Evaluation Of Vascular Risk Factors İn Alzheimer’s Dementia: Clinical Experience [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2012; 22(1): 53-58 | DOI: 10.5222/terh.2012.55956  

Evaluation Of Vascular Risk Factors İn Alzheimer’s Dementia: Clinical Experience

Bedile İrem Tiftikcioğlu1, Nilgün Tuncay1, Meltem Korucuk1, Yaşar Zorlu1
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İZMİR

Aim: Alzheimer’s disease (AD) is a neurodegenerative disorder characterized by a progressive and irreversible deterioration of memory and cognitive functions and is the leading cause of senile dementia. Recently, there is increasing evidence suggesting a role for vascular risk factors in disease pathogenesis. The aim of this study is to investigate the frequency of vascu-lar risk factors and their correlation with the disease severity in the patients with Alzheimer’s disease in our clinic. Material and Method: Information of demographic features such as age, gender, education and vascular risk factors with fasting plasma total cholesterol, LDL, HDL and triglycerides were gathered from the patient registry retrospectively. The correlation between these features and Mini Mental State Examination (MMSE) score, indicating the disease severity, were evaluated. Findings: A total of 111 patients with Alzheimer’s disease, registered in Dementia Unit in Tepecik Research and Training Hospital were included in the study. No correlation between demographic features, vascular risk factors and the severity of disease were found (p>0.05). HDL cholesterol was found to be negatively correlated with MMSE score (t: -2.38, 95%CI: -0.19; -0.02, p: 0.019), but total cholesterol, LDL and triglycerides were not correlated with the disease severity. Conclusion: Our study implies the role of HDL cholesterol in AD pathogenesis in concordance with the previous studies. It is crucial to clarify the disease pathogenesis and risk factors of AD in order to identify the under risk individuals and early diagnose the disease. Thus, further clinical prospective studies with larger patient groups are needed.

Keywords: Alzheimer’s disease, Dementia, Vascular risk factors, Cholesterol, LDL, HDL, lipid profile


Alzheimer Demansında Damarsal Risk Faktörleri Değerlendirmesi: Klinik Deneyimimiz

Bedile İrem Tiftikcioğlu1, Nilgün Tuncay1, Meltem Korucuk1, Yaşar Zorlu1
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İZMİR

Amaç: Alzheimer Hastalığı (AH), hafıza ve bilişsel yetilerin ilerleyici ve geri-dönüşsüz kaybı ile karakterize nörodejeneratif bir hastalıktır ve ileri yaşta demansın en önemli nedenidir. Son yıllarda vasküler risk faktörlerinin de AH patogenezinde önemli rolü olduğu ileri sürülmektedir. Bu çalışmanın amacı kliniğimizdeki Alzheimer hastalarında damarsal risk faktörlerinin sıklığının ve hastalıkla ilişkisinin araştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: Geriye dönük dosya taraması yöntemi ile AH olan hastaların yaş, cinsiyet, eğitim durumu gibi demografik özellikleri ve vasküler risk faktörü bilgileri ile serum açlık lipid düzeyleri taranmış ve hastalık şiddetinin bir izlem göstergesi olan Mini Mental Durum Değerlendirme Testi (MMT) ile olan ilişki incelenmiştir. Bulgular: Çalışmaya alınan 111 hastanın gerek demografik özellikleri gerekse de vasküler risk faktörleri ile MMT arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (p>0.05). Plazma açlık lipid düzeyleri ile MMT arasındaki korelasyona bakıldığında ise, total kolesterol, LDL ve trigliserid düzeyleri ile MMT arasında anlamlı bir ilişki saptanmazken, HDL kolesterolün artışı ile MMT skorunun istatistiksel olarak anlamlı şekilde azaldığı (t: -2.38, 95%CI: -0.19; -0.02, p: 0.019) izlenmiştir. Sonuç: Bu bulgular HDL kolesterolün AH klinik şiddeti ile ilişkili olduğunu göstermesi bakımından değerlidir ve HDL kolesterolün AH patogenezinde rolü olduğunu desteklemektedir. Alzheimer hastalığının erken tanısı ve risk altındaki bireylerin tanınması için hastalığın risk faktörlerinin ve patogenezinin daha net bir şekilde aydınlatılması gereklidir. Bu nedenle daha geniş hasta grupları üzerinde bu konuda planlanacak ileriye dönük klinik çalışmalara gerek vardır.

Anahtar Kelimeler: Alzheimer hastalığı, Demans, Vasküler risk faktörleri, Kolesterol, LDL, HDL, Lipid profili


Bedile İrem Tiftikcioğlu, Nilgün Tuncay, Meltem Korucuk, Yaşar Zorlu. Evaluation Of Vascular Risk Factors İn Alzheimer’s Dementia: Clinical Experience. Tepecik Eğit Hast Derg. 2012; 22(1): 53-58


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (2 accesses)
 (689 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale