The Importance of The Role of Circulating Immune Complexes in Determination of Clinical Activity in Systemic Lupus Erythematosus [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 1996; 6(1): 75-79 | DOI: 10.5222/terh.1996.55293  

The Importance of The Role of Circulating Immune Complexes in Determination of Clinical Activity in Systemic Lupus Erythematosus

Ali Kokuludağ1, Ender Terzioğlu1, Aytül Sin1, İbrahim Kıyıcı2, Şükran Köse1, Filiz Sebik1, Tomris Kabakçı1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.B.D İmünoloji Bilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.B.D. Romatoloji Bilim Dalı, İzmir

In this study, we measured serum levels of circulating immune complexes in 27 patients with systemic lupus erythematosus and in 10 healthy subjects using nephelometric assay and determined whether there was any correlation with disease activity. Disease activity. Disease activity was assessed according to Lupus Activity Index system. The serum levels of circulating immune complexes were found significantly higher in patients than control subjects (7.22 ± 2.85 (ag/ml and 4.24 ± 0.68 respectively). Clinically active patients were also found to have significantly higher levels than those clinically inactive (8.19 ± 2.7 (ug/ml and 6.03 ± 2.5 ug/ml respectively). It was concluded that the measurement of circulating immune complexes might be helpful to assess disease activity in systemic lupus erythematosus.

Keywords: Anti-DNA Complex C3-C4, Disease Activity


Sistemik Lupus Eritematozusta Dolaşan İmün Komplekslerin Klinik Aktiviteyi Göstermekteki Önemi

Ali Kokuludağ1, Ender Terzioğlu1, Aytül Sin1, İbrahim Kıyıcı2, Şükran Köse1, Filiz Sebik1, Tomris Kabakçı1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.B.D İmünoloji Bilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.B.D. Romatoloji Bilim Dalı, İzmir

Bu çalışmada, sistemik eritematozuslu 27 hastada ve 10 sağlıklı kontrolde dolaşan imün koplekslerin serum seviyeleri nefelometrik yöntemle ölçülmüş ve hastalık aktivitesi ile paralelliği araştırılmıştır. Hastalık aktivitesi Lupus Aktivite İndeksine göre değerlendirilmiştir. Dolaşan imün komplekslerin seviyeleri sistemik lupus eritematozlusu olgularda kontrol grubuna göre (sırasıyla 7.22 ± 2.85 ug/ml ve 4.24 ± 0.68) ve aktif hastalarda inaktif hastalara göre (sırasıyla 8.19 ± 2.7 )ug/ml ve 6.03 ± 2.5 ug/ml) anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Dolaşan imün komplekslerin ölçümünün sistemik lupus eritematozusda hastalık aktivitesini değerlendirmede yararlı olabileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anti-DNA Kompleksi, C3-C4, Hastalık Aktivitesi


Ali Kokuludağ, Ender Terzioğlu, Aytül Sin, İbrahim Kıyıcı, Şükran Köse, Filiz Sebik, Tomris Kabakçı. The Importance of The Role of Circulating Immune Complexes in Determination of Clinical Activity in Systemic Lupus Erythematosus. Tepecik Eğit Hast Derg. 1996; 6(1): 75-79


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (2 accesses)
 (674 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale