E- ISSN: 2822-4051
COVID-19 Infection and CAR T Cells [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(2): 90-93 | DOI: 10.5222/terh.2020.39205

COVID-19 Infection and CAR T Cells

Aslı Özkızılcık Koçyiğit, İbrahim Pirim
Department of Medical Biology and Genetics, Izmir Katip Celebi University Faculty of Medicine, Izmir

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 virus (SARS-CoV-2) was detected as a causative agent of acute respiratory diseases in Wuhan in China in December 2019, and it quickly spread all over the world. The severity of the disease changes from person to person. Some patients have mild symptoms, while it causes severe respiratory failure and death in other patients. The reason for this difference is innate and adaptive immune response of the individual. Hyper-inflammation and cytokine storm syndrome were observed in patients with severe Coronavirus 2019 (Covid-19) infection. T cell receptor was replaced by chimeric antigen receptor in genetically modified Chimeric Antigen Receptor T cells for B cell lymphoma and leukemia treatment. This chimeric antigen receptor is specific to tumor antigens. Thus, T cells can recognize and kill tumor cells. This approach can be used for covid-19 treatment; however, there has been no completed study, yet.

Keywords: Covid-19, coronavirus, CAR T cell

COVID-19 Enfeksiyonu ve CAR T Hücreleri

Aslı Özkızılcık Koçyiğit, İbrahim Pirim
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı, İzmir

Aralık 2019’da Çin’in Wuhan şehrinde akut solunum yolu hastalıklarının sebebinin SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) olarak adlandırılan virüs olduğu saptandı ve hızla tüm dünyaya yayıldı. Hastalığın seyri kişiden kişiye göre değişmektedir. Kimi hastalarda çok hafif semptomlar gözlenirken kimilerinde çok ağır solunum yolu yetmezliğine ve ölüme sebep olmaktadır. Bunun sebebi kişinin virüse karşı verdiği doğal ve adaptif immün yanıttır. Ağır seyreden Koronavirüs 2019 (Covid-19) hastalarında da hiperinflamasyon ve sitokin fırtınası sendromu görülür. Genetik olarak modifiye edilmiş Kimerik Antijen Reseptörü T hücrelerinde, B hücre lenfoma ve lösemi tedavisi için T hücrenin T hücre reseptörü alınıp yerine kimerik antijen reseptörü yerleştirilmiştir. Bu kimerik antijen reseptörü tümör antijenlerine spesifiktir. Bu sayede T hücreleri tümör hücrelerini tanıyarak yok edebilir. Bu yaklaşım modifiye edilerek Covid-19 tedavisi için kullanılabilir ancak bununla ilgili henüz tamamlanmış bir çalışma bulunmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, koronavirüs, CAR T hücresi

Aslı Özkızılcık Koçyiğit, İbrahim Pirim. COVID-19 Infection and CAR T Cells. Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(2): 90-93

Corresponding Author: Aslı Özkızılcık Koçyiğit, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale