E- ISSN: 2822-4051
COVID-19: Treatment In Pediatric Patients [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(2): 135-141 | DOI: 10.5222/terh.2020.42204

COVID-19: Treatment In Pediatric Patients

Aslıhan Şahin, Ahu Kara Aksay
Division Of Pediatric Infectious Diseases, Health Sciences University Tepecik Training And Research Hospital, İzmir, Turkey

SARS-CoV-2 disease has become an important health problem for all countries because it is highly contagious. There is no proven and approved treatment to treat the disease. Management of the disease is mainly based on supportive therapy, treatment of symptoms, and prevention of respiratory failure. The antiviral effects of remdesivir, favipiravir, chloroquine, hydroxychloroquine, ritonavir / lopinavir, inteferon-α, and other potential drugs are promising for COVID-19 treatment. The roles of teicoplanin, monoclonal antibody and immunomodulators in treatment are being investigated. Considering that COVID-19 is milder and more moderate in pediatric patients than an adult, treatment options are more limited. However, clinical studies continuing at full speed in order to develop effective vaccine and treatment methods against the virus. In this review, treatment recommendations for pediatric patients are summarized

Keywords: COVID-19, severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, child, treatment, antiviral

COVID-19: Çocuk Hastalarda Tedavi

Aslıhan Şahin, Ahu Kara Aksay
S.B.U. Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Kliniği, İzmir

SARS-CoV-2 enfeksiyonu, oldukça bulaşıcı olması nedeniyle tüm ülkeler için önemli bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Hastalığı tedavi etmek için henüz kanıtlanmış ve onaylanmış bir tedavi yoktur. Hastalığın yönetimi esas olarak destekleyici tedaviye, semptomların tedavisine ve solunum yetmezliğinin önlenmesine dayanmaktadır. COVID-19 tedavisi için remdesivir, favipiravir, klorokin, hidroksiklorokin, ritonavir/lopinavir, inteferon-α ve diğer potansiyel ilaçların antiviral etkileri umut vermektedir. Teikoplaninin, monoklonal antikorların ve immünmodülatörlerin tedavideki rolleri araştırılmaktadır. Çocuk yaş grubunda COVID-19’un erişkin hastalara göre daha hafif ve ılımlı geçtiği gözönüne alınırsa tedavi seçenekleri daha kısıtlıdır. Fakat virüse karşı etkin aşı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilebilmesi için klinik çalışmalar son hızıyla devam etmektedir. Bu derlemede çocuk hastalardaki tedavi önerileri özetlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: COVİD-19, şiddetli akut solunum yolu sendromu koronavirüsü 2, çocuk, tedavi, antiviral

Aslıhan Şahin, Ahu Kara Aksay. COVID-19: Treatment In Pediatric Patients. Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(2): 135-141

Corresponding Author: Aslıhan Şahin, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale