Histopathological and molecular features of lung cancer [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2017; 27(2): 77-87 | DOI: 10.5222/terh.2017.077  

Histopathological and molecular features of lung cancer

Gülden Diniz1, Ismet Ünlü2, Berna Kömürcüoğlu3
1Tepecik Education and Research Hospital, Pathology
2Izmir Katip Celebi University Atatürk Education and Research Hospital, Radiation Oncology
3Dr. Suat Seren Chest Diseases ER Hospital, Pulmonary Diseases

Lung cancer has been frequently seen during the past 70 years. Many factors thought to be of pathogenic importance in the past are now considered to be totally unrelated or minimally related to cancer. The exposure to asbestosis, polycyclic aromatic hydrocarbons, nickel, arsenic, radon, and vinyl chloride are also responsible for carcinomas. But significance of all these factors pales by comparison with the role played by smoking. Tobacco has a long history dating back to 600 A.D. Native Americans smoked tobacco for special religious and medical purposes. In 1964, the first report was published about the dangers of smoking and it was noticed that the nicotine and tar in cigarettes cause lung cancer. It is currently known that the smoke contains high levels of carcinogenic tobacco- specific nitrosamines. Therefore there is no spontaneous lung tumors that are histologically similar to the smoking- related human lung cancers in “non-smoker” animals.
Most cases of lung cancer are most frequently diagnosed at an advanced stage where only limited number of treatment alternatives can be offered to these patients. The development of lung cancer involves multiple phases of tumorigenesis including interactions among genetic, epigenetic, and environmental factors with resultant dysregulation of key oncogenes and tumor suppressor genes ending in activation of cancer- related signaling pathways. During several decades, lung cancers have been classified as small cell and non-small cell lung cancers and this classification was satisfactory for treatment. The past decades have witnessed the discovery of multiple molecules that induces lung cancer growth, and it is more commonly detected in adenocarcinomas. Therefore in histopathological examination, special aim is placed on separating adenocarcinomas from the other lung cancers to effectively select tumors for targeted molecular testing.
Current review summarizes the histopathological features of lung cancers according to the 2015 World Health Organization (WHO) classification of lung cancer and attempts to focus on further understanding of the molecular abnormalities underlying lung cancer development and progression.

Keywords: Lung cancer, molecular alterations, histopathologic classifications, targeted therapy


Akciğer kanserinin histopatolojik ve moleküler özellikleri

Gülden Diniz1, Ismet Ünlü2, Berna Kömürcüoğlu3
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi
3Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi EA Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Uzmanı

Akciğer kanseri son 70 yılda giderek daha fazla gözlenmektedir. Geçmişte tümör gelişiminde önemi olduğu düşünülen birçok faktör artık kanserle ilişkisiz ya da çok az etkili olarak değerlendirilmektedir. Asbest, polisiklik aromatik hidrokarbonlar, nikel, arsenik, radon ve vinil klorid benzeri maddelere maruz kalmak da kansere neden olmaktadır. Fakat tüm bunların önemi sigara içiminin rolüyle karşılaştırıldığında son derece silikleşmektedir. Tütünün tarihi M.S. 600 yılı kadar eskiye dayanmaktadır. Kızılderililerin dini veya medikal sebeplerle tütün içtikleri bilinmektedir. Sigaranın tehlikelerine ilişkin ilk makale ise 1964 yılında basılmış ve sigaradaki nikotin ile katranın kansere yol açtığına dikkat çekilmiştir. Sigara dumanı yüksek düzeyde tütüne özgü karsinojenik nitrozaminler içerir. Bu yüzden “sigara içmeyen” hayvanlarda, insanlardakine benzer sigarayla ilişkili akciğer tümörleri gelişmez.
Çoğu akciğer kanseri, hastalara sınırlı tedavi seçeneği sunulabilecek ileri evrede tanı alır. Akciğer kanseri gelişiminde; genetik, epigenetik ve çevresel faktörleri içeren ve anahtar role sahip onkogenlerle tümör supresör genlerin düzensiz etkileşimlerine bağlı kanserle ilişkili sinyal yolaklarının aktivasyonuna yol açan çoklu kanserojenik aşamalar gözlenir. Yıllarca akciğer kanseri küçük hücreli ve küçük hücreli dışı akciğer kanseri olarak sınıflanmış ve bu sınıflama tedavi için yeterli olmuştur. Son on yılda, akciğer kanser gelişiminde etkili birçok moleküler değişiklikler keşfedilmiş olup; bunlar daha çok adenokarsinomlarda saptanmaktadır. Bu nedenle, histopatolojik incelemede özel olarak hedeflenmiş moleküler testlerin uygulanacağı tümörleri etkili bir şekilde belirleyebilmek için adenokarsinomun diğer akciğer karsinomlarından ayırt edilmesi amaçlanmaktadır.
Bu derleme, 2015 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) akciğer tümörleri sınıflamasına göre akciğer tümörlerinin histopatolojik özelliklerini özetlemeyi ve akciğer kanseri oluşup ilerlemesinin altında yatan moleküler anormallikleri irdelemeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, moleküler değişiklikler, histopatolojik sınıflama, hedefe yönelik tedavi.


Gülden Diniz, Ismet Ünlü, Berna Kömürcüoğlu. Histopathological and molecular features of lung cancer. Tepecik Eğit Hast Derg. 2017; 27(2): 77-87

Corresponding Author: Gülden Diniz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (26 accesses)
 (886 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale