The Significance of C Erbb2, Ema And B723 Expression of Hyperplastic Endometrium Versus Neoplastic Endometrium [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2008; 18(1): 8-14 | DOI: 10.5222/terh.2008.52454  

The Significance of C Erbb2, Ema And B723 Expression of Hyperplastic Endometrium Versus Neoplastic Endometrium

Leyla Tekin1, Nilay Başkesen1, Bengü Günay Yardım1, Ümit Bayol2, Tolga Mızrak3, Cüneyt Taner3
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuvarı İZMİR
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Laboratuvarı İZMİR
3Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıları Eğitim Hastanesi. 4. Kadın Doğum Kliniği İZMİR

AIM: Our aim is to predict the position of the proto-oncogen c erbB2 and the epithelial markers EM A and B72.3 to differenciate hyperplastic endometriuın from neoplastic one. METHODS: Endometrial biopsy is perfonned to patients with menometroragy between September 2003-March 2004 at TCSB Tepecik Obstetrics and Gynecology Teaching Hospital. 21 cases (group-I) of histopathologically diognosed as endometrial cancer, 10 cases (group-IÎ) of complex endometrial hyperplasia without atypia and resting 17 cases (group-III) of endometrium project proliferative and secretory changes are comperatively evaluated for immunohistochemical expression of c erbB2, EM A, B72.3. Positive cases are semiquantitatively interpreted for positivity pattem and staining intensity. Kruskal- Wallis and Mann Whitney U tests are used in comparison and statistical evaluation of the groups. RESULTS: While ali cases in group II (n=10) and group III (n=17) were negative for c erbB2 protooncogen; 2 cases in neoplasia group I (n=21) were focally positive on cytoplasmic membrane. The only statistical difference was detected on staining intensity of EMA in neoplasia group (group I) versus the other groups (group Il+group III) through staining pattem, staining intensity and pattern+intensity (p=0,018). B72.3 expression displayed high statistical signifıcance (p=0,001) in discriminating n eop I astic/nonn eopl asti c endometrium and hyperplastic (complex endometrial lıyperp 1 asia)/n eop 1 asti c endometrium for both staining pattern and intensity variables. CONCLUSION: Although seems to be useful at fırst sight, immunohistochemical staining with c erbB2 oncogen was not statistically signifîcantin diserimination of hyperplastic versus neoplastic endometrium.EMA seems to be useful to differentiate neoplasia from the other nonneoplastic processes depending on the staining intensity. B72.3 may be concerned as a spesifıc marker for differentiation of neoplastic endometrium versus nonneoplastic endometrial processes.

Keywords: Endometrial hyperplasia, endometrial carcinoma, c erbB2, EMA, B72.3


Hiperplastik/Neoplastik Endometriyum Ayrımında Cerbb2, Ema, B72.3'ün Yeri

Leyla Tekin1, Nilay Başkesen1, Bengü Günay Yardım1, Ümit Bayol2, Tolga Mızrak3, Cüneyt Taner3
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuvarı İZMİR
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Laboratuvarı İZMİR
3Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıları Eğitim Hastanesi. 4. Kadın Doğum Kliniği İZMİR

AMAÇ: Hiperplastik endometriyumu neoplastik olandan ayırmada c erbB2 proto-onkogeni ile EMA ve B72.3 ep i tel yal işaretleyicilerinin yerini belirlemektir. YÖNTEM: 2003 Eylül-2004 Mart tarihleri arasında menometroraji şikayeti ile Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Hastanesi 4. Kadın Doğum kliniğine gelen hastalara endometriyal biyopsi yapıldı. Histopatolojik olarak 21 olgu (grup-I) endometriyal karsinom, 10 olgu (grup-II) kompleks atipisiz endometriyal hiperplazi, kalan 17 olgu (grup-III) ise proliferasyon ve sekresyon özellikleri gösteren endometriyum olarak tanımlandı ve bu olguların tümüne c erbB2, EMA, B72.3 imundokukimyasal paneli uygulandı. Pozitif olgular yarıkantitatif olarak pozitivite paterni ve boyanma şiddetine göre grup lan din İdi. Gruplar istatistiksel olarak Kruskal-Wallis ve Matın Whitney U testleri ile karşılaştırılıp, değerlendirildi. BULGULAR: Grup II (s=10) ve grup III (s= 17) olgularının tümü c erbB2 proto-onkogeni için boyanmazken, grup I (s=21) neoplazi olgularından T si sitoplazmik m em branda lokal olarak pozitivite gösterdi. Neoplazi grubunun (grup-I) EMA boyanma paterni, boyanma şiddeti ve patern+şiddet karşılaştırması arasında sadece boyanma şiddeti açısından diğer gruplara göre (grup-II+grup-III) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği saptandı (p=0,018). B72.3' nin varlığı neoplastik/'neoplastik olmayan endometriyum ve hiperplastik (kompleks atipili-atipisiz hiperplazi)/neoplastik endometriyum ayrımında hem boyanma paterni hem de boyanma şiddeti açısından istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı bulundu (p=0,001). SONUÇ: İlk bakışta c erbB2 onkogeninin imundokukimyasal olarak gösterilmesi hiperplastik/neoplastik endometriyum ayrımında kullanışlı gibi görünse de bu bulgu istatistiksel olarak doğrulanmamıştır. EMA, boyanma yoğunluğu açısından neoplastik lezyonları neoplastik olmayandan ayırmada anlamlı (p: 0.001) görünmektedir. İmundokukimyasal olarak B72.3 neoplastik endometriyumu neoplastik olmayan endometriyal siireçden ayırmada özgün bir işaretleyici gibi görünmektedir (p=0.001).

Anahtar Kelimeler: Endometriyum hiperplazisi, endometriyal karsinom, c erbB2, EMA, B72.3


Leyla Tekin, Nilay Başkesen, Bengü Günay Yardım, Ümit Bayol, Tolga Mızrak, Cüneyt Taner. The Significance of C Erbb2, Ema And B723 Expression of Hyperplastic Endometrium Versus Neoplastic Endometrium. Tepecik Eğit Hast Derg. 2008; 18(1): 8-14


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (594 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale