Factors Related With Blood Pressure Levels Of Hypertensive Patients Followed in a Primary Health Care Unit [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2012; 22(1): 37-44 | DOI: 10.5222/terh.2012.30316  

Factors Related With Blood Pressure Levels Of Hypertensive Patients Followed in a Primary Health Care Unit

Yasemin Kılıç Öztürk1, Faruk Öztürk2, Şefik Zeytunlü1, Ali Savaş Miran3, Yasin Demir3
1Urla 1 nolu Merkez Aile Sağlığı Merkezi, İzmir
2Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir
3Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği,İzmir

Aim: The aim of this study is to evaluate the factors related with blood pressure levels of hypertensive patients receiving antihypertensive treatment. Material and Method: This is a cross-sectional descriptive study conducted in August 2012 at the Izmir Urla 1st Family Health Care Unit representing a population of 455 registered person, admitted with a diagnosis of hypertension who agreed to participate in the investigation. the questionnaire administered by researchers for the purpose of the study was applied face to face to the patients who agreed to participate in the survey, then body mass index and blood pressure measurements were recorded. Descriptive statistics, chi-square and Fisher exact test was used for the statistical analysis of the obtained data. P <0.05 was considered statistically significant. N15.0 for windows version of SPSS program was used for statistics. Findings: In this study, the 455 participants taking antihypertensive medication involved with mean age 65 ± 10.973 years (min: 26, max: 89) and 39.8% (n = 181) were male, 60.2% (n = 274) were female. 13% were normal weight patients. The rates of alcohol use was 20.9% and cigarette use was 16%. lifestyle changes compliance were found to be lower for currently employees and in men (p =0.006). Participants' had the mean systolic blood pressure of 139.47 ± 19.382 (min: 91, max: 220), the mean diastolic blood pressure of 79.82 ± 10.585 (min: 56, max: 130), respectively. In the study, 56.9% of participants (n = 259) provided blood pressure control were denoted. Conclusion: Fight against cigarette smoking, obesity and alcohol should be given to hypertensive patients. Life style changes should be questioned and reminded at every reference to the health facilities. Regulations relating to nutrition and exercise should be done at workplaces.

Keywords: Hypertension, Blood Pressure, Life Style, Primary Care Unit.


Birinci Basamak Sağlık Kuruluşunda İzlenen Hipertansiyonlularda Kan Basıncını Etkileyen Faktörler

Yasemin Kılıç Öztürk1, Faruk Öztürk2, Şefik Zeytunlü1, Ali Savaş Miran3, Yasin Demir3
1Urla 1 nolu Merkez Aile Sağlığı Merkezi, İzmir
2Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir
3Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği,İzmir

Amaç: Çalışmadaki amaç antihipertansif tedavi alan hasta grubunda hastaların kan basıncı düzeyi ile ilişkili faktörlerin değerlendirilmiştir. Gereç ve Yöntem: Kesitsel tanımlayıcı tipteki bu araştırma Ağustos 2012 tarihinde İzmir Urla 1 numaralı Aile Sağlığı Merkezi’ne hipertansiyon tanısı ile başvuran araştırmamıza katılmayı kabul eden kayıtlı nüfusu temsil eden 455 kişiyle yürütüldü. Araştırmaya katılmayı kabul eden hastalara yüz yüze görüşmek suretiyle araştırmacılar tarafından çalışmanın amacına uygun olarak düzenlenen anket uygulandı, beden kitle indeksleri ve kan basıncı ölçümleri kaydedildi. Elde edilen verilerin istatistik analizlerinde tanımlayıcı istatistikler, ki-kare ve Fisher'in kesin testi kullanıldı. P<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. İstatistik için SPSS 15.0 programı kullanıldı. Bulgular: Çalışmaya katılan antihipertansif tedavi almakta olan 455 hastanın yaş ortalaması 65±10,97 yıl (26-89) olup %39,8’i (181olgu) erkek; %60,2’si (274) kadındı. Olguların %13’ü normal kilodaydı. Alkol kullanımı %20,9; sigara kulla-nımı %16 oranındaydı. Halen çalışanlarda ve erkeklerde yaşam tarzı değişikliklerine uyum düşük bulundu (p=0,006). Katılımcıların sistolik kan basıncı ortalamaları 139,47±19,38 (91-220)mmHg olarak, diyastolik kan basıncı ortalamaları 79,82± 10,58 (56-130)mmHg olarak bulundu. Çalışmada katılımcıların %56,9’unda (259) kan basıncı kontrolünün sağlandığı dikkat çekmekteydi. Sonuç: Hipertansif hastalarda sigara, alkol ve şişmanlık ile mücadeleye ağırlık verilmelidir. Sağlık kuruluşlarına her başvuruda yaşam tarzı değişiklikleri hatırlatılıp sorgulanmalıdır. İşyerlerinde beslenme ve egzersiz ile ilgili düzenlemeler yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, Kan Basıncı, Yaşam Tarzı, Birinci basamak.


Yasemin Kılıç Öztürk, Faruk Öztürk, Şefik Zeytunlü, Ali Savaş Miran, Yasin Demir. Factors Related With Blood Pressure Levels Of Hypertensive Patients Followed in a Primary Health Care Unit. Tepecik Eğit Hast Derg. 2012; 22(1): 37-44


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (729 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale