Relationship Between Chronic Diseases, Body Mass Index and Waist Circumference For The Follow-Up of Elderly Patients Followed in a Primary Care Unit [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2012; 22(1): 29-36 | DOI: 10.5222/terh.2012.62854  

Relationship Between Chronic Diseases, Body Mass Index and Waist Circumference For The Follow-Up of Elderly Patients Followed in a Primary Care Unit

Yasemin Kılıç Öztürk1, Faruk Öztürk2, Seçkin Tosun Erdem3, Rıfat Kılıçarslan2, Figen Aksu4
1İzmir Urla 1 nolu Merkez Aile Sağlığı Merkezi
2İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği
3İzmir Karşıyaka 11 nolu Aksoy Aile Sağlığı Merkezi
4İzmir Karabağlar Toplum Sağlığı Merkezi

Aim: To evaluate the prevalence of obesity and the relationship between socioeconomic status or chronic diseases in elderly patients followed in primary care is planned, to investigate whether measurements of body mass index, waist circumference (WC), hip circumference (HC), and WC / HC could be made interchangeably by evaluating the correlation between due to the difficulties experienced in the measurement of height and weight of this group of patients. Material and Method: In this descriptive cross-sectional study, of the 65 years and older 510 patients followed at Urla 1st Family Health Center (ASM), 362 patients with complete data base records were included in the study. The demographic da-ta of individuals (gender, age, education level, marital status), the diagnosis of chronic disease (hypertension, diabetes, hyper-lipidemia), BMI, waist and hip circumference measurements recorded retrospectively on the standard form designed for the purpose of the study by researchers. Independent analysis of the data sample t test, One Way ANOVA (post hoc LSD), with Pearson correlation analysis was used. According to the evaluation of waist and hip circles BMI cut-off values and the values calculated according to the sensitivity, specificity and AUC of the ROC curves by calculating the MedCalc demo program was used for drawing. P<0.05 was considered statistically significant. Findings: A statistically significant correlation was found between BMI and waist circumference and hip circumference for DM, HT, HL and all patients (p <0.05). Waist and hip circumference cut-off values based on the AUC (area under curve) values according to obesity were statistically significant (p <0.05). In all cases, and only in women the best cut-off values for WHR was not statistically significant. The cut-off value for WHR in men was statistically significant. Conclusion: In our study, waist circumference and hip circumference measurements in the elderly with chronic disease shown to correlate with BMI calculations are noteworthy. In elderly patients who have difficulty standing up; cut off values by the waist and hip circumference measurements determining the boundaries of communities instead of BMI is proposed the availability.

Keywords: Primary care, elderly patient, obesity, waist circumference


Birinci Basamakta İzlenen Yaşlı Hastalarda Beden Kitle İndeksi ve Bel Çevresi İle Kronik Hastalıklar Arasındaki İlişki

Yasemin Kılıç Öztürk1, Faruk Öztürk2, Seçkin Tosun Erdem3, Rıfat Kılıçarslan2, Figen Aksu4
1İzmir Urla 1 nolu Merkez Aile Sağlığı Merkezi
2İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği
3İzmir Karşıyaka 11 nolu Aksoy Aile Sağlığı Merkezi
4İzmir Karabağlar Toplum Sağlığı Merkezi

Amaç: Birinci basamakta izlenen yaşlı hastalarda şişmanlık prevalansı ile sosyoekonomik durum ve kronik hastalıklar arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi, ağırlık ve boy ölçümünde güçlükler yaşadığımız bu hasta grubunda beden kitle indeksi ile bel çevresi, kalça çevresi ve bel-kalça çevresi oranı arasındaki korelasyonun değerlendirilmesi yoluyla ölçümlerin birbiri yerine kullanılabilirliğinin araştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: Kesitsel tanımlayıcı bu çalışmada Urla 1 numaralı Aile Sağlığı Merkezinde izlemi yapılan 510 yaşlı(>65) hastadan veri tabanı kayıtları eksiksiz olan 362 hasta çalışmaya alındı. Bireylerin demografik verileri (cinsiyet, yaş, öğrenim durumu, medeni durum), kronik hastalık tanıları (hipertansiyon, diyabet, hiperlipidemi), beden kitle indeksi, bel ve kalça çevresi ölçümleri araştırmacılar tarafından çalışmanın amacına uygun düzenlenen standart forma geriye dönük kaydedildi. Verilerin analizinde t testi, Anova (post hoc LSD), Pearson korelasyon analizi kullanıldı. Bel ve kalça çevrelerinin beden kitle indeksi değerlendirmesine göre sınır değerleri ve bu değerlere göre hesaplanan duyarlık,özgüllük ve eğri altındaki alan değer-lerinin hesaplanması ile ROC eğrilerinin çizilmesinde MedCalc demo programı kullanıldı. P<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Bulgular: Diabetus mellitus, hipertansiyon, hiperlipidemi’si olan, tüm olgularda beden kitle indeksi ile bel çevresi ve kalça çevresi arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulundu (p<0,05). Şişmanlığa göre bel ve kalça çevresi için bulunan sınır değerlerine göre hesaplanan eğri altındaki alan değerleri istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,05). Bel-Kalça çevresi oranı için tüm olgularda ve sadece kadınlarda bulunan en iyi sınır değerleri istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. Erkeklerde Bel-Kalça çevresi oranı için bulunan sınır değeri istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Sonuç: Çalışmada yaşlılarda şişmanlık sıklığı %34,8 dir. Çalışmada kronik hastalığı olan yaşlılarda bel çevresi ve kalça çev-resi ölçümlerinin beden kitle indeksi ile ilişki gösterdiği dikkat çekmektedir. Ayakta durma güçlüğü olan yaşlı hastalarda beden kitle indeksi yerine toplumlara göre sınır değerleri belirlenerek; bel ve kalça çevresi ölçümlerinin kullanılabilirliği önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Birinci basamak, yaşlı hasta, obezite, bel çevresi


Yasemin Kılıç Öztürk, Faruk Öztürk, Seçkin Tosun Erdem, Rıfat Kılıçarslan, Figen Aksu. Relationship Between Chronic Diseases, Body Mass Index and Waist Circumference For The Follow-Up of Elderly Patients Followed in a Primary Care Unit. Tepecik Eğit Hast Derg. 2012; 22(1): 29-36


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (889 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale