E- ISSN: 2822-4051
Causes of Dizziness Requiring Hospitalization in Emergency Department Patients: Five-Year Experiences of a Training Hospital [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(3): 259-264 | DOI: 10.5222/terh.2019.42713

Causes of Dizziness Requiring Hospitalization in Emergency Department Patients: Five-Year Experiences of a Training Hospital

Hasan Idil, Yesim Eyler
Department of Emergency Medicine, Tepecik Training and Research Hospital, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: Dizziness, which is one of the common complaints of the emergency departments, has a broad differential diagnostic spectrum. The aim of this study is to examine the severe causes of dizziness requiring hospitalization and to discuss the diagnostic processes in light of the literature in order to contribute to the emergency department management of patients with dizziness.
METHODS: In this cross-sectional observational study, medical records of adult patients who applied to the emergency department of a comprehensive medical centre due to dizziness between January 1, 2013 and December 31, 2017 were screened retrospectively. The frequency and demographic characteristics of patients with isolated dizziness and the causes of dizziness in hospitalized patients were examined in detail.
RESULTS: A total of 20,542 (2.3%) patients were admitted to the emergency department due to dizziness in five years. The median age of these patients was 51 (IQR: 37-65) and 59% were female. Of these, 326 (1.6%) patients were hospitalized, their median age was 64 (IQR: 56-74) and 54% of them were male. The most common causes of dizziness in hospitalized patients were central neurological (36.8%), peripheral vestibular (27.3%), cardiac (8.9%), and metabolic (8.0%) disorders and each were presented with subheadings.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Benign vestibular disorders as well as serious systemic disorders are seen in patients with dizziness. The causes of dizziness, differential diagnosis processes, and epidemiological data examined in this study may be useful in planning optimized dizziness algorithms.

Keywords: Emergency department, dizziness, differential diagnoses.

Acil Servis Hastalarında Hastaneye Yatırılmayı Gerektiren Baş Dönmesi Nedenleri: Bir Eğitim Hastanesinin Beş Yıllık Deneyimleri

Hasan Idil, Yesim Eyler
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Acil servise sık başvuru sebeplerinden biri olan baş dönmesi geniş bir ayırıcı tanı spektrumuna sahiptir. Bu çalışmada baş dönmesi olan hastaların acil servis yönetimine katkıda bulunmak amacıyla hastaneye yatırılmayı gerektiren ciddi baş dönmesi nedenlerinin incelenmesi ve tanı süreçlerinin literatür eşliğinde tartışılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu kesitsel ve gözlemsel çalışmada, kapsamlı bir sağlık merkezinin acil servisine 1 Ocak 2013 ile 31 Aralık 2017 arasında baş dönmesi nedeniyle başvuran erişkin hastaların tıbbi kayıtları geriye dönük olarak tarandı. İzole baş dönmesi olan hastaların sıklığı ve demografik özellikleri ile hospitalize edilen hastalarda saptanan baş dönmesi sebepleri ayrıntılı olarak incelendi.
BULGULAR: Beş yıl içerisinde toplam 20542 (%2,3) hastanın izole baş dönmesi sebebiyle acil servise başvurduğu belirlendi. Bu hastaların median yaşı 51 (IQR: 37-65) idi ve %59’u kadın idi. Bunlardan hastaneye yatırılan 326 (%1.6) hastanın median yaşı 64 (IQR: 56-74) idi ve %54’ü erkek idi. Hospitalize edilen hastalarda saptanan en sık baş dönmesi nedenleri santral nörolojik (36.8%), periferik vestibüler (27.3%), kardiyak (8.9%) ve metabolik (8.0%) bozukluklar idi ve bunların herbiri alt başlıkları ile birlikte verildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Baş dönmesi olan hastalarda bening vestibüler bozuklukların yanısıra ciddi sistemik bozukluklar da görülmektedir. Bu çalışmada incelenen baş dönmesi nedenleri, ayırıcı tanı süreçleri ve epidemiyolojik veriler optimize edilmiş baş dönmesi algoritmalarını planlamada faydalı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, baş dönmesi, ayırıcı tanılar.

Hasan Idil, Yesim Eyler. Causes of Dizziness Requiring Hospitalization in Emergency Department Patients: Five-Year Experiences of a Training Hospital. Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(3): 259-264

Corresponding Author: Hasan Idil, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale