E- ISSN: 2822-4051
The Relationship Between Respiratory Parameters, Exercise Capacity And Quality Of Life in Patients With Sarcoidosis [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2009; 19(1): 1-7 | DOI: 10.5222/terh.2009.48017

The Relationship Between Respiratory Parameters, Exercise Capacity And Quality Of Life in Patients With Sarcoidosis

Sevgi Özalevli1, Hayriye Kul Karaali1, Duygu Ilgın1, Onur Turan2, Eyüp Sabri Uçan2
19 Eylül Ünivemitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, İzmir
29 Eylül Ünivemitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir

AIM: To investigate the relationship between the respiratory capacity, exercise capacity, and quality of life in sarcoidosis patients. MATERIAL AND METHOD: Eleven patients who was followed as sarcoidosis and whose mean age was 51±12 (8F, 3M), were included. The pulmonary function test (FEVb FVC, FEV,/FVC, DLCO), respiratory muscle strength (Pimax, Pemax), general health-related and disease-spesific quality of life (SF-36 and St. George Quality of Life Questionnaires), exercise capacity (six-minute walking test), dyspnea and fatigue severity (Modified Borg Scale) were evaluated. FINDINGS: It was found that the most effected parameters among the pulmonary functions werc Pimax% (53.46±21.80) and Pemax (69.73±18.81) values, and the six minute vvalking distance vvas reduced (436.91 ±84.37 m). It was determined that the pulmonary capacity, ex ere ise capacity and quality of life parameters were eorrelated with each other (p<0.05). CONLUSION: Acoording to our results, exercise capacity and respiratory muscle strength of the patients with sarcoidosis were extremelly reduced. For this reason, it is considered that the assessment of the respiratory muscle strength and exercise capacity from the early period of the disease in the routine clinical evaluation could be helpful. It is suggested that pulmonary rehabilitation programs, which improve exercise capacity and quality of life, could be added into the Standard medical treatment of patients vvith sarcoidosis.

Keywords: Exercise capacity, Quality of life, Sarcoidosis

Sarkoidoz Hastalarında Solunumsal Ölçütler İle Egzersiz Kapasitesi ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki

Sevgi Özalevli1, Hayriye Kul Karaali1, Duygu Ilgın1, Onur Turan2, Eyüp Sabri Uçan2
19 Eylül Ünivemitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, İzmir
29 Eylül Ünivemitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir

AMAÇ: Sarkoidoz'lu hastalarının solunumsal.ölçütleri ile egzersiz kapasitesi ve yaşam kaliteleri arasındaki ilişkiyi inceledik. GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya sarkoidoz tanısıyla izlenen yaş ortalaması 51±12 olan 11 olgu (8K, 3E) alındı. Hastaların solunum fonksiyon testleri (ZEVı, ZVK, ZEVı/ZVK, KMDK), solunum kas kuvveti (Pimax, Pemax) genel sağlıkla ilgili ve hastalığa özel yaşam kaliteleri (Kısa Form-36 ve St. George Kronik Solunum Hastalıkları Anketi ile), egzersiz kapasiteleri (6 dakika yürüme testi ile), dispne ve yorgunluk şiddetleri (Modifıye Borg Skalası ile) değerlendirildi. BULGULAR: Olguların 6'sında günlük yaşamları boyunca solunum sıkıntısı, 3'ünde öksürük yakınmaları olduğu bulundu. Hastaların solunum fonksiyonları arasında en fazla etkilenimin Pimax% (53.46±21.80) ve Pemax% (69.73±18.81) değerlerinde olduğu ve egzersiz kapasitesinin bir göstergesi olan yürüme mesafelerinin (436.91±84.37 m) düşük olduğu bulundu. Solunum kapasitesi, egzersiz kapasitesi ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin birbirleriyle ilişkili olduğu saptandı (p<0.05). SONUÇ: Sarkoidoz hastalarında özellikle egzersiz kapasitesi ve solunum kas kuvveti belirgin derecede azalmaktadır. Bu nedenlerle hastaların tanı aldıkları en erken dönemden itibaren rutin değerlendirmelerinde solunum kas kuvveti ve egzersiz kapasitesinin de değerlendirilmesinin yararlı olabilir ve egzersiz kapasitesi ve yaşam kalitesini arttırdığı kanıtlanmış olan pulmoner rehabilitasyon programlarının standart tedaviye eklenmesi uygun olabilir.

Anahtar Kelimeler: Egzersiz kapasitesi, Sarkoidoz, Yaşam kalitesi.

Sevgi Özalevli, Hayriye Kul Karaali, Duygu Ilgın, Onur Turan, Eyüp Sabri Uçan. The Relationship Between Respiratory Parameters, Exercise Capacity And Quality Of Life in Patients With Sarcoidosis. Tepecik Eğit Hast Derg. 2009; 19(1): 1-7
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale