E- ISSN: 2822-4051
Spielberger State and Trait Anxiety Level in Healthcare Professionals During the Covid-19 Outbreak: A Case of Tepecik Hospital [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(2): 1-9 | DOI: 10.5222/terh.2020.56873

Spielberger State and Trait Anxiety Level in Healthcare Professionals During the Covid-19 Outbreak: A Case of Tepecik Hospital

Hüseyin Hakan Sakaoğlu1, Dilek Orbatu2, Mustafa Emiroglu2, Özlem Çakır3
1Tepecik Training and Research Hospital, Dokuz Eylül University labor economics and industrial relations, Izmir
2Tepecik Training and Research Hospital, Izmir
3Dokuz Eylül University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Labor Economics and Industrial Relations Department, Izmir

INTRODUCTION: This study takes priority over Covid-19, the current pandemic that affects life in every aspect. Covidien-19; It started in Wu 2019, the capital of China's Hubei region in December 2019. On 11 March 2020, the epidemic was declared as a “pandemic”. The outbreak may have inevitably created a death anxiety in all of us. Especially for healthcare workers in the risk group. The health sector is considered as one of the most risky jobs. The purpose of this study is to contribute to the literature by analyzing the level of anxiety experienced by Healthcare Professionals, who are at the forefront of the fight against Covid-19, and the variables associated with it.
METHODS: The research was carried out through a questionnaire to healthcare personnel who can be reached at Tepecik Training and Research Hospital in 2020 while the pandemic continues. State-Trait Anxiety Inventory-STAI developed by Spielberger was used to measure the level of anxiety in the research.
RESULTS: When state and trait anxiety scores are evaluated in the whole group; The mean state anxiety score was 44.17 ± 4.97 (95% CI: 43.12 - 45.21). The mean trait anxiety score was 44.16 ± 5.88 (95% CI: 43.14 - 45.18).. In the research, significant differences were found among the independent variables affecting the level of anxiety, gender, marital status, status of being with children, whether there was direct contact with the patient with Covid, duration of contact, and groups. Contributions were made to the literature by making comments on other variables.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It is recommended that planning of the rest needs of healthcare personnel, creating working and resting environments that will ensure that not only the risk of contamination, but also other risk factors due to insomnia and fatigue are planned, and supportive administrative studies are carried out to reduce the stress and anxiety levels.

Keywords: covid-19, pandemy, state anxiety, trait anxiety, health professions

Covid-19 Salgını Sırasında Sağlık Çalışanlarında Spielberger Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeyi: Tepecik Hastanesi Örneği

Hüseyin Hakan Sakaoğlu1, Dilek Orbatu2, Mustafa Emiroglu2, Özlem Çakır3
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, İzmir
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, hayatı her boyutu ile derinden etkileyen güncel pandemi olan Covid-19 önceliklidir. Covid-19; Aralık 2019’da Çin’in Hubei bölgesi başkenti Wu-han’da başlamıştır. 11 Mart 2020’de salgın “pandemi” olarak ilan edilmiştir. Salgın, hepimizde ister istemez bir ölüm kaygısı yaratmış olabilir. Özellikle risk grubunda olan sağlık çalışanları için. Sağlık işkolu en riskli işlerden birisi olarak kabul edilir. Bu çalışmanın amacı Covid-19 ile mücadelede en ön safta yer alan Sağlık Çalışanlarının bu pandemi sırasında yaşadıkları kaygı düzeyini ve ona bağlı değişkenleri analiz ederek literatüre katkı sağlamaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma 2020 yılında pandemi devam ederken Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ulaşılabilen sağlık personeline anket yoluyla yapılmıştır. Araştırmada kaygı düzeyini ölçmek için Spielberger tarafından geliştirilen State-Trait Anxiety Inventory-STAI kullanılmıştır.
BULGULAR: Tüm grupta durumluk ve sürekli kaygı puanları değerlendirildiğinde; Durumluk kaygı puanı ortalamasının 44,17 ± 4,97 (%95 GA: 43,12 - 45,21) Sürekli kaygı puanı ortalamasının 44,16 ± 5,88 (%95 GA: 43,14 - 45,18) olduğu görüldü. Araştırma da kaygı düzeyini etkileyen bağımsız değişkenler arasında cinsiyet, medeni durum, çocuklu olma durumu, Covid’li hastayla doğrudan teması olup olmaması, temas süresi, gruplarında anlamlı farklılıklar bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sağlık personelinin dinlenme ihtiyacının planlanarak, sadece bulaşma riski değil uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı oluşacak diğer risk faktörlerin kontrol altına alınmasını sağlayacak çalışma ve dinlenme ortamlarının oluşturularak çalışma saatlerinin yeniden planlanması, stres ve kaygı düzeylerinin azaltılmasına yönelik destekleyici idari çalışmaların yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: covid-19, pandemi, durumluk kaygı, sürekli kaygı, sağlık personeli

Hüseyin Hakan Sakaoğlu, Dilek Orbatu, Mustafa Emiroglu, Özlem Çakır. Spielberger State and Trait Anxiety Level in Healthcare Professionals During the Covid-19 Outbreak: A Case of Tepecik Hospital. Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(2): 1-9

Corresponding Author: Hüseyin Hakan Sakaoğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale