Retrospective Evaluation of the Patients with Lip Masses Admitted to Our Clinic [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2007; 17(2): 93-98 | DOI: 10.5222/terh.2007.42708  

Retrospective Evaluation of the Patients with Lip Masses Admitted to Our Clinic

İbrahim Çukurova1, M. Doğan Özkul1, Süleyman Emre Karakurt1, Erdem Mengi1, M. Taner Torun1, Ümit Bayol2
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, İzmir
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İzmir

Aim: Lip masses ar e classified as benign, premalign and malign tumors. Patients with lip masses usually apply to the hospitals with nodular lesions, superficial ulcerations with or without enduration or bleeding and nonhealing wounds. Early diagnosis and surgical approach is important in patients with lip masses. Our aim in this study is to evaluate the patients who applied to our clinic within lip masses within the last five years in terms of demografic characteristics, histopathological diagnosis and surgical approach. Methods: 204 patients who applied to our clinic with the complaint of suspicious lesion on the lip between the dates January 2001-January 2006 were included in this study and were followed up median 38 months. Excisional biopsy was performed to 162 of them for diagnostic and/or treatment purposes wheras radical surgery was performed in 34 patients according to the histopathological results. Eight of them were accepted as inoperable and referred to radiochemotherapy. Results: The male/female ratio was 135/69 (% 66.1 - % 33.8) and the median age at the time of diagnosis was median 59 years (range 34 to 74 years). Their histopathological evaluation revealed that 54.4% was in benign and 45.5% was in malign character. Capiller hemangioma (15.3%), ulcerate infiamation (14.4%)), pyogenic granuloma (9.9%) and fibromas (9%) were the most freguent lip masses in our study. While 88 of the 93 cases with malign hispothapathology were diagnose as epidermoid cancer, 2 patients were reported as verrucous carcinoma, 1 patient malign pleomorphic adenoma, 1 patient chondroid sarcoma and 1 patient rhabdomyosarcoma. The surgical intervention was chosen according to the location and size of the cancer as well as preservation of the cosmetic and function of the lip. Cancer was detected on the upper lip in 4 and on the lower lip in 30 patients. Moreover, with the purpose of control of the disease, the necessary neck dissection interventions were applied in 21 of our patients. Conclusion: 45.5%o of our patients with masses on the lip uuere malign and epidermoid carcinoma was found to be most freguent lip cancer (94.6%o). Early diagnosis and proper surgical appoach is important in these patients both for survival uuithout disease and cosmetic and functional reasons.

Keywords: Lip masses, histopathological diagnosis, surgical approach


Dudakta Kitle İle Başvuran Olgularımzın Retrospektif Değerlendirilmesi

İbrahim Çukurova1, M. Doğan Özkul1, Süleyman Emre Karakurt1, Erdem Mengi1, M. Taner Torun1, Ümit Bayol2
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, İzmir
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İzmir

Amaç: Dudak kitleleri benign, premalign ve malign olarak sınıflandırılır. Olgular dudakta noduler lezyon, yüzeyel/endure ülserasyon, iyileşmeyen ve/veya kanayan yara yakınmaları ile başvururlar. Bu lezyonlarda erken histopatolojik tanı ve tedavi önemlidir. Amacımız, son 5 yılda hastanemiz Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kliniğine dudakta kitle nedeni ile başvuran olguları demografik özellikleri, histopatolojik tanı ve cerrahi yaklaşım yönünden irdelemektir. Yöntem: Çalışmaya, Ocak 2001-0cak 2006 tarihleri arasında dudakta şüpheli lezyon yakınması ile kliniğimize başvuran, median 38 ay izlenen 135'i erkek toplam 204 olgu dahil edilmiştir. Bu hastalardan 162'sinde tanı ve/veya tedavi amaçlı eksizyonel biyopsi yeterli olurken, 34 hastaya histopatoloji sonucuna göre radikal cerrahi uygulanmış, 8 hasta ise inoperatif kabul edilerek radyokemoterapiye sevk edilmiştir. Bulgular: Yaşları 34-74 yıl olan (median 59 yıl) 204 hastanın 135'i (%66.18) erkek, 69'u (%33.82) kadındır. Hastaların histopatolojik tanıları incelendiğinde %54.4'ünün benign, %45.5'inin malign olarak rapor edildiği görülmüştür. Benign olarak değerlendirilen lezyonların çoğunu kapiller hemanjiom (%15.3), ülsere yangı (%14.4), piyojenik granulom (%9.9) ve fibrom (%9) oluşturmuştur. Malign histopatolojiye sahip 93 olgudan 88'i (%%94.6) epidermoid kanser tanısı alırken, 2 hasta verrüköz karsinom, 1 hasta malign plemorfik adenom, 1 hasta kondroid sarkom, 1 hasta rabdomiyosarkom olarak rapor edilmiştir. Hastalarımıza kanserin yerleşim yerine, büyüklüğüne ve boyun yayılımına göre gerekli cerrahi girişim uygulanırken, hastalıksız yaşam kadar, dudağın fonksiyonel ve kozmetik açıdan korunması planlanarak gerekli cerrahi teknik seçilmiştir. Radikal cerrahi uygulanan 34 hastanın 4' ünde tümör üst dudağa lokalize iken, 30' unda alt dudak yerleşimlidir. Ayrıca hastalığın kontrolü amacı ile 21 hastamıza gerekli görülen boyun diseksiyonu girişimleri uygulanmıştır. Sonuç: Olgularımızdaki dudak kitlelerinin %45.5'ini malign histopatoloji oluşturmuş, bu grup içinde epidermoid karsinom %94.6 ile birinci sırada yer almıştır. Dudak kitlelerinin erken tanı ve uygun cerrahi tedavisi hem hastalıksız yaşam sağlama hem de kozmetik ve fonksiyonel nedenlerle önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Dudak kitleleri, histopatolojik tanı, cerrahi yaklaşım


İbrahim Çukurova, M. Doğan Özkul, Süleyman Emre Karakurt, Erdem Mengi, M. Taner Torun, Ümit Bayol. Retrospective Evaluation of the Patients with Lip Masses Admitted to Our Clinic. Tepecik Eğit Hast Derg. 2007; 17(2): 93-98


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (1051 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale