Choroidal Thickness in Children with Congenital Heart Disease Measured by Spectral Domain Optical Coherence Tomography [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(3): 338-343 | DOI: 10.5222/terh.2021.66587  

Choroidal Thickness in Children with Congenital Heart Disease Measured by Spectral Domain Optical Coherence Tomography

Fatos Alkan1, Semra Sen2, Ercument Cavdar3, Senol Coskun1
1Department of Pediatric Cardiology, Celal Bayar University, Manisa, Turkey
2Department of Pediatrics, Celal Bayar University, Manisa, Turkey
3Department Of Ophthalmology, Merkez Efendi State Hospital, Manisa, Turkey

Objective: The main reason for complications in congenital heart diseases (CHD) is decreased blood oxygen saturation and polycythemia which are typical for cyanosis. These parameters may promote the damage of the retina because haemodynamic regulation is essential for the structural and functional integrity of the macular subfields. The aim of this study was to evaluate choroidal thickness (CT) measurements in children with CHD using spectral domain optical coherence tomography (OCT).
Methods: This prospective study compared 30 CHD and 30 healthy control children. CT was examined with spectralis spectral-domain OCT (Retinascan RS-3000; Nidek). CT was obtained at the subfovea, 500 μm and 1000 μm nasal to the fovea (N500, N1000) and 500 μm and 1000 μm temporal to the fovea (T500, T1000). Only the right eye values were used for statistical comparisons between the groups. The domain cardiac lesions were divided physiologically into two categories: volume overload and cyanotic.
Results: Mean age was 11.0±3.5 years in CHD childrens and 10.9±3.6 years in the control group (p=0.971). Children with CHD had no statistically significant CT measurements compared with healthy controls (p>0.05).
Conclusion: Although in high haematocrit, low oxygen saturation or the presence of the volume overload in the history of CHD patients, our data suggests that patients with CHD show normal CT. The reason may be medical and surgical treatment of hypoxia, erythrocytosis and volume overload in CHD patients.

Keywords: Congenital heart disease, choroidal thickness, optical coherence tomography, polycythemia, cyanosis


Doğuştan Kalp Hastalıklı Çocuklarda Optik Koherens Tomografi ile Koroid Kalınlığının Değerlendirilmesi

Fatos Alkan1, Semra Sen2, Ercument Cavdar3, Senol Coskun1
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediyatrik Kardiyoloji Bilim Dalı, Manisa
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Manisa
3Merkez Efendi Devlet Hastanesi, Göz Hastalıkları, Manisa

Amaç: Spektral-domain optik koherens tomografi (SDOKT) kullanarak doğuştan kalp hastalıklı (DKH) çocuklarda koroid kalınlığının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Doğuştan kalp hastalığında komplikasyonların başlıca nedeni, siyanoz için tipik olan düşük arteriyel oksijen saturasyonu ve polisitemidir. Bu parametreler retinal hasarı artırabilir, çünkü hemodinamik regülasyon makuler alt alanların yapısal ve işlevsel bütünlüğü için gereklidir.
Yöntem: Bu prospektif çalışmada 30 DKH’lı ve 30 sağlıklı çocuk karşılaştırıldı. Koroid kalınlığı SDOKT ile incelendi (Retinascan RS-3000; Nidek). Koroidal kalınlık; subfovea, 500 μm ve 1000 μm nazal fovea (N500, N1000) ve 500 μm ve 1000 μm temporal foveal alan (T500, T1000) ölçülerek elde edildi. Gruplar arasındaki istatistiksel karşılaştırmalar için sadece sağ göz değerleri kullanıldı. Kardiyak patolojiler fizyolojik olarak volüm yükü yapan ve siyanotik olarak iki kategoriye ayrıldı.
Bulgular: DKH’li çocuklarda yaş ortalaması 11.0±3.5 yıl, kontrol grubunda 10.9±3.6 yıl idi (p = 0.971). DKH’li çocuklar, sağlıklı kontrollerle karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı koroidal kalınlık ölçümleri saptanmadı (p>0.05).
Sonuç: DKH çocuklar da yüksek hematokrit, düşük arteriyel oksijen saturasyonu veya aşırı volüm yükü nedeniyle olası retinal vasküler değişikler beklenmesine karşın, çalışmamızda DKH’lı hastaların normal koroidal kalınlık gösterdiklerini saptadık. Bu durum hastalarımızın çoğunda uygulanmış medikal yada cerrahi tedavi ile retinal vasküler değişiklerin iyileştirilmesine bağlı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Doğuştan kalp hastalığı, koroid kalınlığı, optik koherens tomografi, polisitemi, siyanoz


Fatos Alkan, Semra Sen, Ercument Cavdar, Senol Coskun. Choroidal Thickness in Children with Congenital Heart Disease Measured by Spectral Domain Optical Coherence Tomography. Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(3): 338-343

Corresponding Author: Fatos Alkan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (26 accesses)
 (34 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale