E- ISSN: 2822-4051
Incidence Of Cancer in Thyroidectomy Matefial And Thyroid Fine Needle Biopsies [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2009; 19(1): 33-38 | DOI: 10.5222/terh.2009.28608

Incidence Of Cancer in Thyroidectomy Matefial And Thyroid Fine Needle Biopsies

Filiz Yıldırım1, Muharrem Karaoğlan2, Semra Salimoğlu2, Müfit Şansal2, Mustafa Taner Bostancı2, Adnan Güçlü1
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Bölümü, İzmir
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Cerrahi Kliniği, İzmir

AIM: To determine diagnostic utility of fine needle aspiration biopsy for the thyroid cancer screening in patients with nodular goiter. MATERIAL AND METHOD: 179 patients who underwent surgery for nodular goiter by FNAB in our department between 2005-2007 were evaluated retrospectively. Of these cases, thyroid cancer were observed in 22 (12,3%) cases, and, we investigated the thyroid FNAB and its sensitivity, specifity and accuracy by thyroid surgery. FINDINGS: Of these 22 cases, 15(68,2%) patients were diagnosed as thyroid cancer with fine needle aspiration biopsy (FNAB) before surgery and 7(31.8%) patients were diagnosed after examination of surgical excision material. Sensitivity, specifity and accuracy of FNA biopsy were found as 68,2% and 99,4%, 95,5% respectively.False negativity and positivity of FNA biopsy were 4.3% and 6.3% respectively in our study. Five (17,9%) out of 28 patients with solitary thyroid nodule and 16(13,2%) out of 121 patients with multinodular goiter had thyroid cancer. Only one(%20.0) of subjects with toxic multinodular goiter had cancer. None of patients with thyroiditis, hot solitary nodule, and thyroid adenoma had cancer. CONCLUSION: Although sensitivity of FNAB in diagnosis of thyroid cancer was a bit of low (68,2%); The accuracy was as high as 95,5% in our study. Currently, it is a valid tool for the preoperative neoplasia screening of a patient with nodular goiter. Thus, preoperative FNAB enables surgeon to make a radical resection by providing pathological diagnosis before surgery, and also to reduce the number of reoperations.

Keywords: FNAB, Nodular goiter, Thyroid cancer

Tiroidektomi Materyalindeki Kanser Sıklığı ve Tiroid İnce İğne Biyopsileri

Filiz Yıldırım1, Muharrem Karaoğlan2, Semra Salimoğlu2, Müfit Şansal2, Mustafa Taner Bostancı2, Adnan Güçlü1
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Bölümü, İzmir
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Cerrahi Kliniği, İzmir

AMAÇ: Nodüler guatrlı hastalarda tiroid kanserlerini saptamada ince iğne aspirasyon biyopsinin tanısal yararlılığının belirlenmesi. GEREÇ VE YÖNTEM: Kliniğimizde 2005-2007 yıllarını kapsayan 3 yıllık dönemde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi (İİAB) ile tanı konmuş 179 nodüler guatr olgusu ameliyat edildi.Bu olgular içersinde 22 (%12,3) olguda tiroid kanseri saptandı.Saptanan bu 22 tiroid kanserinin preoperatif İİAB ile tanı duyarlılığı,özgüllüğü, tanı doğruluğu araştırıldı. BULGULAR: 22 kanser olgusunda ameliyat öncesi tanı 15 (%68,2) olguda İİAB ile konmuştur.7 (%31,8) olguda ise histopatolojik inceleme sonucu kondu. İİAB'nin yanlış pozitifliği %6,3;yanlış negatifi iği %4,3 idi. İİAB ile duyarlılık %68.2; özgüllük %99,4; doğruluk ise %95,5 olarak saptandı. 28 tek nodülden 5 (% 17,9)'inde; 121 çoğul nodülden 16 (%13,2)'sında; 5 toksik nodülden 1'inde (%20,0) kanser gözlendi. Tiroidit (9 olgu) tek sıcak nodül (5 olgu) ve adenomlarda (7 olgu) kanser olgularına rastlanmadı. SONUÇ: Çalışmamızda İİAB'nin duyarlılığı %68,2'ler de olmasına karşın, tanı doğruluğu %95,5 lerdedir ve bu nedenle güvenirliğini korumaktadır ve günümüzde, nodüler guatrlı hastalarda ameliyat öncesi neoplazi tanısında geçerli bir yöntemdir. Ameliyat öncesi kesin patolojik tanıya dayanarak cerrahların radikal işlemler yapmasına olanak sağlar ve tekrarlayan ameliyatlar azaltılabilir.

Anahtar Kelimeler: İİAB, Nodüler guatr, Tiroid kanseri

Filiz Yıldırım, Muharrem Karaoğlan, Semra Salimoğlu, Müfit Şansal, Mustafa Taner Bostancı, Adnan Güçlü. Incidence Of Cancer in Thyroidectomy Matefial And Thyroid Fine Needle Biopsies. Tepecik Eğit Hast Derg. 2009; 19(1): 33-38
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale