Symptomatic Thornwaldt Cyst: Three cases [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2015; 25(2): 133-136 | DOI: 10.5222/terh.2015.133  

Symptomatic Thornwaldt Cyst: Three cases

Erdem Atalay Çetinkaya1, İlker Burak Arslan2, İbrahim Çuakurov2
1Head & Neck Surgery Clinic, Ataturk Hospital Antalya, Turkey
2Head & Neck Surgery Clinic, Tepecik Training And Research Hospital Izmir, Turkey

Thornwaldt’s bursa, also known as nasopharyngeal bursa, is a recess in the midline of the nasopharynx,which is produced by persistent notochord remnants. If the opening of the bursa is occluded, benign midline nasopharyngeal mucosal cyst called Thornwaldt cyst develops. Although Thornwaldt’ cyst is not a rare mass, nasopharyngeal obstruction is a rare condition deal with the enlargement of cyst. Cysts are almost always asymptomatic. However, if they become infected or exposed to trauma they can cause some symtoms include halitosis, occipital headache and postnasal drip. Radiological and endoscopic examination can be used to diagnose the cyst. The differential diagnosis should include a seromucinous glands cysts, intra-adenoid cysts, prevertebral abscess, meningocele or meningo-encephalocele. In this study, we present our approach towards patients diagnosed with symptomatic Thornwaldt cyst along with a literature review.

Keywords: Nasopharyngeal mass, Thornwaldt cyst, Magnetic resonance imaging.


Semptomatik Thornwaldt Kisti: Üç Olgu Sunumu

Erdem Atalay Çetinkaya1, İlker Burak Arslan2, İbrahim Çuakurov2
1Antalya Atatürk Devlet Hastanesi KBB Kliniği, Antalya
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, İzmir

Nazofarengeal bursa olarak da bilinen Thornwaldt bursası, nazofarenks orta hattında bulunan bir çıkmaz olup persistan notokord kalıntılarından meydana gelmiştir. Farengeal bursa, nazofarinks posterior duvarı boyunca longus kapitis adelesi arasında uzanan solunum epiteli ile kaplı bir boşluktur. Bursa ağzı tıkandığından Thornwaldt kisti olarak bilinen benign mukozal nazofarenks kisti gelişir. Sık görülmesine rağmen nazofarenksi tamamen doldurup tıkanıklığa yol açması nadirdir. Çoğu zaman asemptomatiktirler. Bununla birlikte enfekte olduklarında veya travmaya maruz kaldıklarında halitozis, oksipital baş ağrısı ve post nazal akıntı gibi semptomlara yol açabilirler. Tanı endoskopik muayene, radyolojik ve histopatolojik incelemeyle konulur. Ayırıcı tanıda adenoid kisti, seromusinoz gland kistleri, prevertebral abse, meningosel ve meningoensefalosel akla gelmelidir. Bu çalışmada semptomatik Thornwaldt kisti tanısı almış iki hastaya yaklaşımlarımız literatür eşliğinde sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Nazofarengeal kitle, Thornwaldt kisti, Manyetik resonans inceleme.


Erdem Atalay Çetinkaya, İlker Burak Arslan, İbrahim Çuakurov. Symptomatic Thornwaldt Cyst: Three cases. Tepecik Eğit Hast Derg. 2015; 25(2): 133-136

Corresponding Author: Erdem Atalay Çetinkaya, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (34 accesses)
 (1316 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale