The Effect of Maternal Socio-Demographic Status and First Trimester Screening Test in Predicting Term Stillbirth [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(2): 169-174 | DOI: 10.5222/terh.2021.46794  

The Effect of Maternal Socio-Demographic Status and First Trimester Screening Test in Predicting Term Stillbirth

Ahkam Göksel Kanmaz, Emrah Beyan, Emrah Töz, Murat Alan, Abdurrahman Hamdi İnan, Adnan Budak, Mehmet Özeren
Tepecik Education And Research Hospital, Clinic Of Obstetric And Gynecology, Izmir

Objective: Stillbirth is defined by the World Health Organization as the complete birth of a fetal death baby. Stillbirth rate in Turkey is determined approximately 9.3/1000. Although many reasons have been identified in the etiology of stillbirth, idiopathic stillbirths are still detected. Currently, a cost-effective stillbirth screening strategy has not been recommended.
Methods: Term stillbirth cases that occurred in our clinic during 4 years period were investigated retrospectively. Pregnancies resulting in stillbirth and control group pregnancies were compared in terms of sociodemographic status and first trimester screening test results.
Results: Maternal age was found to be higher in the pregnancies resulting in stillbirth, while birth weight and gestational age were lower (p=0.003 and p<0.001 and p<0.001, respectively). There was no significant effect of maternal refugee status or income status on stillbirth. Pregnancy-related plasma protein A, one of the first trimester test markers, was not found to have an effect on predicting stillbirth, whereas low values of free beta-human chorionic gonadotrapine (BhCG) might have a role in predicting stillbirth (AUC 0.731 and p=0.006). Nuchal translucency (NT) was also found to be significant in predicting stillbirth but not as effective as free BhCG.
Conclusion: In our country, the stillbirth rate is almost twice that of developed countries. Free BhCG, NT, and maternal demographic data can be used to predict term stillbirths with often unknown causes.

Keywords: stillbirth, PAPP-A, free Bhcg, NT, refugees


Ölü Doğumun Öngörülmesinde Maternal Sosyodemografik Durum ve İlk Trimester Tarama Testinin Yeri

Ahkam Göksel Kanmaz, Emrah Beyan, Emrah Töz, Murat Alan, Abdurrahman Hamdi İnan, Adnan Budak, Mehmet Özeren
Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, İzmir

Amaç: Ölü doğum Dünya Sağlık Örgütü tarafından ölü bebeğin tamamın doğması olarak tanımlanır. Türkiye’de ölü doğum hızı yaklaşık 9,3/1.000 olarak saptanmıştır. Ölü doğum etiyolojisinde yer alan birçok neden tanımlanmasına rağmen, hâlen idiyopatik ölü doğumlar saptanmaktadır. Günümüzde maliyet etkin bir ölü doğum taraması önerilememiştir.
Yöntem: Kliniğimizde 4 yıllık dönemde gerçekleşmiş olan term ölü doğum olguları geriye dönük olarak araştırıldı. Ölü doğum ile sonuçlanan gebelikler ile kontrol grubundaki gebelikler annenin sosyodemografik durumu, birinci trimester tarama testi sonuçları açısından karşılaştırıldı.
Bulgular: Ölü doğum ile sonuçlanan gebeliklerde anne yaşı daha yüksek saptanırken, doğum kilosu ve doğum haftası daha düşük idi (sırasıyla p=0,003 ve p<0,001 ve p<0,001). Maternal mültecilik durumu veya gelir durumunun ölü doğum üzerine anlamlı bir etkisi saptanmadı. Birinci trimester testi belirtçelerinden olan gebelik ile ilişkili plazma protein- anın ölü doğum üzerine etkisi saptanmazken, serbest beta human koryonik gonadotrapinin (BhCG) düşük değerlerinin ölü doğum öngörüsünde yeri olabileceği saptandı (AUC 0,731 ve p=0,006). Ense saydamlığı (NT) da ölü doğum öngörüsünde anlamlı izlendi ancak serbest BhCG kadar etkili olmadığı saptandı.
Sonuç: Ülkemizde ölü doğum hızı gelişmiş ülkelerin neredeyse iki katıdır. Serbest BhCG, NT ve annenin demografik verileri sıklıkla nedenleri saptanamayan term ölü doğumların öngörülmesinde kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: ölü doğum, PAPP-A, serbest Bhcg, NT, mülteci


Ahkam Göksel Kanmaz, Emrah Beyan, Emrah Töz, Murat Alan, Abdurrahman Hamdi İnan, Adnan Budak, Mehmet Özeren. The Effect of Maternal Socio-Demographic Status and First Trimester Screening Test in Predicting Term Stillbirth. Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(2): 169-174

Corresponding Author: Ahkam Göksel Kanmaz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (21 accesses)
 (104 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale