Comparison of the Pregnancy Characteristics and Outcomes Between Syrian Immigrants and Local Turkish Women: Large Cohort Multicenter Study [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(2): 181-186 | DOI: 10.5222/terh.2021.48658  

Comparison of the Pregnancy Characteristics and Outcomes Between Syrian Immigrants and Local Turkish Women: Large Cohort Multicenter Study

Seçil Karaca Kurtulmuş1, Ebru Sahin Gulec2, Esra Bahar Gur1
1Depertment of Gynegology, Faculty of Medicine,Izmir Katip Celebi University, Izmir, Turkey.
2Depertment of Gynegology, Tepecik Educational and Research Hospital, Izmir, Turkey.

Objective: The aim of the present study is to compare Syrian immigrants and local Turkish women in terms of pregnancy characteristics and its outcomes.
Methods: In a large cohort, multicenter, retrospective study, we obtained data from births that occurred in three hospitals in the Metropolitan Municipality of Izmir and Aydin Province between October 1, 2009 and June 1, 2019. We compared 11036 Syrian immigrants and local Turkish women in terms of their demographic features, perinatal, and neonatal outcomes.
Results: Pregnant women were significantly younger, and the number of adolescent pregnancies (maternal age<19) was significantly higher in the Syrian immigrant group (p<0.01, and p<0.01, respectively). The number of previous pregnancies was higher among Syrian immigrant pregnant women (p<0.01). Cesarean Section (C/S) and interventional delivery rates were higher in Turkish pregnant women, and C/S delivery indications were significantly different between the groups (p<0.05, and p<0.01, respectively). Preterm birth rates (<37 gestational weeks) were higher in the Syrian immigrants, whereas the rates of low birth weight (LBW) (<2500 gr) were higher in the Turkish women (p<0.05, and p<0.05, respectively). Also, the mean newborn birth weight and head circumference of the newborns were higher in the Turkish women, whereas the birth length of newborns was higher in the Syrian immigrants (p<0.01, p<0.01, and p<0.01, respectively).
Conclusion: In the present study, compared to local Turkish pregnant women, pregnancy characteristics and the perinatal outcomes of the Syrian immigrant women and their neonates had different characteristics. Moreover, the types and indications of delivery of Syrian immigrants differed from those of Turkish pregnant women. The findings of our large cohort study can contribute to the improvement of health policies in Turkey and other countries hosting Syrian immigrants.

Keywords: Obstetric outcome, Perinatal outcome, Syrian refugees


Suriyeli Mülteciler ve Yerel Türk Vatandaşları Arasındaki Gebelik Özellikleri ve Sonuçlarının Karşılaştırılması: Çok Merkezli Geniş Kohort Çalışma

Seçil Karaca Kurtulmuş1, Ebru Sahin Gulec2, Esra Bahar Gur1
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İzmir, Türkiye

Amaç: Çalışmanın amacı Türkiye’de bulunan Suriyeli mülteciler ile Türk vatandaşlarının gebeliklerine ait özellikler ve gebelik sonuçlarının karşılaştırılmasıdır.
Yöntem: Bu geniş kohortlu, çok merkezli, retrospektif çalışmada 1 Ocak 2009 ve 1 Haziran 2019 tarihleri arasında Aydın ve İzmir illerinde bulunan üç hastaneden elde edilen veriler analiz edilmiştir. Çalışmada 11036 Suriyeli mülteci ve 141442 Türk vatandaşına ait demografik veriler, obstetrik öykü, obstetrik ve neonatal sonuçlar kıyaslandı.
Bulgular: Türk vatandaşlarına kıyasla Suriyeli mülteci gebeler daha gençti ve Suriyeli grupta adölesan gebelikler (anne yaşı<19) daha fazlaydı (sırasıyla p<0,01; p<0,01). Suriyeli gebeler arasında parite daha fazlaydı (p<0,01). Türk vatandaşları arasında sezaryen (C/S) ve müdahaleli doğumlar daha fazlaydı ve iki grup arasında sezaryen endikasyonları istatistiksel olarak farklıydı (sırasıyla p<0,05, p<0,01). Preterm doğum (<37 hafta gebelik) oranı Suriyeli gebelerde daha fazla bulurken, düşük doğum ağırlıklı infant (<2500 gr) oranı Türklerde daha yüksekti (sırasıyla p<0,05, p<0,05). Ayrıca yeni doğanlarda ortalama doğum ağırlığı ve baş çevresi Türkler’de, yeni doğan boy uzunluğu ise Suriyeli grubunda anlamlı olarak daha fazlaydı (sırasıyla p<0.01, p<0.01).
Sonuç: Bu çalışmanın sonucunda yerel Türk vatandaşı gebelere kıyasla Suriyeli mülteci gebelerin gerek gebelik özelliklerinin, gerekse gebelik sonuçlarının farklı özelliklere sahip olduğu görüldü. Dahası, Suriyeli mülteci gebelerin doğum şekilleri ve endikasyonlarının da farklılık gösterdiği ortaya kondu. Geniş katılımlı bu çalışmanın bulguları, Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan Türkiye ve diğer ülkelerin sağlık politikalarının planlanmasına katkı sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Obstetrik sonuçlar, perinatal sonuçlar, Suriyeli mülteciler


Seçil Karaca Kurtulmuş, Ebru Sahin Gulec, Esra Bahar Gur. Comparison of the Pregnancy Characteristics and Outcomes Between Syrian Immigrants and Local Turkish Women: Large Cohort Multicenter Study. Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(2): 181-186

Corresponding Author: Seçil Karaca Kurtulmuş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (17 accesses)
 (93 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale