E- ISSN: 2822-4051
Investigation of quality of life patients with ulcerative colitis [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(1): 27-34 | DOI: 10.5222/terh.2016.027

Investigation of quality of life patients with ulcerative colitis

Emine Karaman1, Kadriye Sayın Kasar1, Sevda Doğan2, Yasemin Yıldırım1, Gülseren Dinçer2
1Ege University Faculty Of Nursing, Internal Medicine Department Of Nursing, Bornova, Izmir, Turkey
2Ege University Faculty Of Medicine Hospital, Gastroenterology Department, Bornova, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: This study; Ulcerative colitis patients is a descriptive and cross-sectional study in to investigate the quality of life.
METHODS: Gastroenterology clinic and outpatient clinic of a university hospital who were treated in the study, fulfilling the criteria for recruitment and 100 patients with ulcerative colitis who accepted to participate were included in the study. Data were collected using Patient Identification Form, SF-36 Quality of Life Scale and SEO Clinic Activity Index; İt was evaluated by Mann Whitney U and Kruskal-Wallis H tests. Institutions surveyed and the required permits are obtained from the participants.
RESULTS: Half of the patients were female, and 40% aged 45 and over; Is there are no comorbidities in 66%. 39% of the patients with ulcerative colitis is 1-5 years, while 94% have not undergone any operation due to this disease. In 51% of patients with distal type of involvement has been found to be between 53% of the number of daily bowel movements 1-5. The quality of life of patients is at an intermediate level; married, male, 45 years of age and older individuals quality of life scores were significantly higher. SEO Clinic Activity Index average score of 165.41 ± 45.25 of individuals and the quality of life of individuals with the average of increase and has seen that there is a significant decrease in subscale scores.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Ulcerative colitis is a significant health problem affecting the quality of life. In conclusion; a moderate ulcerative colitis is that the quality of life of individuals; marital status, gender, age and activity level of the disease has been found to affect the quality of life. The problems experienced by patients with ulcerative colitis of the assessment of quality of life of individuals by providing an assessment of the treatment is thought to be understanding and help provide a better nursing care.

Keywords: Ulcerative colitis, quality of life, activity index, nursing

Ülseratif kolit hastalarının yaşam kalitesinin incelenmesi

Emine Karaman1, Kadriye Sayın Kasar1, Sevda Doğan2, Yasemin Yıldırım1, Gülseren Dinçer2
1Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Bornova, İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Bornova, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma; ülseratif kolit hastalarının yaşam kalitesini incelemek amacıyla yapılmış tanımlayıcı ve kesitsel bir çalışmadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya bir üniversite hastanesinin gastroenteroloji kliniği ve polikliniğinde tedavi gören, araştırmaya alınma kriterlerine uyan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 100 ülseratif kolit hastası dahil edilmiştir. Veriler, Hasta Tanıtım Formu, SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği ve SEO Klinik Aktivite İndeksi kullanılarak toplanmış olup; veriler Mann Whitney U ve Kruskal Wallis H testleri ile değerlendirilmiştir. Araştırmanın yapıldığı kurum ve katılımcılardan gerekli izinler alınmıştır.
BULGULAR: Hastaların yarısı kadın olup, %40’ı 45 yaş ve üzerinde, %66’sında ise ek bir hastalık bulunmamaktadır. Hastaların %39’u 1-5 yıldır ülseratif kolit hastası olup, %94’ü ise bu hastalığa bağlı herhangi bir operasyon geçirmemiştir. Hastaların %51’inde distal tip bir tutulum olduğu, %53’ünde günlük dışkılama sayısının 1-5 arasında olduğu görülmüştür. Hastaların yaşam kalitelerinin orta düzeyde olduğu; evlilerde, erkeklerde, 45 yaş ve üstü bireylerde yaşam kalitesi puanları daha yüksek olarak saptanmıştır. Bireylerin SEO Klinik Aktivite İndeksi puan ortalaması 165.41±45.25’tir ve bu ortalamanın artışı ile bireylerin yaşam kalitesi ve alt boyut puanlarında anlamlı bir azalmanın olduğu görülmüştür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ülseratif kolit, yaşam kalitelerini etkileyen önemli bir sağlık problemidir. Çalışma sonucunda; ülseratif kolitli bireylerin yaşam kalitelerinin orta düzeyde olduğu; medeni durum, cinsiyet, yaş ve hastalık aktivite düzeyinin yaşam kalitesini etkilediği saptanmıştır. Ülseratif kolitli bireylerin yaşam kalitesinin değerlendirilmesinin hastaların yaşadığı sorunların anlaşılmasını ve tedavinin değerlendirilmesini sağlayarak daha iyi bir hemşirelik bakımının sunulmasına yardımcı olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ülseratif kolit, yaşam kalitesi, aktivite indeksi, hemşirelik

Emine Karaman, Kadriye Sayın Kasar, Sevda Doğan, Yasemin Yıldırım, Gülseren Dinçer. Investigation of quality of life patients with ulcerative colitis. Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(1): 27-34

Corresponding Author: Yasemin Yıldırım, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale