E- ISSN: 2822-4051
Evaluation of the Relationship Between ARID1A Expression with Clinicopathologic Parameters in Gastric Carcinomas [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(3): 273-279 | DOI: 10.5222/terh.2019.49389

Evaluation of the Relationship Between ARID1A Expression with Clinicopathologic Parameters in Gastric Carcinomas

Elif Usturalı Keskin1, Gülden Diniz1, Ayşe Nur Usturalı Mut2, Yetkin Koca1, Seda Eryiğit Kokkoz1, Ebru Çakır1
1Health Sciences University İzmir Tepecik Training and Research Hospital, Department of Medical Pathology, İzmir
2Ankara University Medical School, Public Health Department, Ankara

INTRODUCTION: Development of gastric carcinoma is regulated by many factors. Adenin Timine rich interactive domain 1A (ARID1A) is a tumour suppressor gene involved in chromatin remodeling and it encodes the ARID1A protein. Recent studies have shown the loss of ARID1A expression in gastric carcinomas may have a prognostic importance. In our study, we purposed to evaluate the possible prognostic role of ARID1A loss in gastric carcinomas.
METHODS: ARID1A expressions were studied in 113 formalin-fixed, paraffin-embedded gastric carcinoma specimens and its association with different pathological and clinical parameters was evaluated.
RESULTS: The mean percentage of ARID1A stained cells was 55.42% (minimum=1%, maximum=100%). ARID1A expression was found 73.89% in pT1b, 54.22% in pT2, 53,76% in pT3, 53.92% in pT4 tumours respectively (p=0.219). ARID1A expression was averagely found 56.61% in poorly cohesive type tumours, 48.52% in tubular type, 80% in mucinous type, 73.75% in papillary type and 76.25% in mixed type tumours (p=0.093). ARID1A expression was found 61.23% in HER2 positive tumours and 53.22% in HER2 negative tumours (p=0.262). ARID1A expression was evaluated and compared with tumour localisation and other pathological parameters as lymph node metastasis, perineuronal invasion, lymphovascular invasion. Also they were not statistically significant. Contrary, there was significant association between ARID1A expression and survival of HER2 negative tumors (p=0.047).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Identification of specific biomarkers is very important for prediction of clinical outcome in gastric tumours. We demonstrated loss of ARID1A expression in HER2 negative gastric carcinomas positively correlate with overall survival. These results suggest that ARID1A may play a role in the biology of HER2 negative gastric carcinomas.

Keywords: Gastric carcinoma, ARID1A, HER2

Mide Karsinomlarında ARID1A Ekspresyonunun Klinikopatolojik Parametrelerle İlişkisinin Araştırılması

Elif Usturalı Keskin1, Gülden Diniz1, Ayşe Nur Usturalı Mut2, Yetkin Koca1, Seda Eryiğit Kokkoz1, Ebru Çakır1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü, İzmir
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Gastrik karsinom gelişimi birçok faktörle düzenlenir. Adenin Timinden zengin interaktif domain 1A (ARID1A) kromatin remodelizasyonunda yer alan tümör supresor gendir ve ARID1A proteinini kodlar. Yakın zamanda yapılan çalışmalar ARID1A ekspresyon kaybının gastrik karsinomlarda prognostik önemi olduğunu göstermiştir. Çalışmamızda mide karsinomlarında ARID1A kaybının muhtemel prognostik rolünü araştırdık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Formalinde fikse edilmiş, 113 parafinize gastrik karsinom spesmeninde ARID1A ekspresyonu ve bunun farklı klinikopatolojik parametrelerle ilişkisi araştırıldı.
BULGULAR: ARID1A boyanan hücrelerin ortalama yüzdesi %55.42 (minimum=1%, maximum=100%) idi. ARID1A ekspresyonu pT1b tümörlerde %73.89, pT2 tümörlerde %54.22, pT3 tümörlerde %53,76, pT4 tümörlerde %53.92 bulundu (p=0.219). ARID1A ekspresyonu az koheziv tip tümörlerde ortalama %56.61, tübüler tipte %48.52, müsinöz tipte %80, papiller tipte %73.75 ve mikst tipte %76.25 bulundu (p=0.093). ARID1A ekspresyonu HER2 pozitif tmörlerde %61.23 ve HER2 negatif tümörlerde %53.22 bulundu (p=0.262). ARID1A ekspresyonu ile tümör lokalizasyonu, lenf nodu metastazı, perinöral invazyon lenfovasküler invazyon gibi klinikopatolojik parametreler karşılaştırıldı. Ama istatistiksel olarak anlamlı değildi. Karşıt olarak ARID1A ekspresyonu ve HER2 negatif tümörlerin sağkalımı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki vardı (p=0.047).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Mide tümörlerinde klinik gidişi tahmin etmede spesifik biyomarkerların tanımlanması çok önemlidir. Biz HER2 negatif mide karsinomlarında ARID1A ekspresyon kaybının sağ kalım ile doğru korele olduğunu bulduk. Bu sonuçlar ARID1A nın HER2 negatif mide karsinomlarının biyolojisinde bir rol oynayabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Gastrik karsinom, ARID1A, HER2

Elif Usturalı Keskin, Gülden Diniz, Ayşe Nur Usturalı Mut, Yetkin Koca, Seda Eryiğit Kokkoz, Ebru Çakır. Evaluation of the Relationship Between ARID1A Expression with Clinicopathologic Parameters in Gastric Carcinomas. Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(3): 273-279

Corresponding Author: Elif Usturalı Keskin, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale