E- ISSN: 2822-4051
Domestic Citation Rates of Turkish Papers on The Subject of Breast Diseases [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 1999; 9(1): 51-54 | DOI: 10.5222/terh.1999.59839

Domestic Citation Rates of Turkish Papers on The Subject of Breast Diseases

Ragıp Kayar1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi 1, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir

Four hundred and twenty Turkish papers on the subject of breast diseases during were evaluated. They were published between 1994-98 Only 61 of them (14.5 percent) had turkish citation. The percentage of domestic citation increased from 12.6 percent to 16.7 percent duning that period. The domestic citation rates of turkish writers on the subject of breast diseases were changed insignificantly during last 5 years.

Keywords: Journalism, Medical Journals

Meme Hastalıkları Konulu Türkçe Makalelerde Yerli Kaynak Oranı

Ragıp Kayar1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi 1, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir

AMAÇ: Türk araştırmacıların yazdıkları makalelerde yerli kaynakları ne oranda dikkate aldığı araştırıldı. GEREÇ VE YÖNTEM: Son 5 yılda Türk araştırıcıların meme hastalıkları konulu 420 makalenin kaynaklar bölümü incelendi. Kaynaklarda yerli makalelerin sayıları saptandı. Yazar'(lar) m kendi çalışmaları ile kitap veya kitap bölümlerinin kaynaklarında yeralan yerli kaynaklar dikkate alınmadı, oüdı BULGULAR: İncelenen 420 makaleden 392'si Türkçe, 28'i ingilizce'dir. İngilizce makalelerin 19'u yabancı, 9'u türkçe dergilerde basılmıştır. 420 makaleden 61'inde (%14.5) yerli makalelere atıf yapıldığı gözlenmiştir. Bu oran 1994 yılında %12.6 iken, 1995,96,97 ve 98'de sırasıyla %14.3, %14.0, %15.3 ve %16.7 olmuştur. 5 yıl sonunda atıf oranındaki artış yalnızca %4.1 olmuştur. SONUÇ: Meme Hastalıkları konusunda çalışan Türk yazarları makalelerinde büyük oranda (: 85.5) yabancı kaynakları yeğlemektedir. Sön 5 yılda bu eğilimde ciddi bir değişim gözlenmemiştir. ÖNERİ: Türkçe yazdıklarımızın dikkate alınmasını istiyorsak yerli kaynakları daha sık dik kate almalıyız. Editörler yerli kaynakların daha sık kullanılmasını desteklemeli ve sağlamalıdırlar.

Anahtar Kelimeler: Atıf, Tıp Dergileri

Ragıp Kayar. Domestic Citation Rates of Turkish Papers on The Subject of Breast Diseases. Tepecik Eğit Hast Derg. 1999; 9(1): 51-54
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale