E- ISSN: 2822-4051
Is There a Need for New Classifications to Predict Prognosis in Gastroenteropancreatic Neuroendocrine Carcinomas? [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(1): 26-33 | DOI: 10.5222/terh.2021.29200

Is There a Need for New Classifications to Predict Prognosis in Gastroenteropancreatic Neuroendocrine Carcinomas?

Emel Tekin1, Arzu Avci2, Nese Ekinci2
1Eskişehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Department of Medical Pathology, Eskişehir
2Izmir Katip Celebi University Ataturk Research And Training Hospital, Pathology Department, Izmir

Objective: Neuroendocrine neoplasms (NEN) are frequently located in the lung and gastroenteropancreatic (GEP)
system organs. Neuroendocrine carcinoma (NEC) constitutes 5% of GEP NENs and has a very high malignancy
potential. In this study, it is aimed to determine a new threshold value in addition to the 20% Ki-67 proliferation
index that was specified as a threshold value for predicting survival in patients with grade (G) 3 tumors according
to World Health Organization (WHO) 2010 classification.
Method: Demographic, clinicopathologic features and survival rates of 34 patients diagnosed with GEP NEC
between 2008-2015 in İzmir Katip Celebi University Atatürk Training and Research Hospital Medical Pathology
Clinic were evaluated retrospectively.
Results: Most of the 34 (76.5%) cases were male and the average age was 63.9 years. Median survival rates were
15, and 7 months in patients with Ki-67 indexes of ≤65% and >65%, respectively (p=0.232).
Conclusion: Recent studies have shown heterogeneity of high-grade NENs, identified as NEC and foreseen their
subdivision into biological subgroups. The researchers suggest that the NECs should be divided into two categories
as patients with Ki-67 indexes of 20-55% and >55%. In our study, the most significant difference in survival rates
was observed when 65% was selected as threshold value for Ki-67 index which supports the results of other studies in the literature. Since the number of our cases is limited and it is a single-center study, the findings obtained
needs to be further investigated in studies with greater number of case series.

Keywords: Neuroendocrine neoplasia, Neuroendocrine carcinoma, Gastroenteropancreatic system, Ki-67 proliferation index

Gastroenteropankreatik Nöroendokrin Karsinomlarda Prognozu Tahmin Etmek İçin Yeni Sınıflandırmalara Gerek var mı?

Emel Tekin1, Arzu Avci2, Nese Ekinci2
1Eskisehir Osmangazi Universitesi Tip Fakultesi, Tibbi Patoloji Anabilim Dalı, Eskişehir
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü, İzmir

Amaç: Nöroendokrin neoplaziler (NEN) sıklıkla akciğer ve gastroenteropankreatik (GEP) sistem organlarında yerleşir. Nöroendokrin karsinom (NEK) oldukça yüksek malignite potansiyeline sahip olup GEP NEN lerin %5 ini oluşturur.
Bu çalışmada Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2010 sınıflamasında derece 3 olarak tanımlanan Ki-67 proliferasyon
indeksi %20 nin üzerinde olan olgularda prognozla ilişkilendirilerek yeni bir Ki-67 indeks değerinin belirlenmesi
amaçlandı.
Yöntem: 2008-2015 tarihleri arasında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi
Patoloji Bölümünde GEP NEK tanısı almış 34 olgunun demografik, klinikopatolojik özellikleri ve yaşam süreleri retrospektif olarak değerlendirildi.
Bulgular: Hastaların çoğu erkek cinsiyetinde (%76,5) olup, ortalama yaş 63,9 idi. Ki-67 ≤%65 olan olgularda ortalama yaşam süresi 15 ay iken, >%65 olanlarda 7 ay olarak saptandı (p=0.232).
Sonuç: Son zamanlarda yapılan çalışmalar NEK olarak tanımlanan yüksek dereceli NEN lerin heterojenite gösterdiğini ve bu tümörlerin biyolojik subgruplara ayrılabileceğini öngörmektedir. Araştırmacılar NEK lerin iki kategoriye
ayrılmasını önermektedir: Ki-67 indeksi %20-55 ve >%55. Bizim çalışmamızda, hayatta kalma oranı açısından en
anlamlı fark proliferasyon indeksi %65 değerinde gözlenmiştir ve bu farklılık literatürü destekler niteliktedir. Tek
merkez çalışması ve hasta sayısının sınırlı olması nedeniyle bulgularımızın daha geniş serili çalışlmalarla desteklenmesi gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Nöroendokrin neoplazi, Nöroendokrin karsinom, Gastroenteropankreatik sistem, Ki-67 proliferasyon indeksi

Emel Tekin, Arzu Avci, Nese Ekinci. Is There a Need for New Classifications to Predict Prognosis in Gastroenteropancreatic Neuroendocrine Carcinomas?. Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(1): 26-33

Corresponding Author: Emel Tekin, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale