E- ISSN: 2822-4051
Fluoroquinolone Resistance In Escherichia Coli Strains Isolated From Rectal Swabs Before Prostate Biopsy [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2014; 24(1): 53-57 | DOI: 10.5222/terh.2014.64296

Fluoroquinolone Resistance In Escherichia Coli Strains Isolated From Rectal Swabs Before Prostate Biopsy

Salih Budak1, Engin Karakeçe2, Gökçen Gürkök Budak3, Hüseyin Aydemir1, Osman Köse1, Şükrü Kumsar1, Yavuz Tarık Atık1, İhsan Hakkı Çiftci2, Hasan Salih Sağlam1, Öztuğ Adsan1
1Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Üroloji kliniği, İZMİR
2Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İZMİR
3Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, SAKARYA

Aim: Transrectal ultrosound-accompanied biopsy is the gold procedure for the histological diagnosis of prostate cancer. In this study, purpose to determine the prevalence of fluoroquinolone resistance Escherichia coli in intestinal flora of patients undergoing prostate biopsies with rectal swab culture. In addition, other antibiotics can be used in prostate biopsy prophylaxis was to determine the susceptibility. Materials Methods: This study involved 56 who were indicated with the prostate biopsy between April 2012 – October 2013 with prostate cancer suspicion were included in the study. The rectal samples culture were obtained from each patient before prostate biopsy. The patients who have a prostate biopsy history and prostate surgical operation history were excluded from the study. The records for the infections of those patients after the operation were kept. Findings: In this study, rectal swab culture were obtained from 56 patients. Rectal swab cultures taken from 56 patients ranged from 50 to 74 years of age was calculated as the average of 61. In 44 of the samples of E. coli produce. The lowest rates of resistance against to amikacin (2.3%) were detected. In 11 cases (25%) was detected in fluoroquinolone-resistant E. coli isolates. Developing a urinary tract infection after the procedure because of cases were hospitalized. The cases of rectal swab and urine in culture, fluoroquinolone-resistant E. coli was detected. The blood cultures were negative. Conclusion: We have found high number of fluoroquinolone resistant E. Coli strains in the rectal swab culture taken before the prostate biopsy. The fluoroquinolone resistance in the standart prophylaxis applications before the prostate biopsy should be kept in mind. Risk patients, rectal swab culture can be used in targeted prophylaxis.

Keywords: Antibiotic Prophylaxis, Drug Resistance, Fluoroquinolone, Prostate Biopsy

Prostat Biyopsisi Öncesi Alınan Rektal Sürüntü Örneklerinden İzole Edilen Escherichia Coli İzolatlarında Florokinolon Direnci

Salih Budak1, Engin Karakeçe2, Gökçen Gürkök Budak3, Hüseyin Aydemir1, Osman Köse1, Şükrü Kumsar1, Yavuz Tarık Atık1, İhsan Hakkı Çiftci2, Hasan Salih Sağlam1, Öztuğ Adsan1
1Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Üroloji kliniği, İZMİR
2Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İZMİR
3Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, SAKARYA

Amaç: Prostat biyopsisi öncesi profilaksi için kullanılabilecek antibiyotiklerin duyarlılıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Prostat kanseri şüphesi ile Nisan 2012–Ekim 2013 tarihleri arasında prostat biyopsi endikasyonu konan 56 hasta çalışmaya alındı. Her hastadan prostat biyopsisi işleminden önce rektal sürüntü örneği alındı. Geçirilmiş prostat biyopsi ve cerrahi öyküsü olan hastalar çalışma dışında bırakıldı. İşlem sonrası görülen tüm komplikasyonlar kaydedildi. Bulgular: Rektal sürüntü kültürü alınan 56 hastanın yaşları 50-74 arası değişmekte olup ortalama 61 olarak hesaplandı. Alınan örneklerin 44’ünde üreme pozitif bulundu. Yapılan tanımlama işlemleri sonrası üreme pozitif 44 vakanın Escherichia coli izolatları antibiyogram çalışmalarına dahil edildi. En düşük direnç oranı amikasin’e (%2,3) karşı saptanırken, olguların 11’inde (%25) florokinolon dirençli E. coli izolatı saptandı. Bir hasta işlem sonrası gelişen üriner infeksiyon nedeniyle hastaneye yatırıldı. Söz konusu vakanın rektal sürüntü ve idrar kültüründe florokinolon dirençli E. coli saptandı. Olguların kan kültürlerinde üreme olmadı. Sonuç: Çalışmamızda PB öncesi alınan rektal sürüntü örnekleriyle yapılan kültürlerde yüksek oranda florokinolon dirençli E. Coli saptanmıştır. Bu yüzden US eşliğinde yapılan transrektal prostat biyopsilerinin antibiyotik profilaksisinde florokinolon direnci akılda tutulmalıdır. Riskli olgularda profilaktik antibiyoterapi öncesinde rektal sürüntü kültürü kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik Profilaksi, Florokinolon, İlaç Direnci, Prostat Biyopsi.

Salih Budak, Engin Karakeçe, Gökçen Gürkök Budak, Hüseyin Aydemir, Osman Köse, Şükrü Kumsar, Yavuz Tarık Atık, İhsan Hakkı Çiftci, Hasan Salih Sağlam, Öztuğ Adsan. Fluoroquinolone Resistance In Escherichia Coli Strains Isolated From Rectal Swabs Before Prostate Biopsy. Tepecik Eğit Hast Derg. 2014; 24(1): 53-57
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale