E- ISSN: 2822-4051
Our Approach To The Paranasal Sinus Tumors [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2009; 19(2): 59-63 | DOI: 10.5222/terh.2009.57984

Our Approach To The Paranasal Sinus Tumors

İbrahim Çukurova1, Mümtaz Taner Torun2, Erhan Demirhan2, Orhan Gazi Yiğitbaşı2
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, K.B.B. Ve Baş-Boyun Cerrahisi Kliniği, İzmir
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, K.B.B. ve Baş-Boyun Cerrahisi Kliniği, İzmir

AIM: Nasal and paranasal tumors are rarely seen tumors, the malignant forms are very rare. We present our treatment modalities of these tumors that could be diagnosed freqnently in an advanced stage. MATERIAL AND METHOD; We reviewed 72 patients with sinonasal tumor applied to our clinic between 2001 and 2009, retrospectively. FINDINGS: Forty-two (%58.3) patients were male and thirty (% 41.7) were female. The average age of the patients were 50.8 (14-81) years. Inverted papilloma was diagnosed in 26 of these patient, malignant tumor in 19, and benign tumor in 27 of these patients. CONCLUSION: In 19 patients pathology rnalignant, and in 53 patients pathology was benign. We performed 36 medial maxillectomy as the most performed procedures.

Keywords: Maxillectomy, Paranasal sinüs, Sinonasal tumor

Paranazal Sinül Tümörlerine Yaklaşımımız

İbrahim Çukurova1, Mümtaz Taner Torun2, Erhan Demirhan2, Orhan Gazi Yiğitbaşı2
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, K.B.B. Ve Baş-Boyun Cerrahisi Kliniği, İzmir
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, K.B.B. ve Baş-Boyun Cerrahisi Kliniği, İzmir

AMAÇ: Burun ve paranazal sinüs tümörleri oldukça nadir olup malin türleri daha da enderdir, Sinonazal traktusun malin tümörleri, tüm malin tümörlerin % 0,2 ila 0,8'i ve baş-boyun malinitelerimn ise sadece % 3'üne karşılık gelmektedir. Paranazal sinüs malin tümörleri ender görülmekte ve ileri evrede tanı konabilmektedir. Sıklıkla ileri evrelerde tanı konabilen bu tümörlere dikkat çekerek yaklaşımlarımızı değerlendirdik. GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmamızda 2001-2009 yılları arasında kliniğimize başvuran ve biyopsileri sonucunda histopatolojik tanısı kesinleşen burun ve paranazal sinüs tümörlü 72 hasta geriye dönük olarak incelenmiştir. BULGULAR: Hastaların 42'si (%58.3) erkek, 30'u (%41.7) kadın olup yaş ortalaması 50,8 yıl (14-81)'d.ıı\ En sık patoloji (26 olgu) inverted papilloırı idi. Olgularımızdan 195 u malin (%26.4), 535ü benin (%73.6) patoloji olarak bildirilmiştir. SONUÇ: İncelenen 72 olgudan 19'u (%26.4) malin tiptedir. Selim olgulardan en sık görülen inverted papillom olguları olup, medyal maksillektomi (26 olgu, %36.İ) en çok uygulanan yaklaşım şeklidir.

Anahtar Kelimeler: Maksillektomi, Paranazal sinüs, Sinonazal kanser

İbrahim Çukurova, Mümtaz Taner Torun, Erhan Demirhan, Orhan Gazi Yiğitbaşı. Our Approach To The Paranasal Sinus Tumors. Tepecik Eğit Hast Derg. 2009; 19(2): 59-63
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale