Evaluating The Knowledge And Attitudes Of Adolescent Parents About Adolescence [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2012; 22(1): 59-62 | DOI: 10.5222/terh.2012.41272  

Evaluating The Knowledge And Attitudes Of Adolescent Parents About Adolescence

Nurdan Tekgül1, Nurhayat Dirik1, Emine Karademirci2, Burcu Bıçakçı3, Kurtuluş Öngel3
1Tepecik Eğitim ve Araşt. Hast. Aile Hekimliği Kliniği, Alsancak Semt Polikliniği, ÇİDEM, Gençlik Danışmanlık ve Sağlık Hizmet Merkezi, İzmir
2Tepecik Eğitim ve Araşt. Hast. Alsancak Semt Polikliniği, ÇİDEM, Gençlik Danışmanlık ve Sağlık Hizmet Merkezi, İzmir
3Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, İZMİR

Aim: In this study, it was aimed to assess the knowledge and attitude of the adolescent parents before and after the training on adolescent health and psychology, who were admitted to Izmir Tepecik Training and Research Hospital, Department of Family Medicine, CIDEM, Youth Counselling and Health Service Center for Adolescence. Material Method: It was a cross-sectional descriptive study, which was performed on March 2012, in Izmir Tepecik Training and Research Hospital, Department of Family Medicine, CIDEM, Youth Counselling and Health Service Center for Ado-lescence. Twentyfive adolescent parents of the total 35 volunteers were participated in the study. Knowledge and attitude level of the 25 adolescents parents, who received training on adolescent health and psychology by a trained specialist on family medicine and adolescent health and a psyhologist, were assessed by a 35-item questionnare. Statistical analysis were per-formed by Statistical Package for Social Sciences 15.0 software programe. Data were investigated as percentage. Findings: Of the 25 parents; 18 (72%) were women and 7 (28%) were men. Avarage age of the parents was 45,4+0,59. Most of the parents were housewife (n: 14, 56%). All of the parents (100%) were married. When the answers, given to questions assessing the knowledge and attitudes of adolescents were examined; for the question “Do you think that you are ready for your adolescent, to share his/her thoughts and feeling ?” 17 parents (68%) responsed “yes” in pretest; this number incresed 22 (88%) in posttest. Besides; parents were asked about the most necessary sexual education for adolescents. In the pretest; 12 people (48%) gave the answer “sexually transmitted diseases”, 2 (20%) “family planning” and 8 (32%) “other”. In the final test, this question was replied as “sexually transmitted diseases” by 10 people (40%), “family planning” by 6 people (24%) and “other” by 9 people (36%). Moreover; parents were questioned about the most influencial family attitude on adolescent and family relations. This question was answered as “democratis approach” by 19 people (76%) and “authoritarian approach” by 6 people (24%) in pretest and the “demogratic approach” was the answer for 25 prople (100%) in posttest. Result: To show the right approach to adolescents, parents are required to take information from the right sources with the right information. Perhaps the most important of these is the parent trainings, will be given by experienced medical personnel. The purpose of parent education program is to ensure the establishment of a healthy communication between parents and adolescents; so to make adolescent a part of the society as healthy and happy individuals. For this purpose; parents education must be increased and must be supported by both government and the private sector.

Keywords: Parent education, adolescence, teen-parent relations


Ergen Ebeveynlerinin Ergenlik Hakkındaki Bilgi Ve Tutumlarının Değerlendirilmesi

Nurdan Tekgül1, Nurhayat Dirik1, Emine Karademirci2, Burcu Bıçakçı3, Kurtuluş Öngel3
1Tepecik Eğitim ve Araşt. Hast. Aile Hekimliği Kliniği, Alsancak Semt Polikliniği, ÇİDEM, Gençlik Danışmanlık ve Sağlık Hizmet Merkezi, İzmir
2Tepecik Eğitim ve Araşt. Hast. Alsancak Semt Polikliniği, ÇİDEM, Gençlik Danışmanlık ve Sağlık Hizmet Merkezi, İzmir
3Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, İZMİR

Amaç: Bu çalışma ile; İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, ÇİDEM, Gençlik Danışmanlık ve Sağlık Hizmet Merkezi’ne başvuran ergenlerin ebeveynlerine verilen ergen sağlığı ve psikolojisi eğitimi öncesinde ve sonrasında, ergen anababalarının bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç Yöntem: Çalışma, Mart 2012 tarihinde, İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, ÇİDEM, Gençlik Danışmanlık ve Sağlık Hizmet Merkezi’nde; kesitsel tanımlayıcı bir anket çalışması olarak planlanmıştır. Toplam 36 ergen ebeveyninin 25’i çalışmaya gönüllü olarak katılmıştır. 11ana-baba, onam vermediğinden, çalışmaya alınmamıştır. Er-gen sağlığı eğitimli aile hekimliği uzmanı ve psikoloğu tarafından yapılan ergen sağlığı ve psikolojisi eğitimi öncesi ve sonrası, 25 ergen ebeveyninin bilgi ve tutum düzeyi 35 soruluk anket ile değerlendirilmiştir. İstatistik analizler SPSS 15.0 prog-ramı ile yapılmıştır.. Bulgular: Araştırmaya alınan 25 ebeveynden 18’i kadın, 7’si erkekti. Ebeveynlerin yaş ortalaması 45,4 +0,59 olarak tespit edildi. Çalışmaya katılanların 14’ü ev hanımıydı. Ebeveynlerin tamamı (%100) evliydi. Ebeveynlerın ergenlik hakkındaki bilgi ve tutumlarını değerlendiren sorulara verilen yanıtlar incelendiğinde; “Ergeninizin duygu ve düşüncelerini tüm açıklı-ğıyla sizinle paylaşmasına hazır olduğunuzu düşünüyor musunuz?” sorusuna ön testte 17 kişi “Evet” yanıtı vermişken, son test sonrası 22 kişiye yükselmiştir. Ebeveynlere, ergenler için en gerekli cinsel eğitim konularının hangileri olduğu da sorul-muştur. Ön testte; 12 kişi ile “cinsel yolla bulaşan hastalıklar”, 5 kişi ile “aile planlaması”, 8 kişi ile “diğer” yanıtı alınmış-tır. Son testte ise bu soruyu; 10 kişi “cinsel yolla bulaşan hastalıklar”, 6 kişi “aile planlaması”, 9 kişi ise “diğer” şeklinde yanıtlamıştır. Ebeveynlere; ergen ile aile ilişkilerinde en etkili aile tutumunun nasıl olması gerektiği de sorulmuştur. Bu soruyu ön testte 19 kişi “demokratik yaklaşım”, 6 kişi “otoriter yaklaşım” şeklinde cevaplarken; son testte 25 kişinin tamamı “demokratik yaklaşım” yanıtını vermiştir. Sonuç: Ergene doğru yaklaşımı göstermek için ebeveynlerin doğru bilgileri içeren kaynaklardan bilgi almaları gerekmektedir. Bunlardan belki de en önemlisi deneyimli sağlık personeli tarafından verilecek ana-baba eğitimleridir. Ebeveyn eğitimlerinin amacı; ergenle ebeveynleri arasında sağlıklı iletişim kurulmasını sağlamak; böylece ergenlerin sağlıklı, mutlu bireyler olarak toplumun parçası olmasını sağlamaktır. Bu amaçla ana-baba eğitimleri arttırılmalı, devlet ve özel sektör tarafından desteklenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Ana-baba eğitimi, ergenlik, ergen-ebeveyn ilişkileri


Nurdan Tekgül, Nurhayat Dirik, Emine Karademirci, Burcu Bıçakçı, Kurtuluş Öngel. Evaluating The Knowledge And Attitudes Of Adolescent Parents About Adolescence. Tepecik Eğit Hast Derg. 2012; 22(1): 59-62


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (2 accesses)
 (772 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale