E- ISSN: 2822-4051
Iatrogenic Right Subclavian Artery Giant Pseudoaneurysm in a 1-Year Old Case [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(3): 432-435 | DOI: 10.5222/terh.2021.64325

Iatrogenic Right Subclavian Artery Giant Pseudoaneurysm in a 1-Year Old Case

Ömer Faruk Gülaştı1, Eyüp Halit Yardımcı2
1Department of Pediatric Cardiovascular Surgery, Ministry of Health Sciences Erzurum Regional Training and Research Hospital, Erzurum, Turkey
2Department of Thoracic Surgery, Ministry of Health Sciences Erzurum Regional Training and Research Hospital, Erzurum, Turkey

Central venous punctures are performed frequently in pediatric intensive care units, but life threatening complications are rare due to these. A pseudoaneurysm was observed after 1 month following right subclavian puncture, in a 1-year old case, who has been followed at intensive care units since birth. Surgery was performed by modified ‘trapdoor’ incision as a combination of right supraclavicular and median sternotomy incisions to the case; suffering from right brachial plexus compression symptoms, diminished right arm arterial flow, and vena cava superior syndrome symptoms.

Keywords: Pseudoaneurysm, catheter, pediatric, subclavian artery.

Bir Yaşındaki Olguda İyatrojenik Dev Sağ Subklavyen Arter Psödoanevrizması

Ömer Faruk Gülaştı1, Eyüp Halit Yardımcı2
1Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum
2Göğüs Cerrahisi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum

Santral venöz girişim çocuk yoğun bakım ünitelerinde sık olarak yapılmaktadır. Bu girişimlere bağlı hayatı tehdit edici komplikasyonlar nadiren meydana gelmektedir. Doğumundan itibaren yoğun bakım ünitesinde takip edilen 1 yaşındaki olguda, sağ subklavyen kateter girişiminden yaklaşık 1 ay sonra psödoanevrizma tespit edilmiştir. Sağ brakial pleksus bası bulguları izlenen, sağ kol arteriyel akımda azalma ve vena kava süperior sendromu bulguları gelişmeye başlayan hastaya sağ supraklavikuler ve median sternotomi kombinasyonu modifiye ‘trapdoor’ kesi ile cerrahi uygulandı.

Anahtar Kelimeler: Psödoanevrizma, kateter, pediatrik, subklavyen arter.

Ömer Faruk Gülaştı, Eyüp Halit Yardımcı. Iatrogenic Right Subclavian Artery Giant Pseudoaneurysm in a 1-Year Old Case. Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(3): 432-435

Corresponding Author: Ömer Faruk Gülaştı, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale