Assessing The Forensic Reports Documented By Forensic Medicine Polyclinic of Karşıyaka State Hospital in 2015 [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2017; 27(2): 114-120 | DOI: 10.5222/terh.2017.114  

Assessing The Forensic Reports Documented By Forensic Medicine Polyclinic of Karşıyaka State Hospital in 2015

Gürol Çakır1, Ender Şenol2
1İzmir Tepecik Training And Research Hospital
2Ege University Faculty Of Medicine Hospital Forensic Department

INTRODUCTION: Aim of this study is, to determine the criminal profile of our district by the analysis of the criminal reports those arranged by İzmir Karşıyaka State Hospital Department of Forensic Medicine in 2015 and by these findings,to make a contribution people who and institutions that work for the prevention of criminal cases.
METHODS: This study was conducted by the retrospective analysis of 1022 criminal reports between 01.01.2015 and 30.11.2015 (11 months). Socioeconomic characteristics of the cases, dates of the reports, type of the incident (the type of injury), injured body parts and severity of the injury (according to decisions in the conclusion part of the report), coded by one by, transferred to computer (SPSS for Windows 17.0 packed program) for analysis and compared with similar studies.
RESULTS: 70.1% (n=716) of 1022 cases were male and 29.9% (n=306) were female. Most of the cases were in young and middle-age groups. Most of the patients (335) were admitted in summer and the June was the leading month with 131 cases. Of the 1022 cases 61.2 % (626) were the assaults and 27.4 % (279) were traffic accident injuries. 57.3% (586) of the injuries were blunt trauma, 2.8% (29) were stab wounds and 1.1% (11) were gunshot wounds. In the single body-part injuries, head and neck (n=307, 30.0% ) and extemity (n=250, 24.5%) injuries were the leading regions that effected. Nasal bone was the most common broken bone (n=64, 6.3%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The determination of the statistical findings and the creation of district profiles and database in criminal cases, have an important role in the prevention efforts of these incidents. (Training and anger management in the incidents like; domestic violence, violence against women, children driven to crime, traffic accidents, effective action – assault, etc.)

Keywords: Forensic medicine, Forensic report, Injury scoring


2015 Yılında Karşıyaka Devlet Hastanesi Adli Tıp Polikliniği'nce Düzenlenen Adli Raporların İncelenmesi

Gürol Çakır1, Ender Şenol2
1İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, İzmir Karşıyaka Devlet Hastanesi Adli Tıp Polikliniği’nce 2015 yılı içinde düzenlenen adli raporlar incelenerek bölgemizin adli olgu profilinin belirlenmesi ve elde edilecek bulgularla adli olayların önlenmesi konusunda çalışan kişi ve kurumlara katkıda bulunmak amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma, 01.01.2015-30.11.2015 tarihleri arasındaki 11 aylık dönemde düzenlenen toplam 1022 adet adli raporun retrospektif olarak incelenmesiyle yapılmıştır. Olguların sosyodemografik özellikleri, rapor tarihi, olay türü (yaralanma şekli), yaralanan vücut bölgesi ve yaralanma derecesi (sonuç bölümünde verilen kararlar yönünden) ayrı ayrı kodlanıp bilgisayar ortamına (SPSS for Windows 17.0 istatistiksel paket programı) aktarılarak analiz edilmiş ve benzer çalışmalarla karşılaştırılmıştır.
BULGULAR: 1022 olgunun 716 (% 70,1)’sı erkek, 306 (% 29,9)’sı ise kadındı. Olguların büyük bölümünün genç ve orta yaş grubunda olduğu ve polikliniğimize yaz aylarında (335), en fazla ise haziran ayında (131) başvurduğu belirlendi. 1022 olgunun en büyük kısmını, % 61,2 (626) ile yaralama eylemine (darp) bağlı olgular ve % 27,4 (279) ile trafik kazalarına bağlı yaralanmalar oluşturmakta idi. Yaralama eylemi nedeniyle başvuran olguların, % 57,3 (586)’ü künt travmalar, % 2,8 (29)’i kesici delici aletler, % 1,1 (11)’i ateşli silahlar ile yaralanmıştı. Tek bölgede olan yaralanmaların en sık baş-boyun (n=307, % 30,0) ve ekstremite (n=250, % 24,5) bölgesinde olduğu, en sık kırılan tek kemiğin ise burun kemiği (n=64, % 6,3) olduğu belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda elde ettiğimiz bulgular genel anlamda benzer çalışmalar ile uyumlu bulunmuştur. Adli olaylarda istatistiki bulguların saptanması, bölgesel profillerin ve veri tabanının oluşturulması, bu tür olayların önlenmesi çalışmalarında önemli bir role sahiptir (örneğin; aile içi şiddet, kadına yönelik şiddet, suça sürüklenen çocuklar, trafik kazaları, etkili eylem - darp - olaylarında eğitim ve öfke kontrolü gibi çalışmalar).

Anahtar Kelimeler: Adli tıp, Adli rapor, Yaralama skorlaması


Gürol Çakır, Ender Şenol. Assessing The Forensic Reports Documented By Forensic Medicine Polyclinic of Karşıyaka State Hospital in 2015. Tepecik Eğit Hast Derg. 2017; 27(2): 114-120

Corresponding Author: Gürol Çakır, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (46 accesses)
 (560 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale