E- ISSN: 2822-4051
Assessment of adrenal incidentaloma patients [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(1): 10-14 | DOI: 10.5222/terh.2016.010

Assessment of adrenal incidentaloma patients

Ferhat Ekinci1, Utku Erdem Soyaltın1, Hamiyet Yılmaz Yaşar2, Harun Akar1, Tuba Demirci Yıldırım1, Mehmet Can Uğur1, Ercan Ersoy1
1Tepecik Edcucation And Research Hospital, Internal Medicine Clinic, Izmir
2Tepecik Edcucation And Research Hospital, Clinical Of Endocrinology, Izmir

INTRODUCTION: Adrenal incidentaloma are bulks which are stated incidentally by imagining methods when there is no suspicion of any disease in adrenal gland. The increased use of abdominal ultrasound and abdominal tomography scanning has led to the frequent finding of an unexpected adrenal mass, or an incidentaloma.
METHODS: 64 (53 female–11 male) patients, who were followed due to Aİ at Tepecik Training and Research Hospital Department of Endocrinology and Internal Medicine between February 2014 and February 2015 period were included in the study. Results of physical examination, USG, MRG and BT were recorded.
RESULTS: The average of age was 56.02±11.698 years and 53 patients were female, 11 were men. All patients were underwent following analyses for excluding a functioning adrenal mass, overnight dexamethasone suppression test, 24 hour urinary metanephrine and normetanephrine, plasma aldosterone/ renin activity ratio.


DISCUSSION AND CONCLUSION: The results of our study indicated that incidentally diagnosed adrenal masses can be hormonally active or even malignant. So, diagnosis, treatment and follow-up of these kinds of masses should be done carrefully.


Keywords: Adrenal incidentaloma, subclinical cushing syndrome, aldosteronoma

Sürrenal insidentalomalı hastaların değerlendirilmesi

Ferhat Ekinci1, Utku Erdem Soyaltın1, Hamiyet Yılmaz Yaşar2, Harun Akar1, Tuba Demirci Yıldırım1, Mehmet Can Uğur1, Ercan Ersoy1
1Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İzmir
2Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji Kliniği, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Adrenal insidentalomalar (Aİ); adrenal beze ilişkin herhangi bir hastalık kuşkusu olmadığı bir durumda görüntüleme yöntemleri ile tesadüfen saptanan kitlelerdir. Abdominal ultrasonografinin (USG) ve bilgisayarlı tomografinin (BT) kullanımının artması ile adrenal kitlelerin veya bir insidentalomanın tespit edilme sıklığı da artmıstır. Bu yüzden bu çalışmada Aİ tanısı alan hastaların radyolojik, biyokimyasal ve klinik olarak değerlendirilerek analiz etmek istedik
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya şubat 2014 ile şubat 2015 tarihleri arasında Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Dahiliye Polikliniklerine başvuran AI tanısı konulan 64 hasta (53 kadın, 11 erkek) dahil edildi. Hastaların fizik muayene, ve var olan USG, BT ve magnetik rezonans görüntüleme (MRG) sonuçları biyokimyasal analizleri kaydedildi.
BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 56.02±11.698 olup 53’i kadın, 11’i erkek şeklindedir. Tüm hastalara 1 mg deksametazon testi yapılmış olup idrar metanefrin ve normetanefrin düzeyi bakılmıştır. HT ve/veya hipokalemisi olanlarda serum aldosteron ve renin düzeyi de bakıldı. Hastalarımızdan 9’u subklinik cushing sendromu (SCS), bir tanesi aldosteronoma ile uyumlu değerlendirilirken hiçbirinde feokromasitoma lehine bulgu saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Adrenal bezde saptanan tesadüfi kitleler iyi araştırılmalı, tanı, tedavi yönetimi ve sonrasında takipleri dikkatli yapılmalıdır.


Anahtar Kelimeler: Adrenal insidentaloma, subklinik cushing sendromu, aldosteronoma

Ferhat Ekinci, Utku Erdem Soyaltın, Hamiyet Yılmaz Yaşar, Harun Akar, Tuba Demirci Yıldırım, Mehmet Can Uğur, Ercan Ersoy. Assessment of adrenal incidentaloma patients. Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(1): 10-14

Corresponding Author: Ferhat Ekinci, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale