E- ISSN: 2822-4051
Carotid Body Tumor Presented with Lenfadenomegaly; A Rare Case [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(2): 275-278 | DOI: 10.5222/terh.2021.44712

Carotid Body Tumor Presented with Lenfadenomegaly; A Rare Case

Arif Yuksel, Serhan Uslu, Bulent Vatansever, Züleyha Can Erdi, İsmail Demir
Health Scıences Unıversıty,Izmir Bozyaka Training and Educational Hospital, Internal Medicine Department,IZMİR,TURKEY

Carotid body tumors (CBTs) or chemodectomas are non-chromaffin paragangliomas. Carotid body tumors appear
as painless, slowly expanding masses located in the upper part of the neck under the chin. On physical examination,
it presents as a soft, non-tender mass in the lateral aspect of the neck that can move more freely in a horizontal
plane than vertically, referred to as a positive Fontaine sign. The differential diagnosis of a lateral neck mass, rarely
seen in adults, includes lymphadenopathy, branchial cleft cysts, salivary gland tumors, neurogenic tumors, and
carotid artery aneurysms. A 62-year-old female patient presented with only neck swelling. CBTs are rarely detected
in the etiology in cases of lymphadenomegaly. We wanted to present the case to the literature.

Keywords: Carotid Body Tumor, lymphadenomegaly, paraganglioma

Lenfadenopati Görünümlü Karotis Cisim Tümörü; Nadir Bir Olgu

Arif Yuksel, Serhan Uslu, Bulent Vatansever, Züleyha Can Erdi, İsmail Demir
T.C Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi, İç Hastalıkları Kliniği,İzmir

Karotis cisim tümörleri (KCT) veya kemodektomalar kromaffin olmayan paragangliomalardır. Karotis cisim tümörleri,
boynun üst kısmında çenenin altında yer alan ağrısız, yavaş yavaş genişleyen kitleler şeklinde ortaya çıkar. Fizik
muayenede, lateral boyunda, yatay bir düzlemde dikey olarak olduğundan daha serbestçe hareket edebilen, pozitif
bir Fontaine işareti olarak adlandırılan, yumuşak, hassas olmayan bir kitle olarak ortaya çıkmaktadır. Erişkinlerde
nadir görülen lateral boyun kitlesinin ayırıcı tanısında lenfadenopati, branşial yarık kistleri, tükürük bezi tümörleri,
nörojenik tümörler ve karotid arter anevrizmaları bulunur. Altmış iki yaşındaki kadın hasta yalnızca boyun şişmesi
ile başvurdu. KCT, lenfadenomegali vakalarında etiyolojide nadiren saptanır. Biz vakayı literatüre sunmak istedik.

Anahtar Kelimeler: Karotid cisim tümörü, lenfadenomegali, paraganglioma

Arif Yuksel, Serhan Uslu, Bulent Vatansever, Züleyha Can Erdi, İsmail Demir. Carotid Body Tumor Presented with Lenfadenomegaly; A Rare Case. Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(2): 275-278

Corresponding Author: Arif Yuksel, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale