E- ISSN: 2822-4051
Our Results in Arap Urethroplasty [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2009; 19(1): 17-20 | DOI: 10.5222/terh.2009.33598

Our Results in Arap Urethroplasty

Ahmet Arıkan1, Tunç Özdemir1, Ahsen Karagözlü Akgözlü1, Nurdan Şimşek1
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir

AIM: Since many variations of hypospadias exist, a lot of various surgical techniques had been proposed. We evaluated the results of Arap uretroplasty in our patients. MATERIAL AND METHOD: One hundred-twelve patients with glanular hypospadias were undergone Arap Urethroplasty in our clinic and cosmetic consequences, functional results, complications and re-operations of these patients were reviewed retrospectively. As a modification, meatus was created as a süt to avoid meatal stenosis. FINDINGS: Betvveen 1995 and 2008, 437 patients with different degrees of hypospadias were operated in our clinic. Glanular hypospadias was the pathology in 198 patients. Of 198 patients, 112 were undergone Arap Urethroplasty by the same surgeon. No indwelling catheter was used and all but one patient were discharged at the same d ay of operation. CONCLUSION: Glans sutures of 3 patients were disrupted and second repair was required. One patient was suffered from postoperative bleeding from glans penis. Meatal stenosis in one patient required meatotomy. Remaining 107 patients vvere complication free. MAGPI (Meatal Advancement and Glanuloplasty Incorporated) is a surgical technique which allows carrying ureathral meatus to the tip of the glans by using of the elasticity of urethra. Arap and his collogues modified this technique. Arap urethroplasty which also may be applied to more proximal hypospadias is a safe and feasible technique.

Keywords: Hypospadias, Meatal advancement, Urethral mobilization, Urethroplasty

Amap Üretroplastide Deneyimimiz

Ahmet Arıkan1, Tunç Özdemir1, Ahsen Karagözlü Akgözlü1, Nurdan Şimşek1
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir

AMAÇ: Bir cerrahi patoloji olarak hipospadiasın da çok çeşitli tipleri olduğu için, birçok teknik geliştirilmiştir. Arap üretroplasti tekniği uyguladığımız olgularda sonuçları değerlendirdik. GEREÇ VE YÖNTEM: Kliniğimizde, glanüler hipospadias nedeniyle Arap üretroplasti uygulanan 112 hasta, kozmetik ve işlevsel sonuçlar, komplikasyonlar ve tekrar ameliyat gereksinimi açısından geriye dönük olarak incelenmiştir. Kliniğimizde uygulanan modifikasyon ile meatusun önden arkaya uzunlamasına "yarık" şeklinde olması sağlanmış bu da ameliyat sonrası meatal darlık gelişimini engellemiştir. BULGULAR: Kliniğimizde, 1995-2008 yılları arasında 437 hasta çeşitli derecelerdeki hipospadias nedeniyle ameliyat edildi. Bunlardan 198 hastada glanüler hipospadias saptandı ve bu 198 hastanın 112'sine Arap üretroplasti uygulandı. Hastaların hiçbirine ameliyat sonrası üretral stent uygulanmadı ve bir tanesi hariç tümü operasyondan 4-6 saat sonra evine gönderildi. Arap üretroplasti uygulanan 112 hastadan, 3'ünde, glans dikişleri açıldı ve bu hastalara ikinci girişimle tamir gerekti. Bir hastada kanama görüldü. Bir hastada meatal darlık gelişti meatotomi gerektirdi. Diğer 107 hastada herhangi bir komplikasyon görülmedi. SONUÇ: Glanüler hipospadiaslarda üretral mobilizasyon ve meatal ilerletme yöntemi ile üretranın elastikliğinden yararlanılarak, meatusu penisin ucuna taşımayı mümkün kılan MAGPI (Meatal Advancement and Glanuloplasty Incorporated=meatal ilerletme ve glaniiloplasti birlikte) üretroplasti tekniği, distal hipospadiaslarda oldukça iyi sonuç veren bir yöntemdir. Arap üretroplasti bu yönteminin modifikasyonudur. Subkoronal yerleşimli hipospadiaslarda da uygulanabilecek olan Arap üretroplasti, güvenli ve iyi sonuç veren bir tekniktir.

Anahtar Kelimeler: Hipospadias, Meatal ilerletme, Üretral mobilizasyon, Üretroplasti

Ahmet Arıkan, Tunç Özdemir, Ahsen Karagözlü Akgözlü, Nurdan Şimşek. Our Results in Arap Urethroplasty. Tepecik Eğit Hast Derg. 2009; 19(1): 17-20
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale