The Results of The Conservative Treatment in Calcaneal Fractures [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2001; 11(3): 80-86 | DOI: 10.5222/terh.2001.65072  

The Results of The Conservative Treatment in Calcaneal Fractures

Levent Karapınar1, Hasan Öztürk1, Salih Fırat2, Mehmet Rıfkı Us1
1SSK Tepecik Eğitim Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İzmir
2Adıyaman Devlet Hastanesi

AIM: to evaluate the results of the conservative treatment methods which we use in calcaneal fractures. MATERIAL and METHOD: Between the September-1992 and March-1996, 76 calcaneus fractures in 65 patients who were applied to our clinic were examined 56 of them (76%)were intraarticular, 20 of them (26%) were extaarticular and there was no open fracture. 9 of our cases were female (14%) and the other 56 cases were uniteral. By using lateral, axial, antero-posterior radiographics and especially for comminuted fractures by computerized tomography, in extraarticular fractures according to Essex-Lopresti classification all fractures were defined. All cases were treated with conservative methods. Mean follow-up period were 18 month (4-45). Our treatment results were managed according to Maryland's food score. RESULTS: There was no compUcation in our extraarticular fractures cases, AL of the working people returned their old work in 3 months. In patients with intraarticular fractures, 19 osteoporozis, 5 Sudeck atrophy, 15 peroneal tenosinovitis, 9 heel spuırs and abnormal bone formations, and 16 malunion were observed. Acto Maryland's foot score, in extraarticular fractures 76% excellent and 24% good results, in intraarticular fractures 22% excellent, 36.5% good 27% fair and 14.5% poor results were obtained. CONCLUSION: The conservative treatment of extraaticular and non-displaced intraarticular calcaneus fractures are successful. In tongue type furactures if there is no comminution. Essex Lopresti technique is satisfactory. In comminuted tongue type fractures treatment is operative, In joint is comminuted, the choice of treatment is conservative, open reduction will be appropriate if pasterior facet joint isn't comminuted.

Keywords: Intraaticular fracture, heel, trauma


Kalkaneus Kırıklarında Konservatif Tedavi Sonuçları

Levent Karapınar1, Hasan Öztürk1, Salih Fırat2, Mehmet Rıfkı Us1
1SSK Tepecik Eğitim Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İzmir
2Adıyaman Devlet Hastanesi

AMAÇ: Kalkaneus kırıklarında uyguladığımız kanservatif tedavi yöntemlerinin sonuçlarını değerlendirmek. GEREÇ ve YÖNTEM: Eylül 1992-Mart 1996 tarihleri arasında kliniğimize başvuran 65 hastanın 76 kalkaneus kırığı incelendi. 56'sı (%74) eklemiçi, 20'si (%26) eklemdışı idi ve açık kırık yoktu. Olgularımızın 9'u (%14) kadın, 56'sı (%86) erkek ve ortalama yaş 41.4 (14-82) idi. ll olgu (%17) iki taraflı, 54 olgu tek taraflı idi. Kalkaneus yan, aksiyel, ön-arka radyografileri ve çok parçalı kırıklarda Rowe, eklemiçi kırıklarda ise Essex-Lopresti sınıflaması kullanıldı. Tüm olgular konservatif yöntemlerle tedavi edildi. Ortalama izlem süresi 18 (4-45) ay idi. Tedavi sonuçlarımız Maryland ayak skoruna göre değerlendirildi. BULGULAR: Eklemdışı kırığı olan olgularımızda koroplikasyon görülmedi. Çalışan hastaların hepsi 3 ay içerisinde eski işlerine döndüler. Eklemiçi kırığı olan olgularda ise 19 osteoporoz, 5 Sudeck atrofisi, 15 peroneal tenosinovit, 9 topuk dikeni ve anormal kemik oluşumu, 16 malunion görüldü. Maryland ayak skoruna göre eklemdışı kırıkların %76'sında mükemmel, %24'ünde iyi, eklemiçi kırıkların %22'sinde mükemmel, %36.5'inde iyi, 91: 27'sinde orta ve %14.5'inde kötü sonuç elde edildi. SONUÇ: Eklemdışı ve deplase olmayan eklemiçi kalkaneus kırıklarının konservatif tedavisi başarılıdır. Dil tipi kırıklarda parçalanma yoksa Essex-Lopresti tekniği yeterlidir, parçalı dil tipi kırıklarda ise cerrahi; eklem depresyon tipi kırıklarda arka yüzey ekiemi parçalanmışsa konservatif, parçalanmamışsa açık düzeltme uygun olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Eklemiçi kırıklar, topuk, travma


Levent Karapınar, Hasan Öztürk, Salih Fırat, Mehmet Rıfkı Us. The Results of The Conservative Treatment in Calcaneal Fractures. Tepecik Eğit Hast Derg. 2001; 11(3): 80-86


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (566 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale