Affect of conviction on life span in lung cancer [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2018; 28(2): 116-120 | DOI: 10.5222/terh.2018.116  

Affect of conviction on life span in lung cancer

Sami Deniz1, Dursun Alizoroğlu1, Mustafa Canbaz1, Zühre Sarp Taymaz1, Zübeyde Gülce1, Jülide Çeldir Emre2, Ahmet Emin Erbaycu1
1Sağlık Bilimleri University, İzmir Dr Suat Seren Chest Diseases And Thoracic Surgery, Chest Diseases, İzmir
2Turgutlu State Hospital, Chest Diseases, Manisa

INTRODUCTION: The mortality and the characteristics of the patients who have been convicted and diagnosed as lung cancer were not clear. It is aimed to compare survival of patients with prisoner lung cancer and the general population.
METHODS: 57 patients with 27 from prisoner and 30 of general populations with lung cancer who followed up between 2010 and 2014 included in this study. The study was designed as retrospective case series. The patients' age, life span, duration of symptoms, largest tumor diameter in thorax CT, routine biochemical and hemogram values were recorded.
RESULTS: Fifty-seven patients who were male were included in the study. The mean age was 60.46 years. The most common stage was stage 4 disease in both groups. The most frequent site of metastases was the lung, and the most common location was the location of the upper lobe. Symptom duration, calcium, C-reactive protein and sedimentation values were significantly higher in the prisoner groups (p <0.01). When compared with respect to survival; shorter life spans were found in prisoner lung cancer patients than in the general population.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Lung cancer in convicted population has a shorter life span compared to lung cancer diagnosed in the general population.

Keywords: Lung cancer, prisoner, survival.


Mahkumiyetin Akciğer Kanserinde Yaşam Süresini Etkisi

Sami Deniz1, Dursun Alizoroğlu1, Mustafa Canbaz1, Zühre Sarp Taymaz1, Zübeyde Gülce1, Jülide Çeldir Emre2, Ahmet Emin Erbaycu1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İzmir
2Turgutlu Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Manisa

GİRİŞ ve AMAÇ: Mahkum olup akciğer kanseri tanısı alan hastalarda, mortalite ve özellikler halen çok açık değildir. Mahkum akciğer kanserlilerin yaşam süresi ve sağkalımlarının genel populasyondaki akciğer kanseri tanılı hastalarla karşılaştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2010-2014 tarihleri arasında takip edilen 27 mahkum akciğer kanserli hasta ve 30 genel populasyona ait toplam 57 akciğer kanserli hastalar alındı. Çalışma retrospektif vaka serileri olarak tasarlandı. Hastaların yaşı, yaşam süresi, semptom süresi, toraks BT’deki en geniş tümör çapı, rutin biyokimyasal ve hemogram değerleri kaydedildi.
BULGULAR: Tümü erkek hastadan oluşan 57 hasta çalışmaya dahil edildi. Yaş ortalaması 60.46 yıl idi. İki grupta da en sık evre 4 hastalık tespit edildi. En sık metastaz yeri akciğer, en sık yerleşim yeri ise üst lob lokalizasyonu idi. İki grup arasında semptom süresi, kalsiyum, C-reaktif protein, sedimantasyon değerleri mahkum hastalarda anlamlı olarak daha yüksek saptandı (p<0.01). Yaşam süresi açısından karşılaştırıldığında; mahkum akciğer kanseri hastalarının genel populasyona kıyasla daha az yaşam süresi saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Mahkum akciğer kanserliler genel populasyonda görülen akciğer kanserine göre daha kısa yaşam süresine sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, mahkum, sağkalım.


Sami Deniz, Dursun Alizoroğlu, Mustafa Canbaz, Zühre Sarp Taymaz, Zübeyde Gülce, Jülide Çeldir Emre, Ahmet Emin Erbaycu. Affect of conviction on life span in lung cancer. Tepecik Eğit Hast Derg. 2018; 28(2): 116-120

Corresponding Author: Sami Deniz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (45 accesses)
 (639 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale