E- ISSN: 2822-4051
Predictive Risk Factors of Urinary Tract Infection Following Semirigid Ureteroscopic Lithotripsy [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(3): 281-287 | DOI: 10.5222/terh.2020.50465

Predictive Risk Factors of Urinary Tract Infection Following Semirigid Ureteroscopic Lithotripsy

Mehmet Çağlar Çakıcı, Ozgur Kazan, Ayberk İplikçi, Muhammet Çiçek, Özgür Efiloğlu, Asif Yildirim, Gokhan Atis
Istanbul Medeniyet University Goztepe Training and Research Hospital

INTRODUCTION: The aim of this study is to determine the frequency and predictive factors of postoperative UTI in patients who underwent URS regarding ureteral stones.

METHODS: Data from 425 patients undergoing semi-rigid ureteroscopic lithotripsy between December 2015 and December 2019 at a single center were reviewed to detect factors predicting postoperative urinary tract infections.
RESULTS: Of the 425 patients, 35 were infective (8.2%). Proximal ureteral stones were the majority in infective group (48.5%); distal ureteral stones were the majority in non-infective group (42.6%)(p=0.026). Stone number and stone size were also higher in the postoperative infective group (p<0.05). UTI history and preoperative DJS insertion were higher in Group 1 (p <0.001, p = 0.001, respectively). Multivariate regression analyses revealed that history of UTI (OR=5.513, 95% CI; 2.622–11.591, p value <0.001) and presence of residual fragments (OR=4.274, 95% CI; 1.892–9.657, p value <0.001) were independent risk factors for infectious complications after URS.


DISCUSSION AND CONCLUSION: Even if URS is considered an innocuous procedure, the probability of postoperative infectious complications is far from negligible. Our results showed that the presence of UTI history and residual fragments were associated with an increased risk of subsequent UTI after URS. These infectious complications also have significant morbidity, mortality and expenditure if not treated timely. Therefore, to avoid this preventable complication, all variables should be reviewed and more careful.

Keywords: lithotripsy, postoperative, predictive factor, semirigid ureteroscopy, urinary tract infection.

Semirijit Üreteroskopik Litotripsi Sonrası Gelişen İdrar Yolu Enfeksiyonunu Öngören Risk Faktörleri

Mehmet Çağlar Çakıcı, Ozgur Kazan, Ayberk İplikçi, Muhammet Çiçek, Özgür Efiloğlu, Asif Yildirim, Gokhan Atis
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı üreter taşları nedeniyle URS uygulanan hastalardaki postoperatif İYE gelişme sıklığını ve prediktif faktörlerini belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Lokal etik kurul onayı alındıktan sonra Aralık 2015-Aralık 2019 tarihleri arasında merkezimizde semirijit üreteroskopik litotripsi uygulanan 425 hastanın verileri, postoperatif idrar yolu enfeksiyonunu öngörebilecek faktörleri saptamak için gözden geçirildi.
BULGULAR: 425 hastanın 35'i enfektifti (% 8.2). Enfeksiyöz grupta proksimal üreter taşları çoğunlukta idi (% 48.5); distal üreter taşları enfektif olmayan grupta çoğunluktu (% 42.6) (p = 0.026). Postoperatif enfektif grupta taş sayısı ve taş boyutu da yüksekti (p <0.05). İYE öyküsü ve preoperatif DJ stent yerleştirilmesi Grup 1'de daha yüksekti (sırasıyla p <0.001, p = 0.001). Çok değişkenli regresyon analizi, URS sonrası enfeksiyöz komplikasyonlar için bağımsız risk faktörlerinin İYE öyküsü bulunması (OR = 5.513,% 95 CI; 2.622–11.591, p değeri <0.001) ve rezidü fragmanların varlığı (OR = 4.274,% 95 CI; 1.892-9.657, p değeri <0.001) olduğunu ortaya koydu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: URS minimal invaziv bir işlem olarak görülse de, postoperatif enfeksiyöz komplikasyon olasılığı göz ardı edilemez. Sonuçlarımız, İYE öyküsü bulunması ve rezidüel fragmanların varlığının, URS sonrası artmış İYE riski ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Bu enfeksiyöz komplikasyonlar, zamanında tedavi edilmezse önemli morbidite, mortalite ve maliyete de sahiptir. Bu nedenle, bu önlenebilir komplikasyondan kaçınmak için tüm değişkenler gözden geçirilmeli ve daha dikkatli olunmalıdır.

Anahtar Kelimeler: İdrar yolu enfeksiyonu, litotripsi, postoperatif, prediktif faktör, semirijit üreteroskopi.

Mehmet Çağlar Çakıcı, Ozgur Kazan, Ayberk İplikçi, Muhammet Çiçek, Özgür Efiloğlu, Asif Yildirim, Gokhan Atis. Predictive Risk Factors of Urinary Tract Infection Following Semirigid Ureteroscopic Lithotripsy. Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(3): 281-287

Corresponding Author: Mehmet Çağlar Çakıcı, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale