E- ISSN: 2822-4051
Comparison of Blood Gas Analysis Results: Liquid Sodium Heparin Versus Dry Lithium Heparin [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(3): 280-284 | DOI: 10.5222/terh.2019.53244

Comparison of Blood Gas Analysis Results: Liquid Sodium Heparin Versus Dry Lithium Heparin

Savas Sezik1, Turgay Yılmaz Kilic2, Hasan Idil2
1Odemis State Hospital,Department of Emergency Medicine, Izmir
2Department of Emergency Medicine, Tepecik Training and Research Hospital, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: In this study, we aimed to compare blood gas analysis results obtained with injection syringes washed with liquid sodium heparin and syringes containing dry lithium heparin. Additionally, it was also aimed to investigate the compliance of blood gas parameters with laboratory results.
METHODS: This prospective study was performed of patients who underwent complete blood count and glucose, urea, creatinine, electrolyte levels along with venous blood gas analysis due to any cause in emergency department admission. Blood samples were transferred to blood gas syringe containing dry lithium heparin and plastic syringe washed with liquid sodium heparin. Blood gas analyses were performed within five minutes after venous blood gas samples were taken. The demographic data of the patients, blood gas analysis results obtained with injection syringes washed with liquid sodium heparin and syringes containing dry lithium heparin and serum hemoglobin, sodium, potassium, calcium and glucose levels were evaluated.
RESULTS: A hundred patients were included in the study. 52 patients were male (52%) and the mean age was 60.3 ± 17.1 years. The blood gas analysis results obtained by liquid and dry-heparin syringes were found to be correlated with each other except calcium values. Intraclass correlation coefficient of pH, partial pressure of carbon dioxide and partial pressure of oxygen parameters from blood gas analysis results obtained with liquid and dry heparin syringes were found to be high (0.989, 0.933, 0.948; respectively).
DISCUSSION AND CONCLUSION: There is no significant advantage of dry lithium heparin blood gas syringes over liquid sodium heparin washed syringes.

Keywords: dry lithium heparin syringe, liquid sodium heparin syringe, blood gas analysis

Kan Gazı Analiz Sonuçlarının Karşılaştırılması: Kuru Lityum Heparine Karşı Sıvı Sodyum Heparin

Savas Sezik1, Turgay Yılmaz Kilic2, Hasan Idil2
1Odemis Devlet Hastanesi, Acil Servis, Izmir
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Izmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada sıvı sodyum heparinle yıkanmış enjektörler ve kuru lityum heparin içeren enjektörler ile çalışılan kan gazı analiz sonuçlarını karşılaştırmayı amaçladık. Ayrıca, kan gazı parametrelerinin laboratuvar sonuçları ile uyumunun araştırılması da hedeflenmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu prospektif çalışma acil servis başvurusunda tam kan sayımı ve glukoz, üre, kreatinin, elektrolit düzeyleri ile birlikte herhangi bir nedenden dolayı venöz kan gazı analizi yapılan hastalar ile yapıldı. Kan örnekleri, kan gazı analizi için kuru lityum heparin içeren enjektöre ve sıvı sodyum heparin ile yıkanmış plastik enjektöre aktarıldı. Venöz kan gazı örneği alındıktan sonraki ilk 5 dakika içerisinde kan gazı analizi yapıldı. Hastaların demografik verileri, kuru lityum heparin içeren enjektör ve sıvı sodyum heparin ile yıkanmış enjektörle elde edilen kan gazı analiz sonuçları ve serum hemoglobin, sodyum, potasyum, kalsiyum ve glukoz seviyeleri değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya 100 hasta alındı. Hastaların 52’si erkek (%52) yaş ortalamaları 60.32±17.12 yıl idi. Sıvı ve kuru heparinli enjektörler ile çalışılan kan gazı analizinden elde edilen tüm sonuçların kalsiyum hariç birbiri ile korele olduğu saptandı. Sıvı ve kuru heparinli enjektörler ile çalışılan kan gazı analizinden elde edilen ph, parsiyel karbondioksit basıncı ve parsiyel oksijen basıncı parametreleri için sınıf içi korelasyon katsayısı yüksek bulundu (sırasıyla; 0.989, 0.933, 0.948).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Katı lityum heparinli kan gazı enjektörlerinin sıvı sodyum heparin içeren enjektörlere herhangi bir üstünlüğü yoktur.

Anahtar Kelimeler: katı lityum heparinli enjektör, sıvı sodyum heparinli enjektör, kan gazı analizi

Savas Sezik, Turgay Yılmaz Kilic, Hasan Idil. Comparison of Blood Gas Analysis Results: Liquid Sodium Heparin Versus Dry Lithium Heparin. Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(3): 280-284

Corresponding Author: Turgay Yılmaz Kilic, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale