Drug use and polypharmacy in elderly patients [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2017; 27(2): 103-108 | DOI: 10.5222/terh.2017.103  

Drug use and polypharmacy in elderly patients

Zeynep Öztürk1, Kadriye Gülen Uğraş2
1Izmir Ataturk Training and Research Hospital, Clinical Pharmacology and Toxicology
2Izmir Bornova Doganlar Family Health Center

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate the drug utilization by elderly patients over 65 years old and to provide information on polypharmacy.
METHODS: A single-center, retrospective study between January 2013 and December 2013 was conducted using the medical records of elderly patients (≥65 years of age) who admitted the Doganlar Family Health Center in Izmir. Demographic characteristics of patients, diagnoses, frequency of health care contacts and prescription drugs were evaluated.
RESULTS: A total of 218 elderly patients (122 female, 96 male) attending the health center were included in the study. The mean age was 75.52±5.4 for the male patients, and 74.71±5.6 for the females. Nearly half of the patients were illiterate, and most of them were female. The most common chronic diseases were hypertension (48.1%), coronary artery disease (27.0%), diabetes mellitus (23.2%), respiratory disease (17,2%) and hyperlipidemia (12.8%), respectively. Polypharmacy was observed among the elderly patients. While 17.8% of the patients were not using regular drugs, 10.5% of them were using one drug, 13.7% two drugs, 11.3% three drugs, 8.7% four drugs and 38.0% five and more drugs concomitantly. Symptomatic treatment was very frequent, one in two patients took at least one proton pump inhibitor or nonsteroidal anti-inflammatory drug (more likely in females, p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our data showed polypharmacy among elderly patients was extensive. The effects and interactions of the drugs used concomitantly should be carefully evaluated before starting treatment in the elderly. Further studies focusing on drug use in elderly will be able to increase the success in geriatric pharmacotherapy.

Keywords: Elderly, polypharmacy, older patients, drug use


Yaşlı hastalarda ilaç kullanımı ve polifarmasi

Zeynep Öztürk1, Kadriye Gülen Uğraş2
1İzmir Ataürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Farmakoloji ve Toksikoloji Birimi
2Izmir Bornova Doğanlar Aile Sağlığı Merkezi

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı 65 yaş üzeri hastaların ilaç kullanımlarını değerlendirmek ve polifarmasi hakkında bilgi sağlamaktı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2013- Aralık 2013 tarihleri arasında Doğanlar Aile Sağlığı Merkezi’ne başvuran yaşlı hastaların ((≥65 yaş) medikal kayıtları kullanılarak tek merkezli, retrospektif bir çalışma yürütüldü. Hastaların demografik özellikleri, tanıları, başvuru sıklıkları ve reçetelenmiş ilaçları değerlendirmeye alındı.
BULGULAR: Sağlık merkezine başvuran 218 yaşlı hasta (122 kadın, 96 erkek) çalışmaya dahil edildi. Ortalama yaş erkek hastalar için 75.52±5.4, kadın hastalar için 74.71±5.6 idi. Çoğunluğu kadın olmak üzere, hastaların yarısına yakını okur yazar değildi. En sık görülen kronik hastalıklar sırasıyla, hipertansiyon (%48.1), koroner arter hastalığı (%27.0), diabetes mellitus (%23.2), solunum hastalıkları (%17,2) ve hiperlipidemi (%12.8) idi. Yaşlı hastalarda çoklu ilaç kullanımı gözlendi. Hastaların %17.8’i düzenli ilaç kullanmazken, %10.5’i bir ilaç, %13.7’si iki ilaç, %11.3’ü üç ilaç, %8.7’si dört ilaç ve %38’i 5 ve daha fazla ilacı birlikte kullanıyordu. Semptomatik tedavi çok sıktı, iki hastadan birinde proton pompa inhibitörü ya da nonsteroid antiinflamatuar ilaç kullanımı vardı (kadınlarda daha sık, p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızın sonuçları göstermektedir ki çoklu ilaç kullanımı yaşlı hastalarda oldukça yaygındır. Yaşlılarda birlikte kullanılan ilaçların etkileri ve birbirleriyle olası etkileşimleri, tedaviye başlamadan önce dikkatli değerlendirilmelidir. İlaç kullanımı ile ilgili yapılacak daha detaylı araştırmalar,yaşlılarda ilaçla tedavide başarıyı arttırabilir.

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, polifarmasi, yaşlı hasta, ilaç kullanımı


Zeynep Öztürk, Kadriye Gülen Uğraş. Drug use and polypharmacy in elderly patients. Tepecik Eğit Hast Derg. 2017; 27(2): 103-108

Corresponding Author: Zeynep Öztürk, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (55 accesses)
 (2224 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale