The effect of alpha lipoic acid on oxidative stress in the rat experimental colitis model [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(1): 47-55 | DOI: 10.5222/terh.2019.60134  

The effect of alpha lipoic acid on oxidative stress in the rat experimental colitis model

Mustafa Onur Öztan1, Mustafa Harun Gürsoy2, Sezen Karaca Özkısacık2, Mesut Yazıcı2, Nil Çulhacı3, Aslıhan Büyüköztürk Karul4
1Department of Pediatric Surgery, Izmir Katip Celebi University, Izmir, Turkey
2Department of Pediatric Surgery, Adnan Menderes University, Aydin, Turkey
3Department of Pathology, Adnan Menderes University, Aydin, Turkey
4Department of Medical Biochemistry, Adnan Menderes University, Aydin, Turkey

INTRODUCTION: Ulcerative colitis is an immonologically mediated disorder chronic intestinal disorder, which is characterized by inflammation, oxidative stress, apoptosis. Our study aimed to investigate the effects of alpha lipoic acid administered orally or as colonic enema in trinitrobenzene sulfonic acid-induced ulcerative colitis.
METHODS: Forty-two Wistar Albino rats were divided into five groups. Intracolonic corn oil was administered in the Control Group. After colitis induction with trinitrobenzene sulfonic acid, corn oil via gavage (Sham Group), alpha lipoic acid 200 mg/kg/day via gavage (ALA Gavage Group), intracolonic alpha lipoic acid 200 mg/kg/day (ALA Enema Group), and intracolonic corn oil (Corn Oil Enema Group) were administrated. On the eighth day of the study, colonic specimens were evaluated and scored for the presence of macroscopic and microscopic lesions.
RESULTS: In the microscopic evaluation, the scores of Sham and Corn Oil Enema Groups were higher than Control Group (p<0.05). The score of ALA Gavage Group was not different from Control Group (p>0.05). No significant pathological mucosal changes were detected in ALA Gavage Group, and significantly lower macroscopic score and blood MDA level were found when compared to Sham Group (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: We determined the positive effects of alpha lipoic acid on histopathological and biochemical parameters in the rat experimental colitis model when administered via gavage. However, we did not determine any positive effect when we administered alpha lipoic acid intrarectally. We can suggest that alpha lipoic acid, when administered orally, may be helpful for prolonged remission in patients with inflammatory bowel disease, for reducing the frequency of enterocolitis in patients with Hirschsprung disease, and for prevention of necrotizing enterocolitis after further studies.

Keywords: Alpha lipoic acid, antioxidant, colitis, rat, trinitrobenzene sulfonic acid


Ratlarda Deneysel Kolit Modelinde Alfa Lipoik Asit Kullanımının Oksidatif Stres Üzerine Etkisi

Mustafa Onur Öztan1, Mustafa Harun Gürsoy2, Sezen Karaca Özkısacık2, Mesut Yazıcı2, Nil Çulhacı3, Aslıhan Büyüköztürk Karul4
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Adnan Menderes Üniversitesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
3Adnan Menderes Üniversitesi, Patoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
4Adnan Menderes Üniversitesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Ülseratif kolit; enflamasyon, oksidatif stres, apoptoz ile karakterize kronik bir gastrointestinal sistem bozukluğudur. Çalışmamızda amacımız alfa lipoik asiti gavaj ve lavman yolu ile vererek trinitrobenzen sülfonik asit ile deneysel kolit modelindeki antioksidan etkisini araştırmak idi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada toplam 42 adet Wistar albino sıçan 5 gruba ayrıldı. Birinci gruptaki (Kontrol grubu) ratlara 7 gün boyunca günde 1 kez 1 cc intrakolonik mısırözü yağı verildi. Diğer 4 gruptaki ratlarda intrakolonik 25 mg trinitrobenzen sülfonik asit + etanol uygulaması ile kolit oluşturuldu. Kolit oluşturulmasından 1 gün sonra başlanarak 7 gün boyunca ve günde 1 kez olmak üzere; ikinci gruba (Sham grubu) oral yoldan mısırözü, üçüncü gruba (ALA Gavaj grubu) oral yoldan 200 mg/kg/gün alfa lipoik asit, dördüncü gruba (ALA Lavman grubu) intrakolonik 200 mg/kg/gün alfa lipoik asit ve beşinci gruba (MÖ Lavman grubu) ise intrakolonik 1 cc mısırözü yağı verildi. Çalışma sonunda örnekler histopatolojik ve biyokimyasal parametreler açısından değerlendirildiler.
BULGULAR: Toplam mikroskopik değerlendirme skorlarında Sham ve MÖ Lavman grubundaki değerler Kontrol grubuna oranla yüksek saptandı (p<0.05). ALA Gavaj grubundaki değerlerin tümü Kontrol grubuna oranla yüksek saptanmadı (p>0.05). ALA Gavaj grubunda hiçbir mukozal patolojiye rastlanmazken, Sham grubu ile karşılaştırıldığında makroskopi ve MDA değerlerinde anlamlı düşüklük saptandı (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda deneysel kolit modelinde oral alfa lipoik asit kullanımı sonrası histopatolojik ve biyokimyasal değerler üzerinde olumlu etkiler sağladık. Fakat alfa lipoik asiti lavman olarak uyguladığımızda aynı olumlu etkileri göremedik. Bu nedenle oral olarak verilecek alfa lipoik asitin enflamatuvar barsak hastalığı olan bireylerde remisyonun devamına yardımcı olabileceğine, Hirschsprung hastalarında postoperatif enterokolit sıklığını azaltabileceğine ve prematürelerdeki nekrotizan enterokoliti önlemede profilaktik olarak kullanılabileceğini düşünmekteyiz. Fakat bu hastalarda kullanılmadan önce insan ve hayvan deney çalışmaları yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Alfa lipoik asit, antioksidan, kolit, rat, trinitrobenzen sülfonik asit


Mustafa Onur Öztan, Mustafa Harun Gürsoy, Sezen Karaca Özkısacık, Mesut Yazıcı, Nil Çulhacı, Aslıhan Büyüköztürk Karul. The effect of alpha lipoic acid on oxidative stress in the rat experimental colitis model. Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(1): 47-55

Corresponding Author: Mustafa Onur Öztan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (23 accesses)
 (661 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale