E- ISSN: 2822-4051
The Effect Of Obturator Nerve Block On Complications During Transurethral Resection Of Lateral Wall Located Bladder Tumours [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2011; 21(3): 129-133 | DOI: 10.5222/terh.2011.38283

The Effect Of Obturator Nerve Block On Complications During Transurethral Resection Of Lateral Wall Located Bladder Tumours

Zeki Tuncel Tekgül1, Rauf Taner Divrik2, Murat Turan1, Esen Şimşek1, Ersin Konyalıoğlu2, Mustafa Gönüllü1
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği İZMİR
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İzmir
3Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İzmir

Aim: To search the effectiveness of obturator nerve block in preventing adductor contractions and related complications during transurethral resection of tumours located in lateral bladder wall. Material and Method: 158 patients who underwent TUR-BT(Bladder Tumor) operation, between April and December 2010 were enrolled the study. Eighty-two of these patients with lateral wall tumours of bladder defined in preoperative ultrasonography were evaluated. Forty patients who underwent bladder tumour resection with only spinal anesthesia (Group I) and 32 patients, spinal anesthesia followed by obturator nerve block (Group II) were evaluated retrospectively regarding to adductor muscle contraction, bladder perforation and necessity of general anesthesia. Findings: No statistically significant difference was found when two groups compared regarding age, gender, height, weight, ASA risk and duration of surgery (p>0,05). Adductor muscle contraction (p=0,001) and bladder perforation (p=0,012) were encountered significantly higher in Group I with comparing to Group II and there was no difference between two groups considering the necessity of general anaesthesia (p=0,124). Conclusion: Obturator nerve block performed after spinal anesthesia is an effective method for preventing complications due to adductor contraction while performing TUR-BT operations especially tumours located on the lateral wall of the bladder.

Keywords: Adductor muscle contraction, bladder perforation, bladder tumour, obturator nerve block,transurethral resection, TUR complication.

Mesane Yan Duvar Tümörlerinin Transüretral Rezeksiyonunda Obturator Sinir Bloğunun Komplikasyonlar Üzerine Etkisi

Zeki Tuncel Tekgül1, Rauf Taner Divrik2, Murat Turan1, Esen Şimşek1, Ersin Konyalıoğlu2, Mustafa Gönüllü1
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği İZMİR
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İzmir
3Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İzmir

Amaç: Bu çalışmada mesane(M) yan duvar tümörlerinin transüretral rezeksiyonunda (TUR-M) obturator sinir bloğunun aduktor kasılmalar ve buna bağlı oluşabilecek komplikasyonları engellemedeki etkinliği araştırıldı Gereç ve Yöntem: Hastanemizde 2010 yılı Nisan ve Aralık ayları arasında TUR-M operasyonu geçiren toplam 158 hasta gözden geçirilmiştir. Bu hastalardan preoperatif dönemde yapılan US raporlarına göre tümör yerleşimi yan duvar olarak belirlenen 82 hasta değerlendirildi. Bunlardan sadece spinal anestezi yapılan 40 hasta (Grup I) ve spinal anesteziye ek olarak obturator blok yapılan 32 hasta (Grup II) aduktor kas kontraksiyonu, mesane perforasyonu ve genel anesteziye geçiş oranları açısından geriye dönük değerlendirildi. Bulgular: Her iki gruptaki hastaların yaş, cinsiyet, boy, kilo, ASA riski, cerrahi süreleri karşılaştırıldığında istatiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). Grup I’de aduktor kas kontraksiyonu (p=0,001) ve mesane perforasyonu (p=0,012) görülme sıklığı Grup II’den anlamalı olarak yüksek bulundu, genel anesteziye geçiş oranında ise gruplar arasında anlamlı fark bulunmadı (p=0,124). Sonuç: Yan duvar yerleşimli mesane tümörlerinin TUR-M operasyonlarında spinal anesteziye eklenen obturator sinir bloğu, oluşabilecek aduktor kas kontraksiyonu ve buna bağlı olarak komplikasyonları önlemede etkili bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Aduktor kas kontraksiyonu, mesane delinmesi, mesane tümörü, obturator sinir bloğu transüretral rezeksiyon, TUR komplikasyonu

Zeki Tuncel Tekgül, Rauf Taner Divrik, Murat Turan, Esen Şimşek, Ersin Konyalıoğlu, Mustafa Gönüllü. The Effect Of Obturator Nerve Block On Complications During Transurethral Resection Of Lateral Wall Located Bladder Tumours. Tepecik Eğit Hast Derg. 2011; 21(3): 129-133
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale