Evaluation of Patients with Gastroenteritis [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2015; 25(2): 85-88 | DOI: 10.5222/terh.2015.085  

Evaluation of Patients with Gastroenteritis

Şükran Köse, Melda Türken, Yıldız Ulu, Pelin Adar, İlker Ödemiş
Department Of Infectious Diseases And Clinical Microbiology, Izmir Tepecik Training And Research Hospital, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: Gastroenteritis is a clinical status that may appear in several diseases such as viral, bacterial and parasitic infections, non-infectious bowel diseases such as inflammatory bowel diseases, diverticulosis, malignancy and systemic diseases. In this study we aimed to evaluate patients with gastroenteritis hospitalized in Infectious Diseases and Clinic Microbiology clinic.
METHODS: Between December 2009-December 2014, 137 patients that hospitalized in our clinic with symptoms of diarrhea and diagnosis of acute or chronic gastroenteritis were evaluated prospectively. Demographic status of patients, macroscopic and microscopic findings of faeces, virus and parasite examination, stool culture and colonoscopic biopsy results were recorded.
RESULTS: Of 137 patients, 66.4% (91) were female and mean age was 51.2 (15-88). In parasitic examination of faeces, we detected Entamoeba spp. in 15.3% (21), Blastocystis homminis in 0.7% (1) and Giardia intestinalis in 0.7% (1) of patients. Salmonella spp. was detected in stool culture of 2.2% of patients. Of the colonoscopic biopsy results, 36.3% (4) were chronic active colitis, 18.2% (2) were ulcerative colitis, 18.2% (2) were amebic colitis, 9.1% (1) were radiation colitis, 9.1% (1) were Chron’s disease, 9.1% (1) Cytomegalovirus. We detected infectious diarrhea in 21.1% of all included patients. Of infectious diarrhea, 79.3% (23) were parasites, 10.3% (3) were bacteria and 10.3% (3) were viruses.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The cause of gastroenteritis can not be detected in 50% of cases. In order to find out the etiology, we consider that colonoscopic examination plays an important role in diagnosis of especially non-infectious causes of gastroenteritis besides macroscobic and microscobic examination and stool culture.

Keywords: gastroenteritis, infection, etiology.


Gastroenterit Tanısıyla İzlenen Olguların Değerlendirilmesi

Şükran Köse, Melda Türken, Yıldız Ulu, Pelin Adar, İlker Ödemiş
İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Gastroenteritler; viral, bakteriyel ve parazitik barsak enfeksiyonları, inflamatuar barsak hastalığı, divertikülit, malignensiler gibi enfeksiyöz olmayan barsak hastalıkları, sistemik hastalıklar gibi bir çok durumda görülebilen bir klinik tablodur. Bu çalışma ile Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğinde gastroenterit tanısıyla izlenen olguların değerlendirilmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Aralık 2009-Aralık 2014 tarihleri arasında hastanemize ishal yakınması ile başvurusu olan ve yatırılarak izlenen (akut/kronik) gastroenterit tanılı 137 olgu prospektif olarak incelendi. Hastaların demografik özellikleri, dışkının makroskobik ve mikroskobik bulguları, viral panel, parazit incelemesi, dışkı kültürü ve kolonoskopik biyopsi sonuçları kaydedilerek değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 137 olgunun %66.4’ü (91) kadın olup yaş ortalaması 51.2 (15-88) idi. Gaytada parazit incelemesinde %15.3 (21) hastada Entamoeba spp. görülürken, %0.7 (1) olguda Blastocystis homminis ve %0.7 (1) olguda Giardia intestinalis görüldü. Hastaların %2.2’sinde (3) gayta kültüründe Salmonella spp. üremesi oldu. Olguların kolonoskopik biyopsi sonuçları değerlendirildiğinde %36.3’ünde (4) kronik aktif kolit, %18.2’sinde (2) ülseratif kolit, %18.2’sinde (2) amebik kolit, %9.1’inde (1) radyasyon koliti, %9.1’inde (1) Chron hastalığı, %9.1’inde (1) ise Sitomegalovirüs rektiti tespit edildi. Toplamda %21.1 oranında enfeksiyöz ishal tespit edilmiş olup %79.3 (23) olguda paraziter, %10.3 (3) olguda bakteriyel, %10.3 (3) olguda viral etken saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Gastroenteritlerli olguların %50 kadarında etken saptanmamaktadır. Etyolojiyi saptamak için gayta makroskopik ve mikroskobik inclemeler ile gayta kültürü yanında viral antijen araştırılmasının ve non enfeksiyöz etiyolojinin de düşünülerek gerekli görüldüğünde kolonoskopik inceleme gibi daha ileri tetkik yöntemlerinin kullanılmasının önemli olduğu kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: gastroenterit, enfeksiyon, etiyoloji.


Şükran Köse, Melda Türken, Yıldız Ulu, Pelin Adar, İlker Ödemiş. Evaluation of Patients with Gastroenteritis. Tepecik Eğit Hast Derg. 2015; 25(2): 85-88

Corresponding Author: Pelin Adar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (22 accesses)
 (669 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale