Relationship Between Lamotrigine Induced Skin Rash and Human Leukocyte Antigens [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(1): 79-81 | DOI: 10.5222/terh.2019.34735  

Relationship Between Lamotrigine Induced Skin Rash and Human Leukocyte Antigens

Alp Sarıteke1, Derya Güner2, İrem Fatma Uludağ1, Ufuk Şener1, Yaşar Zorlu1
1Department of Neurology, İzmir Tepecik Education and Research Hospital, İzmir, Turkey
2Department of Neurology, Uşak Education And Research Hospital, Uşak, Turkey

INTRODUCTION: Skin rash is one of the most important side effects in tretmant with lamotrigine. It' s suggested that human leukocyte antigens (HLA) which can be associated with genetic predisposition to drug-induced hypersensitivity reactions are one of the factors causing lamotrigine-induced skin rash. In this study we investigated the relationship between HLA types and lamotirigne-induced skin rash.
METHODS: 30 subjects (19 women, 11 men) with epilepsy and using lamotrigine are participated to the study. Skin rash is considered as induced with lamotrigine if it started in 8 weeks after the initiation of treatment with lamotirigine. HLA genotypes in groups with and without lamotirigine induced skin rash are compared.
RESULTS: Lamotrigine induced skin rash was seen in 15 of 30 epilepsy patient taking lamotrigine treatment. Groups with and without lamotrigine induced skin rash were similar regarding age and sex. There wasn't any patient with HLA DRB1*14 and DRB1*16 HLA genotypes in lamotirigne induced skin rash group. 5 patients (%33.3) with lamotrigine induced skin rash was carrying out HLA DRB1*14 and DRB1*16 genotypes. HLA DRB1*04 was identified in 9 patient (%60) with lamotrigine induced skin rash, and in 2 patient (%13.3) without skin rash.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our study suggest that HLA DRB1*14 and DRB1*16 may be a protective and DRB1*04 may be a predisposing factor for lamotrigine induced skin rash.

Keywords: epilepsy, lamotrigine, HLA, skin rash


Lamotrijine Bağlı Deri Döküntüsünün İnsan Lökosit Antijenleri ile İlişkisi

Alp Sarıteke1, Derya Güner2, İrem Fatma Uludağ1, Ufuk Şener1, Yaşar Zorlu1
1İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İzmir
2Uşak Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Uşak

GİRİŞ ve AMAÇ: Deri döküntüsü, lamotrijin kullanımı sırasında gelişebilen en önemli ve tedavinin bırakılmasına en sık neden olan yan etkidir. Lamotrijin ile ilişkili deri döküntüsü açısından risk faktörleri arasında, ilaçla indüklenen hipersensitivite reaksiyonları açısından genetik yatkınlık oluşturabilen belli insan lökosit antijen tipleri olabileceği öne sürülmüştür. Çalışmada, lamotrijine bağlı deri döküntüsü ile ilişkili olabilecek insan lökosit antijenleri araştırılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 30 (19 kadın, 11 erkek) lamotrijin tedavisi alan epilepsi hastası katılmıştır. Deri döküntüsü lamotrijin tedavisine başlanmasından sonraki 8 hafta içerisinde ortaya çıkmış ve başka herhangi bir nedene bağlanamamışsa lamotrijin ile ilişkili olarak kabul edilmiştir. Lamotrijin ile ilişkili deri döküntüsü olan ve olmayan gruplar insan lökosit antijenleri genotipleri açısından karşılaştırıldı.
BULGULAR: Lamotrijin ile ilişkili deri döküntüsü 30 hastadan 15' inde görüldü. Deri döküntüsü olan ve olmayan gruplar arasında cinsiyet ve yaş açısından fark görülmemiştir. HLA DRB1*14 ve DRB1*16 lamotrijinin deri döküntüsüne neden olduğu hastaların hiçbirinde görülmezken, lamotrijin kullanımı ile ilişkili deri döküntüsü izlenmeyen hastaların 5’inde (%33.3) görülmüştür. HLA DRB1*04 döküntü olan hastaların 9’unda (%60), olmayan hastaların 2’sinde (%13.3) görülmüştür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda lamotrijin ile indüklenen deri döküntüsü için HLA DRB1*14 ve DRB1*16’nın koruyucu olabileceği, DRB1*04’ün bu tip bir deri döküntüsü için yatkınlık nedeni olabileceği gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: epilepsi, lamotrijin, HLA, deri döküntüsü


Alp Sarıteke, Derya Güner, İrem Fatma Uludağ, Ufuk Şener, Yaşar Zorlu. Relationship Between Lamotrigine Induced Skin Rash and Human Leukocyte Antigens. Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(1): 79-81

Corresponding Author: Alp Sarıteke, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (26 accesses)
 (423 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale