E- ISSN: 2822-4051
The Contribution Of Calcium Scoring To Framingham Score In The Coronary Artery Disease Risk Determination [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2014; 24(1): 19-29 | DOI: 10.5222/terh.2014.55563

The Contribution Of Calcium Scoring To Framingham Score In The Coronary Artery Disease Risk Determination

Güray Öncel1, Dilek Öncel2, Güleç Mert2, Öner Özdoğan3, Mustafa Zungur4, Cenk Ekmekçi3
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İZMİR Radyoloji Ana Bilim Dalı,
2Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi, İZMİR Radyoloji Bölümü,
3Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi, İZMİR Kardiyoloji Bölümü
4Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İZMİR Kardiyoloji Ana Bilim Dalı,

Aim: To evaluate the contribution of calcium scoring to Framingham score in determining the risk of coronary artery disease. Materials and Methods: Our study was done between January 2011 and October 2012 on 280 patients who have been referred for calcium scoring from cardiology clinic for different reasons. The Framingham and calcium scores were calculated. The correlation was evaluated with kappa test and Kendall correlation. The parametric data were evaluated with Mann-Whitney U test and nonparametic data with chi-square test. Findings: Framingham score classified 127 patients in low, 110 patients in medium and 43 patients in high risk group. In 133 patients, the calcium score was below 10 (low risk), in 103 patients between 10 to 100 (medium risk) and in 44 patients over 100 (high-very high risk). In 16 patients classified as medium risk with Framingham score, calcium scoring revealed low risk and in 13 patients high-very high risk. In 14 patients classified as low risk with Framingham score, calcium scoring yielded medium risk and in 12 patients classified as high risk with Framingham score, calcium scoring showed low-medium risk. In 55 patients, calcium scoring provided additional prognostic information. A positive correlation was found between Framingham score and calcium score. Hypertension, age, hyperlipidemia and diabetes were found to result statistically significant increase in calcium score. Age and hyperlipidemia were found to be the most significant parameters. Conclusion: When used with risk scoring methods depending on conventional risk factors, calcium scoring may help risk modification by providing additional prognostic information.

Keywords: Calcium score, Coronary artery disease, Framingham score.

Kalsiyum Skorlamanın Koroner Arter Hastalığı Riskini Belirlemede Framingham Skoruna Katkısı

Güray Öncel1, Dilek Öncel2, Güleç Mert2, Öner Özdoğan3, Mustafa Zungur4, Cenk Ekmekçi3
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İZMİR Radyoloji Ana Bilim Dalı,
2Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi, İZMİR Radyoloji Bölümü,
3Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi, İZMİR Kardiyoloji Bölümü
4Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İZMİR Kardiyoloji Ana Bilim Dalı,

Amaç: Framingham skoru ile koroner arter kalsiyum skoru arasındaki uyumu araştırarak kalsiyum skorlamanın Framingham skoruna katkısını değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Çalışmamız, Ocak 2011- Ekim 2012 tarihleri arasında kardiyoloji polikliniğine çeşitli nedenlerle başvurmuş olan ve koroner arter kalsiyum skorlaması amacıyla gönderilen toplam 280 hasta üzerinde yapıldı. Koroner arter hastalığı riskini belirlemek açısından Framingham risk skoru hesaplanmış ve kalsiyum skorlama incelemesi yapılmıştır. Framingham skoru ve kalsiyum skoru uyumluluğu kappa testi ve Kendall korelasyonuyla değerlendirilmiştir. Parametrik değerler Mann-Whitney U testi, nonparametrik değerler ki-kare testi, ikililer arasında anlamlı bulunan değerler lojistik regresyon modeliyle değerlendirilmiştir. Bulgular: Framingham risk skorlamasına göre, 127 hasta düşük, 110 hasta orta ve 43 hasta yüksek risk grubunda sınıflanmıştır. Hastaların 133 tanesinde kalsiyum skoru 0-10 arasında (düşük risk), 103 tanesinde 10-100 arasında (orta risk) ve 44 tanesinde 100’ün üzerinde (yüksek-çok yüksek risk) ölçülmüştür. Framingham skoru ile kalsiyum skoru arasında pozitif yönde korelasyon bulunmuştur. Framingham risk skoruna göre orta riskli 16 hastada kalsiyum skoru düşük risk, 13 hastada ise yüksek-çok yüksek risk skoru saptamıştır. Framingham risk skoruna göre düşük risk grubunda bulunan 14 hasta kalsiyum skoruna göre orta risk grubunda, Framingham risk skoruna göre yüksek risk grubunda bulunan 12 hasta ise kalsiyum skoruna göre düşük-orta risk grubunda sınıflanmıştır. Toplam 55 hastada kalsiyum skorlama Framingham risk skoruna ek prognostik bilgiler sağlamıştır. Hipertansiyon, ileri yaş, hiperlipidemi ve diabetin kalsiyum skorunda istatistiksel olarak anlamlı artışa neden olduğu saptanmıştır. Yaş ve hiperlipideminin kalsiyum skorunu en çok etkileyen parametreler olduğu gösterilmiştir. Sonuç: Kalsiyum skorlama geleneksel risk faktörlerine dayalı risk skorlama yöntemleri ile birlikte kullanıldığında, ek prognostik bilgi sağlayarak risk yönetimine yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Framingham skoru, Kalsiyum skorlama, Koroner arter hastalığı.

Güray Öncel, Dilek Öncel, Güleç Mert, Öner Özdoğan, Mustafa Zungur, Cenk Ekmekçi. The Contribution Of Calcium Scoring To Framingham Score In The Coronary Artery Disease Risk Determination. Tepecik Eğit Hast Derg. 2014; 24(1): 19-29
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale