous experiences, by making correct and rapid decisions and with good coordination. With this understanding, the main elements of incident management are; Early warning and monitoring, continuity of healthcare and patient care, employee health and safety, human resources and communication, increasing healthcare capacity, prevention and control of infection, logistics and management of consumables, including medicines, and continuity of laboratory services have been the basis of our work.

Keywords: Covid-19 Pandemic, Hospital Disaster Plan, Non-Covid Emergency Service, Hospital Capacity Increase

Korona Virüs Pandemisi Sırasında Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Gerçekleştirilen Zarar Azaltma, Hazırlık ve Müdahale Uygulamaları

Turhan Sofuoğlu1, Mustafa Emiroglu2, Şükran Köse3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İzmir
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Izmir
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir

Amaç; Korona virüs pandemisi sırasında İzmir ilinde 3. basamak bir sağlık kuruluşu olarak hizmet veren Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilen zarar azaltma, hazırlık ve müdahale uygulamalarını sunmaktır.
Yöntem: İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Afet Planı; 2015 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Hastane Afet ve Acil Durum Planları Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmıştır. Bu çalışmada Afet Yönetimi Döngüsünün; Zarar Azaltma, Hazırlık ve Müdahale evrelerinde önceki deneyimlerin ışığında gerçekleştirilen faaliyetler bulunmaktadır.
Bulgular; Covid-19 hastalarının tedavisi için hastanede kapasite artırımı ile hastanenin genel işleyişinde yapılan yönetimsel uygulamalar yer almaktadır. Bunlar; hastane kriz (olay) yönetim merkezinin kurulması, pandemi yönetiminde sosyal medyanın kullanılması, enfeksiyonun önlenmesi ve kontrolü, Covid-19 polikliniğinin oluşturulması, acil servislerin yeniden yapılandırılması, ambulans ve hasta nakil hizmetleri, pandemi servis yatak kapasitesinin artırılması, yoğun bakım servislerinde kapasite artırımı, mikrobiyoloji laboratuvarının Covid-19 yönünden aktifleştirilmesi, poliklinik hizmetlerinin yeniden düzenlenmesi, ameliyathane çalışma düzeni, spor salonunun geçici yataklı servise dönüştürülmesi, radyoloji (Tıbbi Görüntüleme) hizmetlerinin organizasyonu, İdari Mali İşler müdürlüğü çalışmaları, Sağlık Bakım Hizmetleri müdürlüğü çalışmaları, Destek ve Kalite Hizmetleri müdürlüğü çalışmaları, hastanede pandemi sırasında yapılan diğer uygulamalardır.
Sonuç: Covid-19 pandemisi yönetiminin; Zarar Azaltma, Planlama ve Müdahale evreleri doğru bilgiler ve önceki deneyimler ışığında, doğru ve hızlı kararlar alarak ve iyi bir koordinasyon ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yönetilmiştir. Bu anlayışla olay yönetiminin temel unsurları olan; erken uyarı ve izleme, sağlık hizmetlerinin ve hasta bakımının sürekliliği, çalışan sağlığı ve güvenliği, insan kaynakları ve iletişim, sağlık hizmet kapasitesinin artırılması, enfeksiyonun önlenmesi ve kontrolü, ilaçlar dahil sarf malzemelerinin lojistiği ve yönetimi, laboratuvar hizmetlerinin sürekliliği çalışmalarımızın temelini teşkil etmiştir.

Anahtar Kelimeler: Covid-19 Pandemisi, Hastane Afet Planı, Non-Covid Acil Servis, Hastane Kapasite Artırımı

Turhan Sofuoğlu, Mustafa Emiroglu, Şükran Köse. Mitigation, Preparedness and Response Practices in Training and Research Hospital During Coronavirus Pandemic. Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(2): 10-18

Corresponding Author: Turhan Sofuoğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale